Actualitate

Petru Lobonț, șeful Oficiului Județean al Cadastrului: Terenurile aferente caselor de locuit pot fi înscrise în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate

S-a modificat Legea Cadastrului, iar o informație extrem de importantă este că terenurile aferente casei de lo­cuit și anexelor gospodărești, curtea și grădina din jurul acestora, se vor înscrie în cartea funciară în lipsa actelor de proprietate, potrivit noilor prevederi.
MESAGERUL HUNEDOREAN l-a în­trebat pe Petru Lobonț (foto), directorul executiv al Oficiului Județean de Ca­dastru Hunedoara, ce modificări au fost aduse recent la Legea Cadastrului.

-Ce înseamnă această modificare adusă Legii Cadastrului?
Petru Lobonț: Dreptul de proprietate al deținătorilor construcțiilor asupra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, curtea și gră­dina din jurul acestora este prevăzut de dispozițiile art. 23 alin. (1) din Legea fon­dului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Modificare adusă este că sunt şi rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a moştenitorilor aces­tora, indiferent de ocupaţia sau do­miciliul lor, terenurile aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii.

-Și dacă nu au acte de proprietate?
-P. L. – În lipsa actelor de proprietate, in­tabularea dreptului de proprietate asu­pra terenurilor aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, curtea și grădina din jurul acestora se va face în favoarea actualilor deținători ai construcțiilor, conform prevederilor art. 41 alin. (10) din Legea Cadastrului, în baza certificatului care atestă că imo­bilul este înregistrat în registrul agricol.

– Cine eliberează certificatul res­pec­tiv?
– P. L. – Certificatul este eliberat de unitatea administrativ-teritorială în raza că­reia este amplasat imobilul şi a do­cumentaţiei cadastrale.
Modelul certificatului este prevăzut în Anexa 1.511 la Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 700/2014, cu modificările și com­ple­tările ulterioare. Cererea de intabu­lare a dreptului de proprietate în cartea funciară, certificatul care atestă că imobilul este înregistrat în registrul agri­col, documentația cadastrală și do­vada plății tarifului aferent serviciului solicitat, stabilit conform Anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 16/2019, se depun la biroul de cadastru și publicitate imo­biliară pe raza căruia este situat imo­bi­lului. (A.Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura