Actualitate

Brevet de invenție pentru muzeul din Deva

Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, instituție publică ce își des­fășoară activitatea sub egida Con­siliului Județean Hunedoara, a parti­cipat, în calitate de partener, în perioa­da 1.03.2018 – 31.05.2021, la Pro­iectul complex multidisciplinar pentru monitorizarea, conservarea, protecția și promovarea patrimoniului cultural românesc.

Tehnici inovative
Parteneri, alături de Muzeul Civilizației Dacice și Romane, au fost Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pen­tru Chimie și Petrochimie (ICECHIM), Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
Proiectul, realizat în PNCDI III – Pro­gramul 1, Subprogramul 1.2, Per­for­manță instituțională – Proiecte de dez­voltare instituțională – Proiecte com­plexe realizate în consorții CDI (PCCDI) a presupus încheierea unui contract între Unitatea Executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFIDISCI) și Agenția Spațială Română, care avut o valoare totală de finanțare de la bugetul de stat de 5.287.500 de lei.
Proiectul, cu acronimul RO-CHER, pro­pune, în integralitatea sa, o me­todologie pluridisciplinară inovativă care integrează expertiza de înalt nivel științific pentru salvgardarea patri­mo­niului cultural și are ca scop realizarea de sinergii ale activităților științifice în cadrul a 4 proiecte componente.
Muzeul din Deva a participat, ca partener, la Proiectul 1 care are ca scop monitorizarea obiectivelor din patri­mo­niul cultural cu ajutorul tehnologiilor spațiale, Proiectul 2 care se referă la dezvoltarea de materiale și tehnici ino­vative bazate pe nanomateriale soft pen­tru salvgardarea patrimoniului cul­tural și Proiectul 4 care își propune pro­movarea patrimoniului cultural folosind tehnologii de vârf de reconstrucție digitală.
Proiectul 2, intitulat „Nanotehnologia – abordare inovativă cu dezvoltare de ma­te­riale și tehnici pentru salvgardarea pa­tri­mo­niului cultural” a a­vut ca prin­cipal obiec­tiv oferirea unor so­luții prac­tice bazate pe noi rețete anti­fun­gice pen­tru re­du­ce­rea impactului biode­gra­dării patri­mo­niu­lui, rețete bazate pe uti­li­zarea de nano­ma­teriale soft, apli­cabile sub formă de xerogeluri sau prin pul­verizare.
Acest obiectiv s-a concretizat în sin­tetizarea unui material de lipire pe bază de alcool polivinilic și hi­droxiapatită cu proprietăți antimicro­bie­ne al cărui drept exclusiv de exploatare s-a realizat prin obținerea unui brevet de invenție. Din echipa de specialiști care au obținut acest brevet, din partea Mu­zeului Civil­izației Dacice și Romane din Deva, au făcut parte experții restau­ra­tori Popițiu Ioana și Beceanu Mihaela.