Schimbări preconizate privind Registrul Comerţului

Pe site-ul Ministerului Justiţiei, Proiecte în dezbatere, a fost publicat Proiectul de Lege privind registrul comerţului – elaborat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
Obiectivele actului normativ au fost precizate, astfel:
– reducerea implicării judecătorului în controlul prealabil al înregistrării operatorilor economici;
– pregătirea cadrului legislativ şi instituţional pentru transferul tuturor competenţelor de control prealabil înregistrării, ce aparţineau judecătorului delegat de control preventiv, către o funcţie publică integrată O.N.R.C., registratorul de registrul comerţului.
Printre principalele aspecte care se preconizează a fi reglementate prin proiectul de lege, menţionăm:
1. Înregistrarea în registrul comerţului se face în baza încheierii registratorului, prin care se soluţionează cererile de înregistrare sau, după caz, prin care se dispune înregistrarea unei hotărâri judecătoreşti executorii, după caz, ori a actului procedural care redă dispozitivul unei hotărâri judecătoreşti executorii.
Încheierea registratorului este executorie de drept. Data înregistrării în registrul comerţului este data la care înregistrarea a fost efectiv operată în acest registru.
2. O.N.R.C. editează Buletinul electronic al persoanelor juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, denumit în continuare Buletin, la nivel naţional, pe baza unei platforme electronice centrale.
În Buletin sunt publicate:
a) extrasul încheierii registratorului sau al hotărârii judecătoreşti privind înmatricularea unei persoane juridice, înregistrarea unei sucursale a unei persoane juridice, înregistrarea unei persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale sau, după caz, încheierea integrală ori hotărârea integrală, la cererea solicitantului;
b) încheierea integrală în cazul înregistrărilor care nu conduc la modificarea actului constitutiv;
c) actele înregistrate în registrul comerţului, pentru care legea prevede şi obligaţia efectuării publicităţii printr-un jurnal oficial;
d) hotărârile judecătoreşti înregistrate în registrul comerţului, pentru care legea prevede şi obligaţia efectuării publicităţii printr-un jurnal oficial.
3. O.N.R.C. ţine Registrul Beneficiarilor Reali ai Societăţilor, prevăzut de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor.
În scopul realizării registrului, fondatorii au obligaţia ca, la înmatricularea societăţii, să depună o declaraţie pe proprie răspundere în care să indice identitatea beneficiarului real, ca fiind persoana fizică (persoanele fizice) care deţin(e) sau controlează în ultimă instanţă societatea prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale entităţii respectiv, conform legislaţiei privind prevenirea şi combaterea spălării banilor. Aceeaşi obligaţie revine reprezentantului legal al societăţii, dacă este cazul, pe durata funcţionării acesteia, în cazul în care intervine o modificare cu privire la identitatea deţinătorilor capitalului social.
Declaraţia pe propria răspundere, precum şi datele înregistrate în registrul comerţului privitoare la fondatori, asociaţi şi, dacă au fost înregistrate, la acţionari, se transmit electronic, în termen de cel mult 3 zile de la data înregistrării, şi în Registrul Beneficiarilor Reali.
Metodologia de înregistrare în Registrul beneficiarilor reali şi structura acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului Justiţiei.
4. Registratorul exercită controlul de legalitate, soluţionează cererile de înregistrare şi dispune, prin încheiere, autorizarea constituirii şi înmatricularea persoanelor juridice în registrul comerţului, înregistrarea persoanelor fizice/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale în registrul comerţului, înregistrarea actelor, faptelor şi menţiunilor persoanelor supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comertului şi a declaraţiilor-tip pe propria răspundere privind autorizarea funcţionării, efectuarea publicităţii actelor, faptelor şi menţiunilor prin registrul comerţuluiţi, dacă este cazul, prin Buletin.
Încheierile registratorului, purtând semnătura acestuia, sunt acte de autoritate publică, au forţa probantă şi forţa executorie prevăzute de lege.
În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, registratorul este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public.
În exercitarea profesiei şi în legătură cu aceasta, registratorul este protejat de lege, neputând fi supus nici unei restricţii, presiuni, constrângeri sau intimidări din partea unei autorităţi ori a unei persoane fizice sau juridice.
5. În procedura de soluţionare a cererilor de înregistrare, registratorul nu este supus controlului ierarhic, încheierile pronunţate putând fi contestate în condiţiile prezentei legi.
Încheierile registratorului sunt aduse la îndeplinire de personalul de specialitate al oficiilor registrului comerţului.
6. Instanţa competentă să soluţioneze plângerile împotriva încheierii registratorului, precum şi orice alte cereri legate de activitatea de înregistrare în registrul comerţului ori introduse, potrivit legii, de O.N.R.C. sau de orice persoane interesate este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul profesional persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau familială, respectiv tribunalul sau, după caz, tribunalul specializat în a cărui circumscripţie îşi are sediul social persoana juridică sau sucursala persoanei juridice.
Plângerea nu este suspensivă de executare.
Totodată, prin proiectul de lege sunt preconizate şi modificări şi completări ale Legii societăţilor nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, dintre care menţionăm:
– obligarea societăţilor la încheierea anuală a asigurării de răspundere profesională care să acopere cel puţin cheltuielile de derulare a procedurilor de insolvenţă, dizolvare, lichidare şi radiere judiciară;
– stabilirea, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice, a obligaţiei de a solicita dizolvarea societăţilor menţionate la art.153^24 din Legea societăţilor nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia scăderii activului net la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.