FlashPolitica si administratie

ÎN COMUNA ILIA, CA LA ORAȘ!

Da, această comparație este fireas­că, dată fiind existența a șapte instituții importante care pe lângă primărie aduc un aport substanțial întregii zone. Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” din comuna Ilia, Unitatea de Primiri Ur­gen­țe Ilia, Centrul Local APIA, SPCLEP, Cabinetul Medical de Familie, Oficiul Poștal Ilia și SMURD. Toate aceste instituții joacă un rol major în asi­gu­rarea funcționării normale a comu­ni­tății din comuna Ilia. Fie că furnizează servicii educaționale, medicale, admi­nis­trative sau de urgență, acestea con­tribuie la bunăstarea și siguranța locuitorilor zonei.
Bineînțeles, Primăria comunei Ilia a avut un rol extrem de important în înfiin­țarea sau buna funcționare a acestora în ultimii douăzeci de ani!

LICEUL TEORETIC „SILVIU DRAGOMIR” DIN COMUNA ILIA: Excelență și tradiție
În inima comunei Ilia se ridică Liceul Teoretic „Silviu Dragomir”, o instituție educațională cu o reputație solidă în rândul comunității locale și cu misiunea de a oferi o educație de calitate, îmbi­nând tradiția cu modernitatea.
Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” se remarcă prin angajamentul său față de dezvoltarea intelectuală și personală a elevilor săi. Cu cadre didactice dedicate și un curriculum actualizat conform ce­rin­țelor educaționale contemporane, ins­tituția oferă o platformă solidă pentru creșterea și afirmarea elevilor. Liceul este dotat cu laboratoare de fizică, bio­logie, chimie, informatică, ateliere, bi­blio­tecă, un centru de documentare şi in­for­mare și o sală de sport recent renovată și cu primul laborator de informatică al şcolii conectat la internet încă din anul 2002!


Infrastructura școlii este concepută pentru a facilita procesul de învățare și dezvoltare. Sălile moderne de clasă, laboratoarele bine echipate și facilitățile sportive oferă elevilor un mediu propice în care să-și descopere pasiunile și să-și dezvolte abilitățile. Atelierele unde se desfăşoară stagiile de practică au fost modernizate şi dotate cu tehnică pentru buna desfăşurare a orelor de practică. Unitatea școlară dispune de săli de clasă și laboratoare dotate după standardele actuale: douăzeci și șapte de săli de clasă şi cabinete şcolare, două labora­toa­re, bibliotecă centrul de docu­men­tare şi informare, două ateliere şcolare, complex sportiv cu sală de sport, teren de fotbal, teren de handbal, un teren de baschet, pistă de alergare și centrale termice proprii.
Un aspect deosebit de important al li­ceului este comunitatea sa unită și im­plicată. Părinții, profesorii și personalul auxiliar colaborează pentru a asigura un mediu sigur și stimulant pentru elevi, pro­movând valorile tradiționale și respectul față de educație.
Personalul didactic al şcolii este unul foarte bine pregătit, preocupat în per­ma­nenţă de creşterea calităţii actului educaţional. Există un număr de 39 de cadre didactice din care peste 80%
sunt cadre didactice titulare ceea ce asigură o mare stabilitate a profesorilor la clasă, lucru benefic pro­cesului instruc­tiv educativ. De ase­menea, colectivul cuprinde atât cadre didactice în vârstă, cu o mare experienţă de predare la ca­tedră, cât şi tineri care au o mare putere de muncă şi un mare entuziasm. Majoritatea cadrelor didac­tice sunt na­vetiste, iar transportul aces­tora este decontat de Primăria Ilia prin finanțarea complementară.
Pe lângă pregătirea intelectuală, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” încurajează participarea la activități extracurriculare variate. Elevii au oportunități de a se implica în proiecte culturale, artistice, sportive și de voluntariat, contribuind astfel la dezvoltarea lor și la formarea unor abilități esențiale pentru viața de adult. Începând cu data de 19 decembrie 2022 se derulează “Programul Masa Caldă” în școli, program obținut și im­plementat de către Primăria Ilia, având beneficiari toți preșcolarii și elevii înscriși la liceu. Aceștia beneficiază zilnic, pe perioada cursurilor școlare, de un pa­chet alimentar. Din anul 2024 pro­gra­mul se numește „Masa Sănătoasă”. În pre­zent, beneficiază de acest program toți cei 565 de elevi care sunt înscriși și frecventează cursurile unității școlare.
În lumina acestor aspecte, Liceul Teoretic „Silviu Dragomir” din Ilia se afirmă ca un pilon al educației de calitate în județul Hunedoara. Elevii care își petrec anii de liceu aici sunt pregătiți nu doar pentru examene, ci pentru viața în societate, fiind încurajați să-și exploreze pasiunile și să-și croiască propriul drum către succesul personal și profesional.

UNITATEA DE PRIMIRI URGENȚE ILIA
O Unitate de Primiri Urgențe (UPU) este o componentă vitală a infra­struc­turii medicale dintr-o comunitate, ofe­rind asistență medicală de urgență, in­tervenție rapidă și coordonare eficientă a îngrijirii medicale pentru a asigura să­nătatea și siguranța locuitorilor. Mai pe scurt spus, UPU reprezintă o verigă esen­țială în sistemul medical al unei comunități!
Pornind de la aceste premise, în anul 2010, Primăria Comunei Ilia a achi­ziționat un imobil și a efectuat o serie de investiții semnificative pentru a trans­forma acest spațiu într-o Unitate de Primire Urgențe modernă. Aceste inves­tiții au inclus renovarea exteriorului clă­dirii, repararea și înlocuirea acoperișului cu unul nou, schimbarea ferestrelor și uși­lor cu modele din termopan, precum și lucrări de amenajare interioară. De ase­menea, s-au efectuat schimbări ma­jore în instalațiile electrice și sanitare, iar sistemul de încălzire a fost înlocuit cu o centrală termică nouă.

Prin intermediul unui contract de comodat încheiat cu Spitalul Județean Deva, clădirea a fost pusă la dispoziția Serviciului de Ambulanță pen­tru a găzdui secția UPU Ilia.
În prezent, această secție este operată de un personal medical dedicat, care include doi medici, cinci asistente me­dicale și cinci infirmiere. De asemenea, un număr de șapte doctori asigură per­manența în gărzi pentru a răspunde prompt tuturor situațiilor de urgență.
Unitatea de Primire Urgențe din Ilia este echipată cu opt paturi și aparatură medicală de ultimă generație, esențială pentru tratarea eficientă a pacienților. În fiecare an, mii de pacienți beneficiază de serviciile acestei secții, iar cazurile severe sunt direcționate către Spitalul din Deva pentru investigații și tratament suplimentar.
De asemenea, în partea clădirii unde funcționează Ambulanța, Primăria a realizat investiții importante pentru a sprijini buna desfășurare a serviciului de urgență. Serviciul de ambulanță din Ilia este dotat cu două ambulanțe, trei asis­tenți medicali și trei ambulanțieri, asi­gu­rând astfel intervenții rapide și profe­sio­niste în situații de urgență din comunitate.
Aceste eforturi combinate demons­trează angajamentul Primăriei Comunei Ilia pentru furnizarea unor servicii me­dicale de calitate în regiune, asigurând accesul la îngrijiri de urgență moderne și eficiente pentru comunitatea locală.

CENTRUL LOCAL APIA ILIA
APIA (Agenția de Plăți și Intervenție Pentru Agricultură) are rolul major de a gestiona și distribui subvențiile agricole acor­date fermierilor și producătorilor agricoli. Aceste subvenții sunt esențiale pentru menținerea viabilității financiare a exploatațiilor agricole și pentru a asi­gura un nivel minim de venituri pentru agricultori. APIA este responsabilă pen­tru punerea în aplicare a politicii agricole a Uniunii Europene în România. Acest lucru implică administrarea fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării rurale, inclusiv fondurile des­tinate programelor de dezvoltare ru­rală și măsurilor de protecție a mediului în zonele agricole. Prin intermediul pro­gramelor și fondurilor pe care le ad­ministrează, APIA contribuie la dezvol­tarea zonelor rurale, oferind sprijin pentru infrastructură și alte proiecte esențiale pentru comunitățile agricole. Agricultura este un pilon esențial al economiei și stabilității alimentare na­ționale iar APIA contribuie la menținerea acestui sector vital prin intermediul sub­vențiilor și a altor mecanisme de sprijin.

În anul 2010, Primăria Comunei Ilia a accesat un program de finanțare euro­peană pentru reabilitarea parcării și a clădirii existente, unde a fost stabilit Centrul de Informare Turistică, el a func­ționat acolo timp de cinci ani. Din motive legate de necesități, printr-un contract de comodat, clădirea respectivă a fost pusă la dispoziția Centrului Local APIA – Ilia.
Acest centru deservește un număr de nouă comune, având cinci angajați, și oferă servicii pentru o mie șase sute de fermieri din zonă. Este un centru vital pentru comunitate, oferind informații și sprijin esențial pentru agricultori și alți rezidenți din regiune. Este de remarcat importanța sa în dezvoltarea și facili­tarea activităților agricole, având un im­pact direct asupra sustenabilității și eficienței fermelor din zonă.

SPCLEP – Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor ILIA
SPCLEP are un rol fundamental în asi­gurarea unui mediu funcțional și legal pen­tru cetățenii unei comunități, con­tri­buind la identitatea personală, accesul la drepturi și servicii, respectarea legii și dezvoltarea socio-economică a co­mu­nității. SPCLEP este responsabil de ges­tionarea evidenței populației într-o co­munitate, inclusiv înregistrarea naște­rilor, căsătoriilor, divorțurilor, deceselor și alte evenimente de stare civilă. Această evidență este esențială pentru iden­ti­ficarea și identitatea persoanelor din comunitate. Serviciul emite și gestio­nează documente de identitate, precum cărți de identitate și alte acte oficiale. Aceste documente sunt esențiale pen­tru identificarea și recunoașterea legală a cetățenilor în țară și în afara ei. SPCLEP oferă asistență și informații cetățenilor în legătură cu documentele și procedurile necesare pentru diverse aspecte legate de stare civilă și iden­titate. Serviciul facilitează procesele administrative pentru cetățeni, precum eliberarea certificatelor de stare civilă, schimbarea sau corectarea datelor din acte și alte servicii de acest tip. Serviciul facilitează accesul cetățenilor la diverse drepturi și beneficii sociale, cum ar fi aju­toarele sociale, asigurările de sănătate și alte programe guvernamentale.
Începând cu anul 2014, Primăria Co­munei Ilia, împreună cu doamna Monica Gânscă, Director Executiv al Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor, a inițiat demersurile pentru înființarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor în comuna Ilia.
Pentru a facilita funcționarea acestui serviciu, s-a modernizat un spațiu în sediul Primăriei Comunei Ilia, dotându-l cu mobilier și echipamente necesare. In­vestițiile în acest sens au fost considera­bile și au fost suportate din bugetul local al comunei Ilia. De asemenea, salariile celor două angajate sunt finanțate din bugetul local.
SPCLEP Ilia a început să funcționeze începând cu data de 1 ianuarie 2016. Pentru a demara activitatea acestui ser­viciu, a fost necesar ca cele opt comune arondate să aprobe hotărâri de consiliu în acest sens. Ulterior, s-a solicitat și obținut aprobarea unei hotărâri de consiliu județean. Un rol important în toa­te aceste demersuri l-a avut doamna director Monica Gânscă.

Cabinetul medical de familie – MEDICI DE FAMILIE
Cabinetul medical de familie joacă un rol esențial în asigurarea sănătății și bunăstării comunității, oferind acces la îngrijire medicală de calitate, promovând prevenția și educând pacienții, facilitând coordonarea și gestionarea adecvată a îngrijirii medicale. Medicul de familie oferă acces facil și rapid la îngrijirea me­dicală primară pentru membrii co­mu­nității. Acest lucru este imortant pentru diagnosticarea și tratamentul afecțiu­nilor comune, gestionarea bolilor cro­nice și oferirea îngrijirii preventive.

Medicul de familie cunoaște istoricul me­dical al pacientului și poate oferi îngrijire personalizată pe termen lung. Această relație continuă de încredere între medic și pacient este esențială pentru gestionarea sănătății și pentru identificarea rapidă a problemelor de să­nă­tate. Pentru pacienții cu afecțiuni cro­nice, cum ar fi diabetul sau hiper­ten­siunea arterială, cabinetul medical de familie oferă monitorizare regulată și gestionare eficientă a acestor condiții, reducând riscul de complicații. Astfel, Primăria Comunei Ilia a făcut un pas important în îmbunătățirea accesului la serviciile medicale de bază prin re­no­varea și modernizarea fostului dispensar situat pe strada Tudor Vladimirescu. Clădirea a fost adusă la o stare ex­ce­lentă, beneficiind acum de spații bine amenajate pentru desfășurarea acti­vi­tății medicale, grupuri sanitare moderne și tâmplărie termopan pentru confortul pacienților și al personalului.
Printre îmbunătățirile majore, s-a in­clus și instalarea unui sistem de încălzire centrală, facilitând astfel condiții optime în timpul sezonului rece. A fost achi­zițio­nată o centrală termică modernă, asi­gurând astfel un climat confortabil și eficient din punct de vedere energetic în interiorul clădirii. De asemenea, primăria a gestionat inteligent spațiul prin în­cheierea unui contract de concesiune pe patru zeci și nouă de ani, punând astfel la dispoziția celor doi medici de familie din comunitate și a unui tehnician dentar o infrastructură modernă și func­țio­nală pentru practicarea profesiei lor. Această inițiativă a facilitat accesul comunității la servicii medicale de cali­tate, consolidând legăturile dintre per­sonalul medical și locuitori.
În prezent, se poartă discuții avansate cu un medic stomatolog pentru a se ală­tura echipei și a oferi servicii de calitate în cadrul acestei facilități. Această ex­tindere a serviciilor medicale disponibile în comună va aduce un beneficiu sem­nificativ pentru locuitori, oferindu-le o gamă mai largă de servicii medicale esențiale într-un cadru modern și bine echipat. Este un pas important către îmbunătățirea calității vieții și accesului la îngrijire medicală pentru comunitatea din Comuna Ilia.

OFICIUL POȘTAL ILIA
Oficiul poștal oferă servicii esențiale de trimitere și primire a corespondenței și a pachetelor. Aceste servicii sunt vi­tale pentru persoanele fizice, afaceri și instituții care trimit și primesc co­res­pondență de diferite tipuri, inclusiv scri­sori, facturi, documente legale și colete.
Poșta nu reprezintă doar o modalitate de a trimite lucruri materiale, ci și o le­gătură socială importantă. Mulți oameni își păstrează legăturile cu cei dragi prin corespondență scrisă sau prin tri­mi­terea de pachete. De asemenea, accesul la serviciile poștale poate fi vital pentru persoanele mai în vârstă sau cele care nu au acces ușor la tehnologie, oferindu-le un mod de a primi informații și resurse esențiale.
În urmă cu șase ani, Oficiul Poștal Ilia a fost amenințat cu desființarea din cauza dificultăților financiare ale Poștei Române, care nu putea susține costurile de închiriere sau achiziționare a unui spațiu adecvat pentru funcționare. Însă, datorită inițiativei Consiliului Local Ilia, s-a luat hotărârea de a moderniza un spațiu situat în sediul primăriei și de a-l pune la dispoziția Poștei Române, pentru o chirie modică.
Astăzi, Oficiul Poștal Ilia este vital pentru comunitate, deservind nu mai puțin de nouă sate din Comuna Ilia și două sate din Comuna Vorța. Acesta este gestionat de patru factori poștali, iar acum este absolut necesară și exis­tența unui post de oficiant pentru a asigura funcționarea eficientă a ser­viciilor poștale.
Prin deschiderea și menținerea aces­tui oficiu, comunitatea beneficiază de servicii esențiale de corespondență și de distribuție a coletelor, facilitând co­municarea și interacțiunile între localnici. Oficiul joacă un rol important în co­nexiunea între locuitorii din diferite sate și restul lumii, asigurând accesul la servicii poștale fără a fi necesar să se deplaseze pe distanțe lungi. În plus, prezența unui oficiu poștal într-o zonă rurală este vitală pentru accesul la ser­vicii financiare de bază, cum ar fi plățile facturilor și transferurile de bani, care pot fi dificil de realizat în alte moduri în comunitățile mai izolate.

SMURD – Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare
SMURD este un serviciu de urgență medicală din România, denumit Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Des­carcerare. Acest serviciu oferă asistență medicală de urgență și servicii spe­cializate pentru situații de urgență, inclusiv accidente grave de circulație sau alte situații critice. SMURD este specializat în furnizarea asistenței me­dicale de urgență într-un timp cât mai scurt posibil, echipajele sunt antrenate să acționeze rapid și eficient în situații de urgență. Prin intervenția rapidă și serviciile de reanimare oferite, SMURD contribuie la reducerea mortalității în cazul situațiilor de urgență.
SMURD este o parte vitală a sis­temului de asistență medicală de ur­gență din România și joacă un rol crucial în salvarea vieților în cazul unor situații critice. Este un exemplu de eficiență în furnizarea de servicii medicale de urgență și reprezintă o resursă esențială pentru comunități.
În anul 2006, în colaborare cu Aso­ciația Salvital, s-a luat hotărârea de a înființa un centru SMURD în Comuna Ilia. Acest lucru a reprezentat o inițiativă importantă pentru comunitatea locală de pe Valea Mureșului, aducând servicii medicale de urgență și reanimare într-o zonă cu acces limitat la astfel de fa­cilități.
Comuna Ilia este remarcabilă deoa­rece a fost singura comună din Valea Mureșului care a găzduit un centru SMURD. Primăria a jucat un rol esențial în susținerea acestui centru, furnizând finanțare din bugetul local pentru sala­rizarea a trei paramedici și modernizarea sediului unde activa Serviciul SMURD Ilia.
Contribuția Primăriei prin alocarea fondurilor locale pentru serviciul SMURD a fost importantă pentru men­ți­nerea acestui centru funcțional și pentru asi­gu­rarea unei intervenții medicale rapide și eficiente în situații de urgență în zonă.
Din anul 2020, paramedicii care ope­rau în cadrul acestui centru SMURD au fost preluați de către Ministerul de In­terne. Această schimbare poate reflecta o integrare mai amplă a serviciilor de urgență în sistemul național de inter­venție și poate asigura o mai mare coor­donare și resurse pentru a răspunde necesităților de urgență din regiune.
Înființarea și funcționarea centrului SMURD în Comuna Ilia, în colaborare cu Asociația Salvital și sprijinul activ al primăriei comunei Ilia, reprezintă un pas important în asigurarea accesului la servicii medicale de urgență care contribuie la sănătatea și siguranța locuitorilor din întreaga zonă.
Felul în care se dezvoltă comuna, dar și aceste instituții de forță dau dreptul locuitorilor din zonă să afirme fără echivoc că ÎN COMUNA ILIA, E CA LA ORAȘ!

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura