De un an, tot în stare de alertă

Adriana Năstase

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a propus, ieri, prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, fiind adoptată o hotărâre în acest sens.

Poliţia locală, tot sub coordonarea poliţiei naţionale
Câteva dintre restric­ţiile propuse de auto­rităţi: se menţine coor­do­­narea operaţională a ser­­vi­ciilor de ambulanţă şi a ser­viciilor voluntare pentru situa­ţii de urgenţă de către ins­pectoratele judeţene/Bucureşti-Ilfov pe­n­tru situaţii de urgenţă, iar coordonarea po­li­ţiei locale de către Direcţia generală de po­liţie a Mu­nicipiului Bucureşti/inspectoratele judeţene de poliţie.
Se menţine obligativitatea asi­gurării con­tinuităţii activităţii centrelor re­zidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoa­ne­lor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru co­pii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pen­tru alte categorii vulnerabile şi obliga­ti­vitatea sta­bi­lirii programului de lucru al anga­jaţilor cu avi­zul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Se men­ţine obligaţia furnizorilor de servicii so­ciale de tip rezidenţial de a-şi organiza pro­gra­mul în funcţie de contextul epidemiologic existent la nivel local şi cu respectarea nor­melor în vi­goare privind legislaţia în domeniul muncii. Acti­vitatea la nivelul acestor servicii va fi or­ga­nizată şi desfăşurată cu respec­ta­rea nor­melor de prevenire a răspândirii viru­su­lui SARS-CoV-2 instituite de autorităţile com­pe­tente. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective se desfă­şoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sani­tară, stabilite prin ordin comun al minis­trului Sănătăţii şi al ministrului Afa­cerilor In­terne. În condiţiile pct. 18, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS -CoV-2, or­ga­ni­zarea de procesiuni şi/sau pele­ri­naje religi­oase este permisă numai cu res­pectarea re­gulilor de protecţie

Ramadanul i-a făcut mai cumsecade
Raed Arafat a anunţat, după şedinţa Co­mi­tetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, că începând cu data de 13 mai se elimină mai multe restricţii.Noutăţile enumerate de se­cre­tarul de stat în cadrul Ministerului de Inter­ne: se permite circulaţia persoanelor în afara locuinţei sau gospodăriei în data de 13 mai 2021, între orele 2.00 – 5.00, pentru par­ticiparea la sărbătoarea Ramadanului, este eliminată restricţia privind participarea la organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje reli­gioase legată de domiciliu sau reşedinţă. Se va permite organizarea de procesiuni şi sau pelerinaje religioase numai cu respec­ta­rea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului Sănătăţii şi al Se­cretariatului de Stat pentru Culte.Crearea de posibilităţi în aşa fel încât competiţiile spor­tive să se poate desfăşura în Ro­mânia cu participarea spectatorilor doar ca eve­ni­mente test sau pilot, cu aprobarea Comite­tu­lui Naţional pen­tru Situaţii de Urgenţă, pe baza propunerii Mi­nis­terului Tineretului şi Spor­tului şi cu avizul Ministerului Sănătăţii. Par­ticiparea va fi permisă doar pentru per­soa­nele care sunt vaccinate, pentru cele care au avut COVID-19 sau a per­soa­nelor care prezintă re­zul­tatul unui test PCR negativ, făcut în ulti­me­le 72 de ore.
„Era pro­pu­ne­rea Co­mitetului Naţional pen­tru Situaţii de Ur­gen­ţă. În timpul şedinţei de Guvern s-a mai adăugat, la solicitarea Mi­nis­terului Sănătăţii, şi testul antig­en, care să nu aibă mai mult de 24 de ore şi să fie efectuat de cineva autorizat”, spune Arafat. Organi­za­rea şi desfăşurarea activităţii în ca­drul ci­ne­ma­to­gra­felor, instituţiilor de spec­tacole şi/sau con­certe să se poată desfăşura cu partici­pa­rea publicului peste 50 la sută din capa­ci­ta­tea maximă a spaţiului doar ca evenimente test sau pilot, după aprobarea Comitetului Naţio­nal pentru Situaţii de Ur­genţă, pe baza pro­punerii Ministerului Cul­turii şi cu avizul Minis­terului Sănătăţii.În acest caz, regulile privind testele antigen şi ale persoanelor care au fost bol­nave în ulti­mele 90 de zile, dar nu mai puţin de 15 zile, rămân valabile la fel ca pen­tru activităţile sportive”, afirmă Arafat.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare