Comunitate

Bani europeni prin PNRR, pentru unitățile de învățământ din județ

Magdalena Șerban

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), instituțiile de în­vă­țământ din județul Hunedoara au posi­bi­litatea să beneficieze de o serie de investiții, în cadrul axelor de finanțare fiind depuse proiecte cu rol important în procesul de modernizare.

Efort comun al primăriilor, cadrelor didactice, al inspectorilor școlari și al CJ Hunedoara
Ministerul Educației, în calitate de coor­donator de reforme și investiții fi­nan­țate prin Planul Național de Re­dre­sare și Reziliență (PNRR), a pus la dis­poziția mediului educațional apelul competitiv de proiecte pentru „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echi­pamente digitale a unităților de în­vă­țământ preuniversitar și a unităților co­nexe” (palatele și cluburile copiilor, clu­burile sportive, cabinetele de asistență psihopedagogică). Astfel, pentru prima dată în istoria educației naționale, s-au alocat peste un miliard de euro (va­loa­rea financiară totală a apelului de pro­iecte fiind de 1.068.260.200 de euro), sumă eligibilă din PNRR, pentru im­ple­mentarea obiectivelor din proiectul „România Educată”. „Grădinițe, școli și licee din zonele Deva, Brad, Călan, Hațeg, Orăștie, Simeria, Ilia, Valea Jiului, Hunedoara, deci din întreg județul, au depus documentația pentru ca din fonduri europene să modernizeze uni­tățile de învățământ, fiecare în funcție de necesități. Felicit efortul susținut și im­plicarea tuturor și sper în materia­li­zarea cu succes a întregului demers, pentru fiecare unitate în parte. În fapt, e meritul unui efort comun, reunind pri­mării, cadre didactice, Consiliul Ju­dețean Hunedoara și inspectori școlari. Este o pârghie investițională care sus­ține accederea către viitor și totodată condiții optime de desfășurare a actului educațional”, a transmis inspectorul şco­lar general al judeţului Hunedoara, prof. dr. Maria Ştefănie (foto). Pe de altă parte, o a doua Componentă (C 15) pri­vind „Dotarea cu laboratoare inteli­gen­te a unităților de învățământ secundar su­pe­rior, a palatelor și a cluburilor co­pi­i­lor” a prevăzut o alocare de 117.499.800 de euro, tot prin PNRR, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pen­tru dezvoltarea unui laborator digi­tal in­teligent în fiecare liceu, colegiu, școală profesională, precum și în palatele și cluburile copiilor. În cadrul ape­lului se vor finanța activități precum achi­ziționarea de echipamente teh­no­logice (inclusiv mobilier ergonomic adapt­at și integrat specific) pentru dez­voltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echi­pare a unităților de învățământ preuni­ver­sitar cu echipamente tehnologice, cu mo­di­fi­că­rile ulterioare; achizițio­na­rea de con­ținut educațional, care va aco­peri do­menii din programa școlară și de software/licență cu specific edu­cațional care să asigure distribuirea cen­tralizată, în rețeaua locală, a ma­te­rialelor didac­tice pe dispozitive; conec­ta­rea dis­po­zi­tivelor din laboratorul inte­li­gent la re­țea­ua de comunicații a uni­tății de învă­țământ; respectiv instruirea cadrelor di­dac­tice pentru utilizarea echi­pa­men­telor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat. Bineînțeles, județul nostru nu a vrut să piardă acest val, așa că au fost depuse proiecte ce au o durată de imple­men­tare între 18 și 20 de luni, solicitările fiind făcute pentru câte 1 sau 2 la­bo­ra­toare. Toate au fost declarate eligibile și finanțabile.