Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Capitolul II din ordonanţă conţine reglementările privitoare la anularea unor obligaţii accesorii.

În conformitate cu prevederile Art. 37 alin. (2) din actul normativ, ”Procedura de aplicare a Capitolului II se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul obligaţiilor bugetare administrate de către organul fiscal central, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a… ordonanţei de urgenţă.”

Astfel, pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 19 septembrie 2019, Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligaţiilor de plată accesorii şi pentru modificarea Ordinului ministrului Finanţelor Publice nr. 2810/2019 pentru aprobarea procedurii de aplicare a măsurilor de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 în cazul debitorilor care au datorii principale în cuantum mai mare sau egal cu suma de un milion lei.

Anexa nr. 1 la proiectul actului normativ prevede Procedura de anulare a obligaţiilor de plată accesorii, conform Cap. II din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

În cele ce urmează, prezentăm, în sinteză, principalele prevederi ale Procedurii:

Sfera de aplicare

Procedura se aplică pentru obligaţiile bugetare administrate de organul fiscal central.

Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:

a) declaraţii fiscale;

b) decizii de impunere;

c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;

d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege inclusiv obligaţiile bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii, existente în evidenţa organului fiscal central competent în vederea recuperării.

Debitorii ce pot beneficia de facilităţile prevăzute în procedură sunt:

a) debitorii, persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central sub un milion de lei.

b) debitorii, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică, unităţi administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţiile publice, care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, au obligaţii bugetare principale restante administrate de organul fiscal central de un milion de lei sau mai mari.

În categoria debitorilor se includ şi următorii debitori:

a) debitorii declaraţi insolvabili, potrivit legii;

b) persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, sau răspunderea potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţeişi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare,pentru obligaţiile bugetare aferente perioadei anterioare datei de 31 decembrie 2018 inclusiv, indiferent de data emiterii deciziei de atragere a răspunderii sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii;

c) debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, ori aflaţi în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) debitorii care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, înregistrează numai obligaţii de plată accesorii nestinse aferente obligaţiilor bugetare principale stinse până la această dată, iar accesoriile nu au fost stinse până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, denumită în continuare ordonanţă, respectiv până la data de 8 august 2019;

e) debitorii cărora li s-au comunicat decizii de impunere aferente unor obligaţii bugetare principale scadente până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, ca urmare a unei inspecţii fiscale în derulare la data de 8 august 2019, indiferent de cuantumul obligaţiilor bugetare principale şi de data comunicării deciziei de impunere.

Obiectul facilităţilor fiscale

Categoriile de obligaţii de plată accesorii care, potrivit ordonanţei, pot face obiectul facilităţilor fiscale sunt următoarele:

a) dobânzi/majorări de întârziere;

b) penalităţi de întârziere/ penalităţi de nedeclarare/penalităţi;

c) orice alte obligaţii de plată accesorii.

Procedura de acordare a amânării la plată

Debitorii îşi exprimă intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii potrivit ordonanţei, prin depunerea unei notificări, conform modelului prevăzut în anexa nr.1 la procedură, astfel:

a) la registratura organului fiscal central competent;

b) prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

c) prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”.

După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite şi comunică debitorului – decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii şi certificatul de atestare fiscală.

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligaţiilor de plată accesorii, pentru obligaţiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

a) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;

b) nu se efectuează stingerea până la data soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 16 decembrie 2019 inclusiv, după caz.

Procedura de acordare a anulării obligaţiilor de plată accesorii

Anularea obligaţiilor de plată accesorii se solicită de către debitori, inclusiv de către cei care au notificat organul fiscal, în baza unei cereri de anulare a accesoriilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la procedură, depusă la registratura organului fiscal central competent, comunicată prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau transmisă prin intermediul serviciului „Spaţiu privat virtual”. Cererea poate fi depusă după îndeplinirea condiţiilor de acordare a anulării, dar nu mai târziu de 16 decembrie 2019 inclusiv.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, organul fiscal central:

a) analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Cap. II din ordonanţă;

b) emite şi comunică, dacă este cazul, decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, în vederea actualizării obligaţiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

c) reface evidenţa fiscală în situaţia în care au fost stinse obligaţii de plată accesorii ce pot face obiectul anulării;

d) emite decizia de anulare a obligaţiilor de plată accesorii sau decizia de respingere a cererii de anulare a accesoriilor, după caz.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.