Registrul contribuabililor/ plătitorilor inactivi/reactivaţi

17 decembrie 2019 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

Potrivit prevederilor art.92 alin.(1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilul/plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nici o obligaţie declarativă prevăzută de lege;
b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
c) organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
f) societatea nu mai are organe statutare;
g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Prin excepţie de la prevederile de mai sus, contribuabilul/plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare este declarat inactiv doar dacă se află în situaţia prevăzută la lit. a) de mai sus.
În cazul prevăzut la lit. a) de mai sus, declararea în inactivitate nu se poate face înainte de împlinirea termenului de 15 zile prevăzut la art. 107 alin. (1) din Lege.
În cazurile prevăzute la lit. f) şi g) de mai sus, declararea în inactivitate se va face după împlinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea către contribuabil/plătitor a unei notificări referitoare la situaţiile respective.
Declararea ca inactiv a contribuabilului/plătitorului, precum şi reactivarea acestuia se efectuează de către organul fiscal central, prin decizie, emisă conform competenţelor şi procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., care se comunică contribuabilului/plătitorului.
Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv conform prevederilor de la lit. a), d) – g) de mai sus se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
1) îşi îndeplineşte toate obligaţiile declarative prevăzute de lege;
2) nu înregistrează obligaţii fiscale restante.
Contribuabilul/Plătitorul declarat inactiv conform prevederilor de la lit. b) şi c) de mai sus se reactivează dacă sunt îndeplinite, cumulativ, condiţiile prevăzute mai sus şi dacă organul fiscal central care a propus reactivarea constată că acesta funcţionează la domiciliul fiscal declarat.
În cazul contribuabilului/plătitorului prevăzut la lit. d) – g) de mai sus, în vederea reactivării, pe lângă condiţiile prevăzute mai sus, trebuie să nu se mai afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, conform menţiunilor înscrise în registrele în care a fost înregistrat, precum în nici o altă situaţie din cele prevăzute la lit. d) – g) de mai sus.
Condiţia prevăzută la pct.1 se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central.
Contribuabilul/Plătitorul pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, contribuabilul/plătitorul care a intrat în faliment sau contribuabilul/plătitorul pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare se reactivează de organul fiscal central, la cererea acestora, după îndeplinirea obligaţiilor declarative.
Ori de câte ori se constată că un contribuabil/ plătitor a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal central emitent anulează decizia de declarare a contribuabilului/plătitorului ca inactiv, cu efect pentru viitor şi pentru trecut.
A.N.A.F. organizează evidenţa contribuabililor/ plătitorilor declaraţi inactivi/reactivaţi în cadrul Registrului contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi, care conţine:
a) datele de identificare a contribuabilului/plătitorului;
b) data declarării ca inactiv a contribuabilului/ plătitorului;
c) data reactivării;
d) denumirea organului fiscal central care a emis decizia de declarare în inactivitate/reactivare;
e) alte menţiuni.
Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F.
Înscrierea în registru se face de către organul fiscal central emitent, după comunicarea deciziei de declarare în inactivitate/reactivare, în termen de cel mult cinci zile de la data comunicării.
Decizia de declarare în inactivitate/reactivare produce efecte faţă de terţi din ziua următoare datei înscrierii în registru.
Procedura de aplicare a prevederilor art.92 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare este aprobată prin OPANAF nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, cu modificările şi completările ulterioare.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Vot final în comisiile de specialitate pentru unul dintre proiectele mult aşteptate de hunedoreni

Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO...

Bulina neagră, 18.12.2019

Nicolae-Andrei Ibriş, tânăr din municipiul Deva Pentru că a fost arestat la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetat într-un...

Bulina albă, 18.12.2019

Nandor Nagy, înotător la CSS Hunedoara Pentru că la recentele întreceri de înot din cadrul Cupei României, acesta a cucerit...

Închide