Mesagerul financiar-fiscal

Modificarea și completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici

Pe site-ul Ministerului Finanțelor, Trans­pa­rență, Proiecte de acte normative, a fost publicat, în data de 17.11.2021, Pro­iect Ordin pentru modificarea și com­ple­tarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici.
În cele ce urmează, prezentăm princi­pa­lele aspecte propuse a se reglementa – așa cum sunt conținute în proiectul actului nor­mativ:
„Reglementările contabile privind situa­țiile fi­nanciare anuale individuale și situațiile fi­nan­ciare anuale consolidate, aprobate prin Ordi­nul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/ 2014, publicat în Monitorul Oficial al Ro­mâniei, Partea I, nr. 963 din 30 de­cem­brie 2014, cu mo­dificările și completările ul­te­rioare, se mo­di­fică și se completează după cum urmează:
1. După punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:
„81. – (1) Definițiile prevăzute la pct. 8 sunt utilizate în accepțiunea prezentelor regle­men­tări contabile, și nu în contextul altor acte normative.
(2) Înregistrarea în contabilitate a ve­niturilor corespunzătoare cifrei de afaceri se efectuează în funcție de specificul acti­vității desfășurate, potrivit legii.”
2. După alineatul (5) al punctului 80 se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:
„(51) În înțelesul alin. (5), un activ este în mod normal pregătit pentru utilizarea sau vân­zarea sa prestabilită atunci când con­struc­ţia fizică a activului este terminată, chiar dacă unele lucrări administrative de rutină pot continua încă. Dacă mai sunt de realizat doar modificări minore, cum ar fi de­corarea inte­rioară a unei clădiri conform spe­cifi­ca­ți­i­lor cumpărătorului sau utiliza­to­rului, atunci se consideră că a fost încheiată cea mai mare parte a activităţilor.”
3. După punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 801, cu următorul cuprins:
„801. – (1) În înțelesul prezentelor re­gle­men­tări, data începerii capitalizării cos­tu­rilor îndatorării, ca parte a costului unui activ cu ciclu lung de producţie, este data la care entitatea îndeplineşte pentru prima dată toate condiţiile de mai jos:
a) suportă cheltuielile pentru activul res­pectiv;
b) suportă costurile îndatorării; şi
c) întreprinde activităţile necesare pentru pregătirea activului în vederea utilizării sale prestabilite sau pentru vânzare.
(2) Înînțelesul prezentelor reglementări, o entitate suportă cheltuieli pentru un activ cu ciclu lung de fabricație doar atunci când acele cheltuieli au generat plăţi în numerar, transferuri de alte active sau preluarea unor datorii purtătoare de dobândă.
(3) Activităţile necesare pregătirii acti­vu­lui pentru utilizarea sa prestabilită sau pen­tru vânzare nu cuprind numai construirea fizică a activului. Ele includ lucrările tehnice şi administrative anterioare începerii con­strucţiei fizice, cum ar fi activităţile asociate cu obţinerea avizelor anterioare începerii con­strucţiei fizice. Totuşi, asemenea acti­vi­tăţi exclud deţinerea unui activ atunci când nu are loc nicio activitate de producţie sau de dezvoltare care să modifice starea ac­tivului. De exemplu, costurile îndatorării suportate în cursul amenajării terenului sunt capitalizate în perioada în care se desfăşoară activităţile legate de amenajare. În schimb, costurile îndatorării suportate în perioada în care un teren dobândit în scopul construirii de clădiri este deţinut fără a fi supus unor activităţi asociate de amenajare nu sunt acceptate pentru capitalizare.”
4. La punctul 179, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Entitatea care cedează o afacere scoate din evidenţă activele şi datoriile corespunzătoare, la valoarea la care acestea sunt înregistrate în contabilitate, pe seama conturilor de cheltuieli, respectiv de venituri. Veniturile determinate de scoaterea din evidență a datoriilor corespunzătoare afacerii cedate se recunosc distinct de cele obținute din vânzarea afacerii. Afacerea are semnificație similară celei prevăzute la alin. (1).”
5. După alineatul (5) al punctului 412 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului.”
6. După punctul 432 se introduc două noi puncte, punctele 4321 și 4322, cu următorul cuprins:
„4321. – Răspunderea în ceea ce privește încadrarea operațiunilor care presupun colectarea de sume în numele unor terțe părți revine entității.
4322. – (1) O entitate care acţionează în nume propriu își poate îndeplini obligaţia de executare pentru a furniza chiar ea un bun sau un serviciu specificat sau poate angaja o altă parte (de exemplu, un subcontractant) pentru a îndeplini o obligaţie de executare parţial sau în întregime în numele său.
(2) O entitate care acţionează în nume propriu recunoaşte venituri la valoarea corespunzătoare bunurilor sau serviciilor transferate.”

Societatea TVG TAX AUDIT SRL
Societate de consultanță fiscală
Societate de audit financiar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura