Mecanismul de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, „Transparenţă decizională“, „Proiecte acte normative“, a fost publicat, în data de 09.03.2018, proiectul Ordonanţei de urgenţă privind măsuri fiscal – bugetare şi pentru modificarea unor acte normative (versiunea actualizată).
Promovarea acestui act normativ a fost determinată, în principal, de necesitatea:
• elaborării unui mecanism mai simplu de stabilire, declarare şi plată a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice;
• reducerii numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de către persoanele fizice care realizează venituri din desfăşurarea unor activităţi economice;
• revizuirii sistemului actual privind impozitarea veniturilor realizate din activităţi economice de persoanele fizice, prin eliminarea plăţilor anticipate şi instituirea unui singur termen de plată;
• încurajării contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale, în scopul îmbunătăţirii conformării;
• simplificării modului de stabilire a impozitului pe venit, atât pentru contribuabil, cât şi pentru ANAF prin neemiterea deciziilor de impunere pentru plăţile anticipate şi cunoaşterii de către contribuabil a obligaţiilor de plată, fără intervenţia organului fiscal;
• dobândirii calităţii de asigurat de la termenul de depunere a declaraţiei unice sau de la data depunerii acesteia, după caz;
• încadrării ca plătitor CAS şi CASS în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent;
În ediţia de azi, 14.03.2018, a cotidianului Mesagerul Hunedorean vom prezenta, în sinteză, schimbările preconizate la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare – cu privire la Titlul IV – „Impozitul pe venit“, „Dispoziţii generale”, „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din activităţi independente”, „Modalitatea de declarare a sumelor reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor” şi „Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor”.
a) Titlul IV – Impozitul pe venit
Se propune reducerea numărului de declaraţii depuse la organul fiscal de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice sau realizează unele categorii de venituri, de la 7 formulare (D200, D201, D220, D221, D600, D604 şi D605) la o Declaraţie unică pentru persoanele fizice, care să cuprindă toate informaţiile necesare privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate şi să asigure totodată un mecanism mai simplu de stabilire, declarare şi plată a obligaţiilor fiscale.
b) Dispoziţii generale
Sfera veniturilor din activităţi independente a fost revizuită în sensul excluderii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală şi tratării acestora în mod distinct în cadrul unei categorii de venituri separate.
Având în vedere acest fapt, pentru menţinerea facilităţii fiscale acordate persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat care beneficiau de scutirea de la plata impozitului pentru veniturile din activităţi independente, este necesară precizarea în mod expres a scutirii veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală obţinute de persoanele respective.
Ca urmare a revizuirii sferei veniturilor din activităţi independente, este necesară precizarea în mod distinct a următoarelor:
– pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, cota de impozit este de 10%.
c) Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din activităţi independente
Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit sau în sistem real, au obligaţia să depună până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
În cazul începerii activităţii în cursul anului fiscal, Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilii au obligaţia să determine venitul net anual estimat pe bază de norme anuale de venit sau în sistem real, pentru anul fiscal curent şi să efectueze plata la bugetul de stat, până la data de 31 martie inclusiv, a anului următor celui de realizare a venitului. În cazul contribuabililor care realizează venituri pentru care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor anuale de venit, impozitul anual datorat reprezintă impozit final.
În cazul în care în cursul anului curent, contribuabilul efectuează plăţi integrale a impozitului pe venitul estimat, aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.
Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile nete anuale cumulate realizate în anul fiscal anterior, pentru care venitul net anual se determină în sistem real, în baza datelor din contabilitate, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil, se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, venitul net se determină de plătitorii venitului prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către plătitorii veniturilor la momentul plăţii acestora, impozitul fiind final.
De asemenea, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net în sistem real, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv, a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
Regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real.
d) Modalitatea de declarare a sumelor reprezentând 2% din impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor
Contribuabilii care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor pot opta pentru calcularea, reţinerea şi plata sumei reprezentând 2% din valoarea totală a impozitului anual pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, de către angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.
Opţiunea pentru redirecţionarea cotei din impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor poate rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi.
e) Reglementări privind declararea şi plata impozitului pe venit pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, indiferent de modalitatea de stabilire a venitului net anual, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia să depună Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi/de la producerea evenimentului.
Contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, li se aplică următoarele reguli:
– au obligaţia să depună la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, Declaraţia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv, a anului de realizare a venitului;
– în cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 15 martie inclusiv, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, aceştia au obligaţia completării şi depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice pentru anul fiscal în curs;
– contribuabilii stabilesc impozitul anual datorat pe baza datelor din Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor şi determină venitul net anual în sistem real sau prin aplicarea cotei forfetare, cu excepţia veniturilor pentru care impozitul este final, au obligaţia să depună Declaraţia unica privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, să determine venitul net anual recalculat/pierderea anuală, respectiv venitul net anual, după caz şi impozitul anual datorat. Plata impozitului anual datorat la bugetul de stat, se efectuează până la data de 15 martie a anului următor celui de realizare a venitului.
În cazul în care în cursul anului curent contribuabilul efectuează plăţi având în vedere obligaţiile anuale estimate, aceştia beneficiază de un sistem de bonificaţii acordate în funcţie de data la care se face plata.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.