Preşedintele Laurenţiu Nistor, apel către Johannis şi guvernanţi

Adriana Năstase

Pentru că nu a primit nici un răspuns, deşi a făcut nenumărate demersuri, şeful CJ Hunedoara s-a hotărât să trimită o scrisoare deschisă pre­şe­dintelui ţării, guvernanţilor, Parlamentului, prin care solicită public tuturor factorilor implicaţi să trateze cu responsabilitate situaţia Com­ple­xului Energetic Hunedoara şi să ia măsuri urgente pentru a asigura funcţionarea Termocentralelor Mintia şi Paroşeni şi a celor patru mine. Până nu e prea târziu, susţine Lauren­ţiu Nistor. Iată scri­soarea deschisă semnată de preşedintele Laurenţiu Nistor:

SCRISOARE DESCHISĂ
„Consiliul Judeţean Hunedoara îşi asumă întreaga responsabilitate pentru a prelua Termocentrala Mintia în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2019 cu modi­ficările şi completările ulterioare asumându-şi îndepli­nirea întregului program de tranziţie de la energie pro­dusă pe bază de cărbune la energie rege­nerabilă, pro­punând totodată transformarea judeţului Hunedoara într-un judeţ „proiect pilot” pentru tranziţia energetică în România.”

Stimaţi reprezentanţi ai statului român,
Revenind la adresa nr. 2759/18.02.2021 şi la inter­venţiile noastre în cadrul întâlnirilor care au avut loc la Ministerul Energiei în datele de 23 februarie 2021, respectiv 06 aprilie 2021, constatând că nu s-a iniţiat niciun demers privind tranziţia energiei de la combustibil fosil către energie regenerabilă, constatând totodată că nu s-a iniţiat niciun demers în vederea implementării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 60/2019, ne exprimăm îngrijorarea, ţinând seama de criza eco­nomică şi socială generată în domeniul exploatării de cărbune din judeţul Hunedoara şi mai ales în lipsa unor soluţii pentru a asigura o alternativă Complexului Ener­getic Hune­doara, atât din punct de vedere al securităţii şi sigu­ranţei în funcţionare a sistemului energetic na­ţional, cât şi al soluţionării problemelor de natură eco­nomică şi socială pentru personalul implicat în această activitate, având în vedere că nu am primit niciun răs­puns până în prezent din partea Ministerului Energiei, reiterăm intenţia noastră de a prelua Termocentrala Mintia în proprietatea UAT Judeţul Hunedoara, con­form prevederilor art. 2 alin. (5) din OUG nr. 60/2019 cu mo­dificările şi completările ulterioare, în urmă­toarele condiţii:
1. Preluarea tuturor activelor energetice existente, ca un întreg (terenuri, mijloace fixe, investiţi în curs, stocuri de materiale şi piese de schimb, licenţe, etc.); libere de sarcini şi fără datorii;
2. Preluarea întregului personal care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Termocentralei Mintia, inclusiv a per­sonalului din executivul Complexului energetic Hu­ne­doara, provenit de la Termocentrala Mintia. Această preluare a personalului este necesară, având nevoie de de specialişti cu experienţă în domeniu pentru con­tinuarea activităţii, motiv pentru care considerăm că nu trebuie iniţiate demersuri în scopul disponibilizărilor colective până la data preluării;
3. Modificarea legii Energiei electrice astfel încât rezervarea de capacitate să poată fi realizată/con­tractată de producătorii de energie ce utilizează com­bustibil tehnologic indiferent de provenienţa acestuia (nu doar a celui din producţie proprie);
4. Asigurarea funcţionării capacităţii de producţie cu ener­gie pe bază de cărbune până la realizarea alter­nativei tehnologice „verzi” în condiţiile func­ţionării ca rezervă terţiară lentă pentru asigurarea serviciilor de sis­tem la dispoziţia dispecerului energetic naţional. Men­ţionăm că este obligatorie funcţionarea pentru această perioadă de tranziţie, atât din punctul de vedere al siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional (exemplificând avaria din data de 08 ianuarie 2021 produsă la nivel euro­pean care s-a soldat cu sistarea alimentării consu­ma­torilor de pe teritoriul României doar în zona Transil­vaniei), precum şi pentru a oferi o al­ternativă pentru dimensiunea socială în perioada de tranziţie;
5. Reluarea imediată, de către actuala adminis­traţie, a demersurilor necesare reproiectării instala­ţi­i­lor în vederea trecerii pe cărbune cu conţinut redus de sulf şi cenuşă, în scopul conformării la normele de protecţie a mediului. Pentru aceasta, menţionăm că există soluţia tehnologică şi cărbune pentru func­ţionarea capacităţii de producţie cu respectarea în­tocmai a condiţiilor privind emisiile de noxe, respectiv azot, sulf şi bioxid de carbon, în limitele impuse de către Uniunea Europeană. De aceea, solicităm ini­ţierea imediată a demersului de adaptare a instala­ţiilor şi a sistemului actual de ardere pentru funcţio­narea cu cărbune cu un conţinut redus de sulf, pre­cum şi înaintarea fişelor de proiect în vederea asigu­rării finanţării a două noi capacităţi de producţie de energie electrică de înaltă eficienţă cu gaz metan în ames­tec cu hidrogen, în paralel cu realizarea unui parc fotovoltaic de cca 200 MW, amplasat pe su­pra­faţa depo­zitului de zgură şi cenuşă actual (desfăşurat pe apr­oximativ 250 ha) prevăzut cu o capacitate de sto­care de energie cu hidrogen, precum şi de rea­li­zare a unei ca­pacităţi de microhidroenergie ampla­sată în aval de barajul de pe râul Mureş în zona Mintia.
Facem aceste precizări de detaliu pentru că res­pon­sabilitatea înaintării fişelor de proiect pentru Complexul Energetic Hunedoara revine Ministerului Ener­giei, Consiliul Judeţean Hunedoara neputând angaja din punct de vedere legal, în prezent, costuri sau promova sche­me de finanţare pentru acest obiectiv.
6. Iniţierea de către Primăria Municipiului Deva a demersurilor pentru realizarea unei surse alternative de energie termică pentru perioada sezonului cald care să asigure apă caldă menajeră prin utilizarea ener­giei solare amplasate cât mai aproape de locul de consum (ex.: în zona staţiei de epurare a apelor uzate);
7. Având în vedere documentele care ne-au fost prezentate la ultima vizită făcută de delegaţia noastră la Ministerul Energiei, respectiv o scrisoare a Comisiei Europene şi o adresă de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (pentru care rugăm Ministerul Energiei să ni le trimită în copie ca anexă la răspunsul formulat pentru prezenta adresă), solicităm un termen de graţie de 1 an de zile cuprins în cadrul procesului de tran­ziţie pentru adaptarea instalaţiilor de ardere şi asigurării funcţionării în conformitate cu condiţiile şi ţintele de emisii impuse de Uniunea Europeană.
Prin urmare, Consiliul Judeţean Hunedoara îşi asumă întreaga responsabilitate pentru a prelua Ter­mo­centrala Mintia în conformitate cu prevederile OUG nr. 60/2019 cu modificările şi completările ulterioare asumându-şi îndeplinirea întregului program de tranziţie de la energie produsă pe bază de cărbune la energie regenerabilă, propunând totodată transfor­ma­rea judeţului Hunedoara într-un judeţ „proiect pilot” pentru tranziţia energetică în România.

Asigurându-vă de întreaga consideraţie şi de întreg suportul nostru, vă mulţumesc.

Cu deosebită consideraţie,
Preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara,
Laurenţiu Nistor

 

One thought on “Preşedintele Laurenţiu Nistor, apel către Johannis şi guvernanţi

  • 19 aprilie 2021 la 3:04
    Permalink

    O sa ajungeți la guvernare și o sa închideți voi PSD centrala.
    Mai bine va ocupați sa construiți o centrala termica pentru oraș!

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare