Comunitate

Universitatea din Petroșani, pași importanți spre era digitală

Magdalena Șerban

Prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Universitatea din Petroșani implementează, în perioada octombrie 2022 – decembrie 2025, proiectul ”Infrastructură modernă pen­tru educație inteligentă la Uni­ver­si­tatea din Petroșani – SmartUpet”, finanțat de Ministerul Educației. Suma totală acordată este de 16.128.334,78 lei, din care valoarea eligibilă neram­bur­sabilă este în cuantum de 13.553.222,50 lei.

Viitorul începe azi
Prin acest proiect se urmărește mo­dernizarea/crearea a 15 laboratoare de predare și spații educaționale cu teh­nologie digitală modernă (hardware și software aferent) prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente pentru introducerea metodelor inovative digi­tale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice a studenţilor; crearea unui centru de date prin achiziționarea de noi instrumente; consolidarea (rea­bi­li­tarea și modernizarea) rețelei interne de Internet prin achiziționarea de echi­pamente și infrastructură de co­nec­tivitate și asigurarea utilităților acesteia, inclusiv de cablare rețea internă, pentru a susține utilizarea infrastructurii digi­tale a universității; modernizarea a 5 centre de cercetare/laboratoare și crea­rea a 6 noi astfel de centre prin achi­zi­țio­narea de noi instrumente și echi­pa­mente pentru deschiderea de noi di­recții de cercetare bazate pe noi teh­no­logii digitale; transformarea digitală a unei părți a proceselor care se referă la relația cu studenții prin proiectarea, re­a­lizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online şi achiziția de software pentru extinderea ariei de activitate sau pentru introducerea metodelor ino­va­tive digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice; formarea competențelor digitale pentru un nu­măr de 24 de cadre didactice și di­dac­tice auxiliare prin intermediul unor pro­grame de formare specifice a com­pe­ten­țelor digitale conform cadrului euro­pean DigCompEdu; programe de for­mare specifice privind utilizarea în pre­dare/relaționare cu studenții noii infra­struc­turi achiziționate; formarea com­pe­tențelor digitale pentru un număr de 220 de studenți de la ciclurile univer­si­tare licență, master și doctorat; actua­lizarea ­a 14 programe de studii care vi­zează specializări ce vor asigura pre­gă­tirea studenților pentru domeniile sta­bi­lite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și com­petențe digitale conform nevoilor stu­denților și practicilor internaționale, pentru dezvoltarea competentelor di­gi­tale și a unor competențe specifice pro­fesiilor emergente și a consolidării com­petențelor antreprenoriale în sectorul digital, la două discipline din cadrul acestora. „Trăim într-o lume digitală, cu iterații recurente. Proiectul reprezintă unul dintre pașii incipienți, dar necesari pentru progresul în era digitală. Per­for­manța unei universități se măsoară prin prisma nivelului de pregătire a stu­den­ților pentru a intra pe piața muncii și în egală măsură prin prisma rezultatelor cercetării, iar în cazul de față dotările pentru centrele dezvoltate sau nou înființate sunt absolut indispensabile actului de cercetare”, a apreciat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin (foto), rectorul Universităţii din Petroşani.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura