Instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 14.08.2019, Proiect Ordonanţă pentru instituirea unor măsuri privind societăţile decapitalizate.
Proiectul de act normativ vizează modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) Interzicerea acordării de avansuri sau împrumuturi acţionarilor/asociaţilor – inclusiv în cazul în care aceştia reprezintă entităţi afiliate – la societăţile care optează pentru distribuiri trimestriale de dividende, până nu se regularizează sumele astfel distribuite în cursul anului.
Interdicţia menţionată nu vizează avansurile acordate în legătură cu desfăşurarea activităţii economice;
b) Introducerea posibilităţii distribuirii sub formă de dividende din anumite rezerve existente la nivelul societăţii, precum şi din rezultatul reportat înregistrat de aceasta. Menţionarea explicită a elementelor de capitaluri proprii care pot fi distribuite ca dividende asigură o interpretare unitară a conceptului de „rezerve distribuibile/disponibile pentru distribuire”;
c) Introducerea de prevederi referitoare la acoperirea cu prioritate din profitul curent, a pierderilor contabile reportate şi constituirea rezervelor prevăzute de cerinţele legale sau statutare, înainte de distribuirea de dividende;
d) Desemnarea autorităţilor cu competenţă în domeniul monitorizării entităţilor care se confruntă cu probleme financiare în raport cu nivelul legal de capital, respectiv Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
e) Introducerea prevederii referitoare la conversia obligatorie în acţiuni/părţi sociale a datoriilor societăţii faţă de acţionari/asociaţi, rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de aceştia, la societăţile la care activul net a scăzut sub jumătate din capitalul social. Conversia se efectuează în condiţiile art. 216 din lege.
La societăţile la care acţionari/asociaţi sunt statul sau unităţile administrativ-teritoriale, datoriile respective nu includ datoriile faţă de bugetul general consolidat, respectiv împrumuturile pe care societăţile le primesc potrivit legii, din veniturile rezultate din privatizare.
Potrivit prevederilor alin. (1) şi (4) ale art. 153^24 din forma actuală a legii, dacă consiliul de administraţie/directoratul constată că activul net al societăţii s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.
Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor referitoare la cerinţele privind nivelul minim de capital, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul prevăzut de lege.

Conform proiectului de act normativ (alin.4^2 propus a se introduce la art. 153^24), societăţile care înregistrează datorii faţă de acţionari/asociaţi, rezultate din împrumuturi sau alte finanţări acordate de aceştia, procedează la conversia în acţiuni/părţi sociale a acestor datorii, până la sfârşitul exerciţiului financiar în care au fost constatate pierderile. Dacă societatea nu efectuează conversia până la această dată, ea urmează a fi dizolvată de către instanţă, la cererea MFP – ANAF.
Referitor la aplicabilitatea prevederilor alin. (4^1) propus a se introduce la art. 153^24, având în vedere posibilitatea ca societatea să ramburseze – total sau parţial – datoriile faţă de acţionari/asociaţi, ulterior datei aprobării situaţiilor financiare anuale, pot fi identificate următoarele cazuri:
dacă, până la sfârşitul exerciţiului financiar în care au fost constatate pierderile, activul net a fost reconstituit în condiţiile art. 153^24 alin. (4), respectiv prin majorare capital social sau acoperire a pierderii contabile – nu se aplică prevederile alin. (4^2), referitoare la conversia datoriilor;
dacă, până la sfârşitul exerciţiului financiar în care au fost constatate pierderile, societatea nu mai are evidenţiate astfel de datorii, dar rămâne subcapitalizată – societatea aplică prevederile art. 153^24 alin. (4), în scopul evitării dizolvării;
dacă, până la sfârşitul exerciţiului financiar în care au fost constatate pierderile, societatea nu mai are evidenţiate astfel de datorii şi, în plus, nu mai este sub incidenţa art. 153^24 alin. (1) – dizolvarea nu mai are obiect.
Ca urmare, dizolvarea prevăzută la alin. (4^2) al art. 153^24 operează doar în cazul societăţilor care au datorii faţă de acţionari/asociaţi şi care, până la sfârşitul exerciţiului financiar în care a fost constatată pierderea de activ net, nu au aplicat prevederile art. 153^24 alin. (4) referitoare la majorarea capitalului social sau acoperirea pierderii contabile.
Societăţile sunt obligate să notifice ANAF, în termen de 30 de zile de la hotărârea AGA, asupra deciziei cu privire la reconstituirea activului net, respectiv la conversia datoriilor, după caz. Această notificare se efectuează în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice;
f)Proiectul de ordonanţă preia soluţii ale legislaţiei comunitare de reducere şi/sau simplificare a formalităţilor de publicitate şi raportare impuse societăţilor comerciale, prin implementarea Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2017privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare).
Principalele modificări preconizate fac referire la:
asigurarea publicităţii legale a datelor privind societăţile al căror activ net s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, stabilirea obligaţiilor societăţilor care se află în această situaţie, precum şi instituirea, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a obligaţiei de a solicita dizolvarea societăţilor menţionate la art. 153^24 din Legea societăţilor nr. 31/1990;
transferul competenţei de soluţionare a acţiunilor de dizolvare judiciară de la instanţele judecătoreţti la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi simplificarea procedurilor de numire a lichidatorului şi de efectuare a publicităţii legale a rezoluţiilor de dizolvare.
Actualele reguli de dizolvare urmează să opereze în continuare, cu menţiunea că dizolvarea nu va mai fi efectuată de tribunal, ci de persoana competentă cu soluţionarea cererilor de înregistrare în registrul comerţului, aplicându-se regulile prevăzute de Codul de procedură civilă.
Astfel, modificările stipulate în prezentul proiect vor conduce la lărgirea accesului la informaţiile înregistrate în registrul comerţului, la simplificarea formalităţilor şi scăderea costurilor administrative, la degrevarea activităţii instanţelor judecătoreţti, precum şi la asigurarea unui mediu de afaceri transparent şi predictibil;
g)Introducerea de noi contravenţii şi sancţiuni, corespunzătoare noilor prevederi cuprinse în Legea societăţilor nr. 31/1990.
Legea contabilităţii nr. 82/1991:
a) Introducerea de prevederi exprese referitoare la cuprinderea în aria de aplicabilitate a legii a persoanelor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a persoanelor juridice străine care au rezidenţa fiscală în România;
b) Introducerea de prevederi exprese prin care să se stabilească cu claritate modul de raportare prin situaţiile financiare anuale a pierderii contabile înregistrate în exerciţiul financiar curent.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.

Societate de consultanță fiscală

Societate de audit financiar

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.