DESCOPERĂ UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA – UNIVERSITATEA DIN INIMA CETĂȚII MARII UNIRI!

 

 

Încă de la înființarea ei, în 1991, UNIVERSITATE „1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA și-a definit misiunea pornind de la semnificaţia naţională a municipiului Alba Iulia şi a zonei, idealul educaţional sprijinindu-se pe tradiţiile valoroase ale şcolii superioare româneşti. De peste un sfert de secol, Universitatea albaiuliană urmăreşte să contribuie, prin modalităţile specifice ale educaţiei, cercetării şi creaţiei de valori, la păstrarea şi afirmarea identităţii naţionale, la unitatea în diversitate a culturii române, la integrarea activă a acesteia în circuitul european şi universal de valori.Fiind o instituție de învățământ superior de stat, centrul de interes este dat de dorința comunității academice de a oferi condiții optime pentru studenți și cadrele didactice și întreaga activitate este dirijată spre creșterea valorii profesionale a absolvenţilor, motiv pentru care se are în vedere permanenta îmbunătăţire a ofertei educaționale, a condițiilor de studiu și a serviciilor oferite studenților, folosindu-seeficient patrimoniul uman, spiritual şi material de care dispunem.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare cu caracter public, de stat, evaluată de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) cu calificativul maxim „Grad de încredere ridicat”. În anul 2013 a avut loc și evaluarea internațională a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, în cadrul programului de evaluare instituţională (IEP), de către Asociaţia Universităţilor Europene (EUA), inclusă în Registrul European al Agenţiilor de Calitate (EQAR).

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este organizată, actualmente, în cinci facultăți: FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE ŞI INGINEREŞTI, FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE SOCIALE și FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ.Toate programele de LICENȚĂ, MASTERAT și DOCTORATsunt acreditate, iar programele de licență recent înființate sunt autorizate, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011.

Născută odată cu Universitatea, din credința nestrămutată și dăruirea unor oameni de cultură care au crezut, cu optimism, că la Alba Iulia încă se mai poate scrie istorie și se poate valorifica respectul pentru cultură, FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOLOGIE ființează din anul 1991, cultivând domeniul foarte generos al Ştiinţelor Umaniste, într-un spaţiu definitoriu pentru tot ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră naţională. Programele din domeniile Istorie și Filologie beneficiază din plin de bogăţia şi valoarea tezaurului cultural acumulat şi conservat în oraşul Marii Uniri, consacrând semnificaţia specială pe care Alba Iulia o are pentru istoria naţională. Facultatea de Istorie și Filologie este un focar de cultură și de inteligență, promovând interculturalitatea, dialogul fructuos între valorile universale, dar și respectul pentru tradițiile autohtone. Paleta de programeoferite este completă, incluzând studii de licență, masterat și doctorat (domeniile Filologie și Istorie). Facultatea deține și cinci centre de cercetare, recunoscute pe plan național și internațional, în a căror activitate sunt implicați și studenții noștri. Facultatea de Istorie și Filologie include în oferta sa educațională următoarele specializări de LICENȚĂ: Istorie; Limba și literatura română – Limba și literatura engleză; Traducere și interpretare (engleză-franceză);MASTERAT: Literatură şi cultură românească în context european; Limbă, literatură şi cultură engleză în context european; Identităţi regionale în Europa Central-Răsăriteană; Cercetarea, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural; DOCTORAT în domeniile ISTORIE și FILOLOGIE.

Ştiinţele economice se predau la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia încă din anul înfiinţării acesteia, 1991, când s-a format Colegiul Tehnic şi Economic. Evoluţia ulterioară a specializărilor economice şi dezvoltarea progresivă a FACULTĂŢII DE ŞTIINŢE ECONOMICE au condus spre funcţionarea, în prezent, a unui număr de 5 programe deLICENŢĂ-  Administrarea afacerilor(în limbile Română și Engleză); Contabilitate și informatică de gestiune; Economia comerțului, turismului și serviciilor; Finanțe şi bănci; Marketing, 7 programe deMASTER- Administrarea afacerilor/ BussinessAdministration (în limba engleză); Administrarea dezvoltării regionale durabile; Auditul şi controlul agenţilor economici; Sistemul informațional contabil în asistarea deciziilor manageriale; Bănci, asigurări şi pieţe financiare; Fiscalitate şi management financiar; Marketing şi promovarea vânzărilor şi a unui program deDOCTORATîn domeniulContabilitate. Potențialul turistic al orașului Alba Iulia a contribuit la dezvoltarea unor cursuri de formare profesională a adulților: Manager în activitatea de turism (specializare) și Agent de turism-ghid. Inserţia pe piaţa muncii a absolvenţilor reprezintă o prioritate pentru noi, facultatea colaborând cu peste 150 de entități publice și private în cadrul cărora studenții desfășoară practica de specialitate.

Alinierea societății românești la tehnologizarea și informatizarea existente pe plan mondial a determinat dezvoltarea, în ultimele decenii, a unui învățământ de profil performant, capabil să furnizeze specialiștii necesari diverselor domenii de activitate. FACULTATEA DE ȘTIINȚE EXACTE ȘI INGINEREȘTI oferă programe de studii de licență și de masterat în domeniile Informatică, Inginerie electronică, Inginerie geodezică, Inginerie civilă și Ingineria mediului, toate aceste specializări fiind acreditate și autorizate ARACIS: programe de LICENȚĂ: Informatică (în limbile română și engleză); Măsurători terestre și cadastru; Electronică aplicată; Ingineria mediului; Inginerie urbană și dezvoltare regională; MASTERAT: Sisteme informaționale cadastrale și management imobiliar; Programare avansată și baze de date; Evaluarea, monitorizarea și auditul mediului; Sisteme electronice inteligente avansate. În vederea pregătirii viitorilor informaticieni și ingineri, Facultatea are un corp profesoral remarcabil, cu specialiști recunoscuți în diverse domenii de cercetare. Facultatea, ca parte a Universității, gestionează spații de învățământ, săli de curs și laboratoare dotate corespunzător. Condițiile excelente de studiu sunt întregite de o ambianța cordială, care întărește sentimentul de apartenență la comunitatea academică.

Există diverse forme de reușită în viața profesională, dar nimic nu se compară cu reușita prin vocație. Vocația profesională, exercitarea ei, desăvârșirea prin aspirații dar și prin rigoare, sunt valori care au însoțit încă de la începutul activitateaFACULTĂȚII DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE. Determinarea, modestia, rafinamentul moral și intelectual al celor care se orientează către specializările Facultății de Drept și Științe Sociale sunt deja indicatori ai dezvoltării multor comunități din România.  Acest tip de impact este, de fapt, declarația de performanță instituțională. Vocația despre care vorbim și pe care facultatea o promovează la nivelul celor care înțeleg că o lume mai bună înseamnă, în primul rând, cetățeni educați și conștienți de propria valoare, se dezvoltă la nivelul următoarelor programe de LICENȚĂ: Drept; Administrație publică; Sociologie; Asistență socială; Terapie ocupațională; Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar; Kinetoterapie şi motricitate specială; Educaţie fizică şi sportivă și deMASTERAT: Instituții de drept privat; Științe penale și criminalistică; Asistență managerială și administrativă; Dezvoltarea și managementul resurselor umane; Proiectarea și managementul serviciilor sociale și de sănătate; Management educațional; Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici.

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ din Alba Iulia funcţionează conform legislaţiei care statuează învăţământul universitar în România, dar este sub o dublă coordonare: pe de o parte Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar pe de altă parte Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă funcţionează trei

cicluri integrate de studii: licenţă, masterat şi doctorat. Programe de studii pentru nivel LICENŢĂ: Teologie Ortodoxă Pastorală; Muzică Religioasă; Arta Sacră.După finalizarea licenţei, oferim posibilitatea de continuare a studiilor prin două programe de MASTERAT: Teologie Comparată şi Mediere interculturală şi interreligioasă. Şcoala Doctorală, prin cei 12 conducători de doctorat şi prin programele de studiu aferente, acoperă o vastă arie de cercetare, de la teologia sistematică şi bioetică (istoria şi filosofia religiilor, dogmatică, morală, etica vieţii) la teologia practică (liturgică, muzică, omiletică şi catehetică).

În prezent, dotarea Universității, a laboratoarelor didactice şi de cercetare, corespunde stadiului actual de dezvoltare a cunoaşterii ştiinţifice şi este comparabilă cu cea din universităţile dezvoltate din Europa. Efortul investiţional sistematic prevăzut prin planurile strategice de dezvoltare a asigurat extinderea şi modernizarea spaţiilor de învăţământ, cercetare, servicii sociale şi culturale pentru studenţi şi cadre didactice, astfel încât Universitatea are în proprietate sau în administrare un număr de 16 clădiri destinate activităţilor de învăţare şi cercetare (multe dintre ele clădiri de patrimoniu național), 4 cămine studenţeşti la standarde europene (cu o capacitate totală de cazare de peste 800 de locuri; amenajările şi dotările standard ale fiecărui cămin: camere cu 3 locuri, mobilier ultramodern, grup sanitar propriu, frigider, TV; oficiu cu maşini de spălat automate, sală multifuncţională, săli de lectură, oficii dotate cu aragaz şi hote electrice; conexiune INTERNET în fiecare cameră), o Bibliotecă Universitară (care include un fond important de cărți și periodice, cinci sălide lectură specializate, cu acces liber la raft şi de o Bibliotecă virtuală), un restaurant studențescși o sală de sport modernă Este înderulare un amplu proces investiţional de construire a noi spaţii de învăţământ şi cercetare (Corpul H al Universității, în valoare totală de 24.391.855,22 lei), dar și a unui nou cămin studențesc (cu o capacitate de 123 de camere; investiția se ridică la aproape 20.000.000 de lei).

În vederea asigurării mobilităților studențești internaționale, Universitatea a încheiat acorduri generale de colaborare şi parteneriate ERASMUS+ cu un număr de peste 190 de universităţi şi instituţii din întreaga lume (Austria, Australia, Bulgaria, Canada, Cehia, Croaţia, China, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Japonia, Lituania, Malaezia, Mexic, Macedonia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Spania, Slovenia, Turcia,Ungaria, Ucraina, Venezuela ș.a.).

          Îi invităm pe toți cei care doresc să afle informații despre oportunitățile și importanța continuării studiilor după absolvirea liceului, despre domeniile și specializările pe care le puteți urma în facultate, despre sistemul de burse și despre felul în care trebuie să vă orientați în alegerea viitoarei profesii, să ne viziteze site-ul oficial (www.uab.ro)și să participe la activitățile interactive pe care le organizăm live,special pentru elevi, profesori și părinți.

În acest an, Admiterea la UAB se va organiza online. Toate detaliile despre Admiterea 2020 (locuri scoase la concurs, criterii de selecție, calendar, facilități, regulament etc.) se regăsesc pe site-ul oficial al Universității (www.uab.ro), la adresa admitere.uab.ro .

Dragi absolvenți de liceu, vă așteptăm să fiți și voi „studenții din inima Cetății”!!!

 

Biroul de presă al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.