Comunitate

Un nou proiect pentru sanatoriul din Brad

Magdalena Șerban

Consiliul Județean Hunedoara in­vestește în dezvoltarea infrastructurii prespitalicești, în scopul diversificării procedurilor medicale oferite pa­ci­enților și al asigurării circuitelor pre­văzute de cadrul legal. În acest sens, recent, consilierii județeni au aprobat proiectele ce conțin notele concep­tuale și temele de proiectare absolut necesare în derularea unor noi in­ves­tiții. În cazul Sanatoriului de Pneumo­ftiziologie Brad este vizat Ambu­la­toriul de specialitate.

Investiții din fonduri europene
Potrivit notei de fundamentare, a fost prevăzută o clădire modulară me­talică pentru Computerul Tomograf (CT) am­plasată în exteriorul edificiului principal al sanatoriului, care să includă sală de aș­teptare și recepție, cameră investi­gații CT, cameră operator CT, ca­meră interpretare date, grupuri sani­tare și vestiar pentru pacienți, acces separat și grup sanitar pentru personal. Toto­dată, se urmărește modernizarea clădirii laboratorului, aflată în corpul principal de spitalizare. Se intențio­nează amena­jarea demisolului, a par­terului și a etajului I. Ținând cont de adre­sabilitatea instituției sanitare, se mai are în vedere amenajarea unei saline pentru tra­ta­mente medicale într-un corp de clădire în prezent neutilizat. Anexa este atașată de corpul principal, fiind semi-îngro­pată. Sursa de finan­țare al întregului de­mers este Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Com­ponenta 12 – Sănătate, iar valoarea es­ti­mată este de 15,5 milioane de lei. De adăugat că obiectivul general al PNRR este dez­voltarea României prin im­plementarea unor programe și pro­iecte esențiale, care să sprijine rezilien­ța, ni­velul de pre­gătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și po­ten­țialul de creștere, prin reforme majore și in­vestiții cheie cu fonduri alocate în ca­drul mecanismului. ”Investiția are un bu­get total de 80.200.000 euro și se va realiza prin derularea unui apel des­chis prin care se vor finanța mi­ni­mum 30 de unități medicale publice care fur­nizează asistență medicală am­bu­latorie din care cel puțin 20 de uni­tăți de în­gri­jire ambulatorie vor fi si­tuate în regiuni sau municipalități mai puțin dezvol­tate”, conform Ministerului Sănătății. Sem­narea contractelor de finanțare se va realiza până în 24 februarie 2023, iar data limită de im­ple­mentare a pro­iec­telor este 30 no­iembrie 2024.