Comunitate

Planuri pentru o nouă investiție la spitalul din Brad

Magdalena Șerban

Instituțiilor spitalicești din România le-a fost pusă la dispoziție prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) o axă pentru investiții în echi­pa­mente și materiale destinate re­du­cerii riscului de infecții nosocomiale, bu­getul total alocat fiind de 150.380.000 euro. Conducerea Spitalului municipal Brad are în perspectivă accesarea unui astfel de demers care va permite o dezvoltare mai accentuată pe un astfel de segment sanitar.

Pentru siguranță sporită
Una dintre problemele des întâlnite, mai ales în spitalele vechi, cu circuite, este controlul deficitar al infecțiilor no­so­comiale, cu impact asupra siguranței pacientului. Dotarea cu echipamente ne­cesare este încă departe de stan­dar­dele din țările europene avansate și, de­seori, distribuția echipamentelor în profil teritorial este insuficient echilibrată și calibrată în funcție de nevoi. Așa că acum există o șansă ca acest aspect să fie corectat. „Este o componentă ce vi­zea­ză acțiuni destinate combaterii in­fecțiilor asociate asistenței me­di­cale din unitățile sanitare de stat. Poa­te depune proiecte orice en­ti­tate publică în cadrul căreia funcționează o uni­tate sa­ni­tară având la­boratoare de micro­bio­lo­gie, bloc ope­ra­tor, secții de terapie inten­sivă, secții de chirurgie, obstetrică-gine­co­lo­gie, gastroenterologie, secții de arși sau de boli infecțioase. Se va realiza prin de­rularea unui apel des­chis competitiv prin care se vor finanța minimum 25 de spi­tale publice care vor derula investiții apar­ținând unor com­po­nen­te precum rea­bilitarea/moder­ni­za­rea/extinderea infrastructurii existente în vederea or­ga­nizării în unitățile me­di­cale de spi­ta­lizare continuă a unor struc­turi funcțio­nale de boli infecțioase pen­tru izola­rea/gru­pa­rea și tratarea pa­ci­enților cu IAAM de­ter­minate de micro­organisme MDR și cu infecții cu Clostridium diffi­cile. Totodată, se va pu­tea trece la dez­vol­tarea labo­ra­toarelor de referință și a celor cu capa­ci­tate de investigații și ana­lize de micro­bio­­logie specializate, res­pec­­tiv la achi­zi­țio­narea de echipamente desti­nate re­ducerii in­fec­țiilor nosoco­miale. Bu­­getul solicitat poa­te fi alocat pe una, două sau pe toate com­ponentele pentru care se so­licită finan­țare, în func­ție de nece­si­tățile identificare și justi­fi­cate la nivelul fiecărei instituții „, a pre­ci­zat Ioan Cobori (foto), managerul Spi­talului muni­cipal Brad.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura