COMUNICAT DE PRESĂ. Siguranța în sistemul de învățământ și pregătirea tinerilor pentru piața muncii – prioritățile Partidului Social Democrat

Din cele aproximativ 1000 de a­men­da­mente înaintate Comisiei pentru Învățământ din Camera Deputaților la proiectul Legii Educației, în urma dezbaterilor au fost adoptate o serie de măsuri privind învățământul preu­ni­ver­sitar ce vizează dezvoltarea învă­ță­mântului tehnologic dual și a liceelor agricole și silvice, sprijinirea copiilor români din afara granițelor țării, să­nă­tatea elevilor, inclusiv prevenția prin în­ființarea mai multor cabinete me­di­cale în școli, precum și a cabinetelor sto­matologice în unitățile de învă­ță­mânt, siguranța în școli, precum și asi­gu­rarea de șanse egale prin conti­nua­rea educației și reinserția pe piața muncii a cazurilor particulare.
România are nevoie de forță de mun­că specializată. Învățământul tehnologic în sistem dual este singura modalitate prin care putem să pregătim tinerii pen­tru meseriile cerute de piața muncii. La propunerea Partidului Social Democrat s-a decis stimularea și cointeresarea ope­ratorilor economici care aleg să fie parteneri în educație. Astfel, burse pentru elevii care urmează cursurile învățământului tehnologic în sistem dual, precum și scutirile de taxe pentru operatorii economici implicați vor fi detaliate în legislația subsecventă.
Totodată, a fost adoptată propunerea Partidului Social Democrat privind re­glementarea liceelor silvice alături de în­vățământul din liceele agricole.
În ceea ce privește copii români din afara granițelor țării, la propunerea PSD au fost adoptate o serie de amen­da­mente ce vizează introducerea și finanțarea mai multor cursuri de „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” în cadrul unor instituții de învățământ din afara granițelor, dar și în sistem online.
Tot la propunerea PSD, s-a introdus obligativitatea înființării unui cabinet medical și a unui cabinet stomatologic în unitățile de învățământ.
În ceea ce privește siguranța în uni­tățile de învățământ, amendamentele adoptate în urma dezbaterilor au vizat atât siguranța elevilor, cât și a per­so­nalului din învățământ. Pe lângă drepturi și obligații, au fost introduse măsuri care să prevină situații grave (posibilitatea monitorizării cu camere video în sălile de clasă), dar și sancțiuni graduale pen­tru cei care comit abateri disciplinare (por­nind de la mustrare individuală pentru elevi, diminuarea burselor și până la exmatriculare). Precizăm că toate aceste proceduri vor fi detaliate prin legislație secundară, astfel încât toate măsurile să fie adecvate abaterii disciplinare, ținând cont totodată de scopul măsurilor luate și anume de a îndrepta comportamentul elevilor și nu de a-l lipsi de educație.
Totodată, învățământul din pe­ni­ten­ciare a fost mai bine reglementat la pro­­punerea Partidului Social Democrat, ast­fel încât elevii aflați în centrele de ree­ducare, dar și adulții care au aban­­donat studiile și au ajuns în penitenciare să beneficieze de edu­cație și de pro­grame de inserție sau reinserție pe piața muncii. În acest sens, va fi demarat un program care să vină în sprijinul acestor persoane, prin implicarea Ministerului Educației, Minis­te­ru­lui Muncii și Soli­da­rității Sociale, Ministerului Justiției, dar și a me­diului de afaceri.
Un capitol separat a vizat și mo­da­li­tatea în care va fi realizată Școala din spi­tal, pentru copiii aflați în impo­si­bi­li­tatea de a participa la cursuri desfă­șu­rate în format fizic, din cauza unor pro­bleme de sănătate.
Lucrările vor continua în perioada ur­mă­toare, cu dorința de a avea legi care să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor și tinerilor ca viitori adulți.

Natalia-Elena INTOTERO
Deputat PSD Hunedoara
Președintele Comisiei pentru învățământ