Consolidare de grup privind impozitul pe profit

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Actualizarea şi îmbunătăţirea prevederilor Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, sunt publicate motivările iniţiatorilor propunerilor şi textele, de modificare/completare, propuse.
În cele ce urmează vom prezenta motivarea propunerii şi textul propus de Coaliţia pentru Dezvoltarea României privitor la „Consolidare de grup privind impozitul pe profit“, Titlul II – Impozitul pe profit, Cod fiscal.
Motivarea iniţiatorului:
Consolidarea de grup pentru impozit pe profit ar însemna compensarea pierderilor fiscale înregistrate de către unele companii membre ale grupului cu profiturile altora şi calcularea, raportarea şi plata consolidată a impozitului pe profit la nivel de grup. O astfel de măsură ar putea reduce povara administrativă a grupurilor de companii locale prin eliminarea nevoii întocmirii dosarului preţurilor de transfer şi ar contribui, de asemenea, la sporirea eficienţei cu care veniturile statului sunt administrate.
Impactul bugetar al acestei măsuri ar fi unul nesemnificativ, ţinând cont de faptul că pierderile fiscale nu ar mai fi reportate timp de şapte ani, perioadă în care majoritatea pierderilor fiscale sunt compensate prin profituri impozabile.
Textul propus vizează, în principal, următoarele:
Consolidare de grup privind impozitul pe profit:
A. Grup fiscal – un grup format din cel puţin doi contribuabili aşa cum sunt definiţi mai jos:
a) Un contribuabil român care deţine, în mod direct sau indirect, cel puţin 75% din acţiuni/drept de vot într-unul sau mai mulţi contribuabili români;
b) Doi sau mai mulţi contribuabili români, deţinuţi, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din acţiuni/drept de vot, de o persoană juridică străină;
c) Doi sau mai mulţi contribuabili români, deţinuţi, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din acţiuni/drept de vot, de o persoană fizică;
d) Unul sau mai mulţi contribuabili români, deţinut/deţinuţi, în mod direct sau indirect, în proporţie de cel puţin 75% din acţiuni/drept de vot de o persoană juridică străină şi una sau mai multe sucursale româneşti/un sediu permanent (desemnat) a/ale/ al aceleaşi persoane juridice străine.
B. Membru al grupului fiscal – orice contribuabil român plătitor de impozit pe profit în România.
C. Membru desemnat al grupului fiscal – membru al grupului fiscal desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale ale grupului.
D. Reguli de formare a grupului fiscal şi de ieşire din grupul fiscal:
Un grup de contribuabili români poate opta să fie tratat drept grup fiscal în vederea consolidării impozitului pe profit, cu următoarele condiţii cumulative:
a) un contribuabil nu poate face parte decât dintr-un singur grup fiscal;
b) opţiunea trebuie să se refere la o perioadă de cel puţin trei ani;
c) toţi contribuabilii din grupul fiscal trebuie să aplice acelaşi an fiscal şi acelaşi sistem de plată al impozitului pe profit;
d) condiţia de deţinere minimă de 75% trebuie îndeplinită la data înfiinţării grupului fiscal şi trebuie menţinută pe perioada minimă a grupului.
În vederea implementării grupului fiscal se depune la organul fiscal în raza căruia membrul desemnat se află în administrare o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal, care să cuprindă următoarele:
a) numele, adresa, obiectul de activitate şi codul de înregistrare al fiecărui membru;
b) dovada că sunt îndeplinite regulile de deţinere;
c) numele membrului desemnat să reprezinte grupul fiscal.
Organul fiscal competent trebuie să ia o decizie oficială prin care să aprobe sau să refuze implementarea grupului fiscal şi să comunice acea decizie membrului desemnat al grupului, în termen de 45 de zile de la data primirii cererii, însoţită de documentele justificative.
Opţiunea de implementare a grupului fiscal poate fi exercitată până la sfârşitul primei luni din anul fiscal pentru care se doreşte aplicarea iar implementarea grupului fiscal intră în vigoare în prima zi din anul comunicării deciziei.
Membrul desemnat al grupului fiscal trebuie să notifice organului fiscal competent oricare dintre următoarele evenimente:
a) încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic, până la sfârşitul primei luni din anul fiscal pentru care nu se mai doreşte aplicarea opţiunii;
b) neîndeplinirea condiţiilor, care conduc la anularea grupului fiscal sau a unui contribuabil ca membru al grupului fiscal, până la sfârşitul anului fiscal celui în care s-a produs evenimentul care a generat această situaţie sau, în cazul în care evenimentul are loc în ultima lună a anului fiscal, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea acestuia;
c) numirea unui alt membru desemnat al grupului fiscal cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
d) părăsirea grupului fiscal de către unul dintre membri, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului;
e) intrarea unui nou membru în grupul fiscal, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea evenimentului.
E. Reguli la ieşirea din grupul fiscal:
Un grup fiscal trebuie menţinut pentru minimum trei ani fiscali, iar ieşirea unui membru din grup s-ar face:
a) obligatoriu, oricând condiţiile nu mai sunt îndeplinite, cu începere din prima zi a trimestrului/anului fiscal următor celui în care nu mai sunt îndeplinite respectivele condiţii;
b) opţional, după o perioadă minimă de trei ani fiscali, caz în care, pentru anul în care a avut loc ieşirea din grup, membrul respectiv ar reveni la regimul de impozitare la nivel individual.
F. Reguli de determinare, declarare şi plată a impozitului pe profit consolidat:
a) fiecare membru al grupului fiscal determină rezultatul fiscal individual pe baza regulilor;
b) fiecare membru al grupului fiscal are obligaţia de a calcula impozitul pe profit şi de a depune declaraţia de impozit pe profit;
c) membrul desemnat al grupului fiscal va depune o declaraţie de impozit pe profit consolidată care va cumula declaraţiile de impozit pe profit ale tuturor membrilor grupului, rezultând o poziţie finală de impozit pe profit datorat la nivelul grupului fiscal sau de pierdere fiscală care va fi recuperată. Membrul desemnat va anexa declaraţiile individuale ale membrilor grupului;
d) fiecare membru al grupului fiscal va transmite declaraţia sa către membrul desemnat al grupului fiscal, care va plăti impozitul pe profit care rezultă din declaraţia de impozit pe profit consolidată;
e) tranzacţiile desfăşurate strict între membrii grupului fiscal nu cad sub incidenţa regulilor privind preţurile de transfer pe perioada grupului fiscal.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.