Diminuarea activului net al societăţii la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris

Posibile implicaţii pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de continuitate

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile prevăzute la art. 1 alin. (1) din aceeaşi lege au obligaţia să întocmească situaţii financiare anuale. Acestea, indiferent de forma de organizare, forma de proprietate şi de reglementările contabile aplicabile, au obligaţia să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, potrivit prevederilor legale în vigoare.
Situaţiile financiare anuale se aprobă de adunarea generală ordinară a acţionarilor/asociaţilor şi se semnează de persoanele abilitate potrivit legii.
Situaţiile financiare anuale se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării societăţii.
Potrivit art. 29 şi art. 30 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, după caz, şi de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.
Situaţiile financiare anuale vor fi însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că:
a) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
b) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;
c) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate.
Apreciem că un număr foarte mare de societăţi din România se află în următoarea situaţie: cu ocazia adunării generale ordinare a acţionarilor/asociaţilor pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale se constată faptul că persoana juridică (societatea) înregistrează o diminuare a valorii activului net al societăţii la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, respectiv deţine capitaluri proprii (pozitive sau negative, după caz) la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris – generate, în principal, de pierderea exerciţiului financiar pentru care se aprobă situaţiile financiare anuale şi/sau pierderea reportată, după caz.
Poate afecta această situaţie desfăşurarea activităţii societăţii în condiţii de continuitate?
În opinia noastră, da – întrucât, dacă administratorii şi acţionarii/asociaţii societăţii nu iau nici o măsură pentru reconstituirea valorii activului net, orice persoană interesată (exemplu: autorităţile fiscale) se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii.
Opinia noastră are la bază următoarele prevederi ale Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
– art. 153^24 alin. (1): „Dacă consiliul de administraţie, respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii, determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă societatea trebuie să fie dizolvată.”
– art. 153^24 alin.(2): „Prin actul constitutiv se poate stabili ca adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea prevăzută la alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare la capitalul social subscris.“
Astfel, în situaţia în care adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, recomandarea este de a se decide aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 153^24 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „Dacă adunarea generală extraordinară nu hotărăşte dizolvarea societăţii, atunci societatea este obligată ca, cel târziu până la încheierea exerciţiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderile şi sub rezerva dispoziţiilor art. 10, să procedeze la reducerea capitalului social cu un cuantum cel puţin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve, dacă în acest interval activul net al societăţii nu a fost reconstituit până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social.”
În caz contrar, apreciem că vor fi incidente prevederile art. 153^24 alin. (5) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: „În cazul neîntrunirii adunării generale extraordinare în conformitate cu alin. (1) sau dacă adunarea generală extraordinară nu a putut delibera valabil nici în a doua convocare, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru a cere dizolvarea societăţii. Dizolvarea poate fi cerută şi în cazul în care obligaţia impusă societăţii potrivit alin. (4) nu este respectată. În oricare dintre aceste cazuri, instanţa poate acorda societăţii un termen ce nu poate depăşi şase luni pentru regularizarea situaţiei. Societatea nu va fi dizolvată dacă reconstituirea activului net până la nivelul unei valori cel puţin egale cu jumătate din capitalul social are loc până în momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de dizolvare.”
În condiţiile în care autorităţile fiscale acordă/vor acorda o atenţie sporită poziţiei activului net al societăţilor şi conformării la prevederile legale specifice, recomandarea noastră este următoarea: analiza factorilor care au condus la diminuarea valorii activului net, identificarea eventualelor arii de risc şi a soluţiilor pentru reconstituirea valorii activului net.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.