Politica si administratie

MARIUS OMOTĂ – IMPLICARE/DEVOTAMENT/RESPECT

Comuna Ilia a trecut printr-o trans­formare continuă în ultimii douăzeci de ani. Modernizarea a cuprins toate as­pec­tele vieții comunității, de la infra­structură, sănătate, educație și până la sport. În centrul acestei evoluții a stat pri­marul Marius Omotă, a cărui de­di­care și eforturi au fost esențiale pentru progresul localității. Locuitorii comunei Ilia se pot mândri, astăzi, cu instituții și facilități care sunt comparabile cu cele din mediul urban sau așa cum le place să spună: „în Ilia e ca la oraș”!
În ceea ce privește infrastructura, s-au realizat investiții semnificative în mo­dernizarea drumurilor, a rețelei de apă și canalizare, precum și în dezvoltarea spațiilor publice. Sănătatea a cunoscut, de asemenea, o îmbunătățire consi­de­rabilă, odată cu dotarea cabinetului me­dical cu echipamente moderne și atra­ge­rea de personal medical specializat. Educația nu a fost lăsată în urmă, liceul din comună a beneficiat de renovări și dotări moderne, care au creat un mediu propice pentru dezvoltarea elevilor. Aceste schimbări au contribuit la creș­te­rea calității vieții și la consolidarea sen­timentului de apartenență și mândrie în rândul locuitorilor.
Campania electorală actuală re­pre­zintă o oportunitate pentru cetățeni de a se informa cu privire la realizările din ultimele două decenii.
În anul 2004, principala problemă a lo­cuitorilor comunei Ilia era starea proastă a drumurilor. La acea vreme, doar străzile Traian, Unirii, Tudor Vladimirescu și Libertății din localitatea Ilia erau asfal­tate. În rest, nu era nimic asfaltat.
De atunci încoace, s-au realizat lucrări de asfaltare pe drumurile comunale 150A Sârbi, 152 Valea Lungă – limită comuna Vorța, 153 Bacea, 154 Ilia – Cuieș, 132A Brâznic (1800 ml), drumul comunal ce face legătura dintre Bretea Mureșană și Sârbi și drumul de ex­ploa­ta­re ce face legătura dintre Sârbi și Bacea.

Toate străzile din localitatea Ilia au fost asfaltate!
Da, este realitatea!
Toate străzile și ulițele din satele Bretea Mureșană, Sârbi, Valea Lungă, Bacea, Cuieș, Brâznic și Săcămaș au fost asfaltate.
În total, aproape 70 de km de drumuri și străzi au asfalt, iar infrastructura ru­tieră a comunei Ilia a fost îmbunătățită semnificativ!
S-au construit podețe în localitățile Brâznic, Săcămaș, Dumbrăvița și Sârbi. Aceste lucrări de infrastructură sunt esențiale pentru a facilita accesul și mobilitatea locuitorilor, asigură conec­ti­vi­tatea între diferitele zone ale comunei.
Au fost efectuate lucrări de decol­ma­tare a majorității canalelor de scurgere pentru a preveni inundațiile. Unele canale au fost betonate, asigurând astfel un sistem de drenaj mai eficient și durabil.
Un aspect important al infrastructurii a fost construcția de trotuare pavate pe stră­zile Unirii, Traian și Tudor Vladimirescu, asigurând astfel un acces pietonal de calitate superioară pentru rezidenți și vizitatori. De asemenea, pe străzile Brodului și Prundului au fost realizate tro­tuare din beton, ceea ce conferă durabilitate și rezistență în timp.
Pe strada Libertății, care se află de-a lungul Drumului Național (DN), s-au construit trotuare din asfalt, adaptate trafi­cului intens și necesităților locale. Modernizarea acestei străzi a inclus nu doar trotuare noi, ci și amenajarea unor parcări, ceea ce a contribuit la fluidizarea traficului și îmbunătățirea accesului auto în centrul localității Ilia. În plus, în satul Brâznic, situat de asemenea pe un drum național, s-a finalizat proiectul de reali­za­re a trotuarelor pavate. Această investiție a fost menită să sporească siguranța și confortul pietonilor, integrându-se armo­nios în peisajul rural și respectând stan­dar­dele de infrastructură moderne.
Au fost desfășurate o serie de lucrări de modernizare și infrastructură la toate blocurile, inclusiv Bl. SMA, Bl. Sinistraților, Bl. Militarilor, Bl. Mihai Viteazu și blocurile de pe strada Libertății. Aceste proiecte au inclus înlocuirea completă a con­duc­te­lor de canalizare de la blocuri până la re­țeaua stradală, asigurând astfel o in­fra­structură de canalizare fiabilă și mo­der­nizată pentru toți locatarii. Pe lângă îm­bu­nătățirile la rețeaua de canalizare, s-au realizat și o serie de lucrări pentru ame­na­jarea platformelor din jurul blocurilor, iar acestea au inclus locuri de parcare noi și bine organizate, astfel încât toți lo­ca­tarii să aibă acces facil la spații de par­care adecvate și sigure.
Amenajarea de zone verzi în jurul blo­curilor a contribuie la îmbunătățirea calității aerului și oferă un mediu mai plăcut și mai sănătos pentru locuitori. Au fost instalate spații de joacă moderne și si­gure pentru copii, facilități care pro­movează activitatea fizică și oferă un loc sigur unde cei mici se pot juca și socializa în voie. S-au construit alei pavate care fa­ci­litează accesul și deplasarea locatarilor în jurul blocurilor, inclusiv a persoanelor cu mobilitate redusă. A fost instalat un sistem de iluminat modern și eficient din punct de vedere energetic, care nu doar că îmbunătățește vizibilitatea și sigu­ran­ța în jurul blocurilor pe timp de noapte, dar contribuie și la reducerea consu­mului de energie și a costurilor aferente. Aceste intervenții au transformat sem­ni­ficativ aspectul, funcționalitatea spațiilor din jurul blocurilor și au creat un mediu urban mai atractiv și mai practic pentru toți locuitorii din centrul de comună.
În localitatea Ilia, a fost implementat un sistem de canalizare modern pe străzile Libertății – DN7, Prundului, Brodului, Horia, Aurel Vlaicu, Câmpului, Ștefan cel Mare și Traian, asigurând bran­șamente la fiecare gospodărie. În plus, s-a construit o stație de epurare nouă, care asigură tra­tarea eficientă a apelor uzate, con­tri­buind astfel la pro­tecția mediului și la îm­bu­nătățirea con­dițiilor de trai pentru lo­cuitorii comu­nei. În prezent se lucrează la intro­du­ce­rea canalizării în satele Bretea Mureșană și Sârbi cu stație de epurare.
În eforturile de a îmbunătăți infra­struc­tura și calitatea vieții în comuna Ilia, s-au realizat noi rețele de apă în diverse zone. De asemenea, a fost înlocuită conducta de pe strada Libertății – centru, care asi­gură un flux continuu și sigur de apă po­tabilă, s-au extins și rețelele de apă pe străzile Aurel Vlaicu, Câmpului, Brodului și Prundului, îmbunătățind accesul la apă curentă pentru toți locuitorii acestor străzi.

Pe lângă aceste îmbunătățiri din Ilia, s-au extins rețelele de apă și în satele Brâznic și Săcămaș. Aceste investiții au fost esențiale pentru a oferi locuitorilor acces la apă potabilă de calitate, con­tribuind astfel la sănătatea și bunăstarea comunității. Rețelele noi nu doar că asigură un serviciu mai fiabil, dar și spri­jină dezvoltarea pe termen lung a zonei.
În anul 2004, rețeaua de iluminat pu­blic din comuna Ilia era modestă, având doar 250 de lămpi. În 2007, s-a realizat o modernizare semnificativă a acestei rețele și s-a montat câte o lampă pe fiecare stâlp de curent din interiorul satelor. Pentru a realiza acest lucru, a fost extinsă rețeaua de cablu de iluminat cu 13 km și a crescut numărul de lămpi la 1200, adăugând aproape 1000 de lămpi noi. După 15 ani de funcționare, au fost înlocuite lămpile vechi cu lămpi LED, care sunt mai eficiente energetic și oferă o iluminare mai bună. În prezent, mai sunt de montat 310 lămpi pentru a finaliza modernizarea iluminatului public în întreaga comună.
În anul 2004, comuna Ilia nu dispunea de un serviciu de salubritate. S-a reușit implementarea acestui serviciu esențial în toată comuna, dotând gratuit fiecare gospodărie cu pubele. În plus, s-au amplasat containere de gunoi care deservesc blocurile din localitatea Ilia, asigurând astfel o gestionare eficientă a deșeurilor pentru toți locuitorii.
Grație acestei inițiative, comuna Ilia se mândrește în prezent cu cea mai mică taxă de salubritate din județ, doar 7,5 lei pe lună de persoană. Mai mult, s-a decis scutirea cultelor religioase, inclusiv bise­ricile și cimitirele, de plata taxei de salu­britate, sprijinind astfel comunitatea în ansamblul său. Această abordare nu doar că îmbunătățește condițiile de trai, dar și promovează un mediu curat și să­nătos pentru toți locuitorii comunei Ilia.
Sănătatea locuitorilor a fost în­tot­deauna o prioritate, astfel menținerea secției UPU în comuna Ilia a fost una din preocupările primarului Marius Omotă. A fost achiziționată și renovată complet clă­direa destinată acestei secții. În pro­cesul de renovare, s-au schimbat aco­pe­rișul, iar interiorul a fost adus la stan­dar­dele cerute de Ministerul Sănătății, au fost înlocuite geamurile și ușile, moder­ni­zate complet instalațiile electrice, sa­ni­tare și termice, inclusiv cu montarea unei centrale termice noi. Aceste îmbunătățiri au asigurat un mediu optim de lucru pentru personalul medical și un spațiu sigur pentru pacienți. De asemenea, este demn de menționat că în aceeași clădire își desfășoară activitatea și echipajul Am­bulanței, ceea ce consolidează și mai mult importanța acestei investiții în ser­viciile de urgență pentru comunitate.
Prin eforturi notabile, a fost adus echi­pajul SMURD în Ilia, fiind semnat un pro­tocol cu Asociația SALVITAL. Această colaborare s-a dovedit esențială pentru asigurarea accesului rapid și eficient la servicii medicale de urgență în situații cri­tice, oferind un plus de siguranță și pro­tecție comunității.
În urma necesității ca medicii de fa­milie să-și schimbe locația de des­fă­șurare a activității, s-a intervenit prin renovarea completă a clădirii fostului dispensar din Ilia. Această lucrare a inclus și amena­ja­rea curții interioare și dotarea clădirii cu o centrală termică nouă, pentru a asigura condiții optime de lucru. Clă­direa va fi pusă la dispoziția medicilor de familie prin intermediul unui contract de concesiune, oferindu-le un spațiu modern și func­țio­nal pentru a-și des­fășura activitatea medicală în beneficiul comunității.
În anul 2004, în comuna Ilia existau doar două parcuri. De atunci, dezvoltarea urbană a adus numeroase îmbunătățiri în această comunitate. Au fost înființate și modernizate mai multe parcuri, care sunt acum echipate cu aparate de joacă moderne și mobilier urban de calitate.
Astăzi, locuitorii comunei Ilia se bucură de o varietate de spații verzi bine ame­najate, atât în localitatea Ilia, cât și în satele din jur. În Ilia, parcurile noi și modernizate includ Parcul Profi, Central, Unirii, Prundului, Brodului, Aurel Vlaicu, Pompierilor, Parcul Bl. Militarilor, Bl. Sinistraților, Bl. SMA. În plus, și satele aparținătoare comunei Ilia beneficiază acum de parcuri amenajate: Bretea Mureșană, Sârbi, Valea Lungă, Bacea, Cuieș, Brâznic și Săcămaș
Aceste parcuri au devenit locuri de relaxare și recreere pentru toate vârs­te­le, oferind comunității locuri sigure și atractive pentru petrecerea timpului liber. Dotările moderne din aceste parcuri contribuie la creșterea calității vieții și la promovarea unui stil de viață activ și sănătos în rândul locuitorilor comunei Ilia și al satelor învecinate.

Se poate afirma că stadionul din comuna Ilia a fost subiectul unei modernizări ample, ce a transformat complet practicarea sportului!
Prin eforturile concentrate, s-a trans­for­mat terenul de joc într-o suprafață impecabilă, pregătită pentru competiții. Rea­bilitarea terenului a fost doar în­ceputul: a fost construit un vestiar mo­dern, dotat cu facilități pentru a susține performanța și confortul sportivilor. A fost amenajată o tribună modernă, care oferă o perspectivă panoramică asupra terenului de joc. În plus, stadionul a fost securizat prin împrejmuire, devenind un mediu sigur pentru toți participanții. O altă realizare deosebită a fost instalarea unei tabele de marcaj electronice, care nu doar că dă un plus de valoare, dar a fost inaugurată într-un meci amical împotriva echipei UTA Arad.
Extinzându-se eforturile către întreaga comună, s-au înființat terenuri de fotbal noi în satele Bretea Mureșană, Sârbi, Brâznic, Valea Lungă și Bacea. Aceste investiții, pe lângă că promovează acti­vi­tatea sportivă, au și rolul de a consolida comunitatea prin crearea unor locuri de întâlnire și competiție pentru copii și adulți deopotrivă.
În paralel cu modernizarea stadionului, s-a construit o sală de sport multi­func­țională, concepută pentru a găzdui di­verse activități sportive și recreative. Cu o capacitate de 150 de locuri pe scaune, sala poate găzdui competiții de fotbal, tenis, handbal și baschet, oferind un spa­țiu versatil pentru practicarea diferitelor sporturi. În interiorul sălii de sport, a fost creat și un spațiu dedicat culturismului.
În cadrul Căminului Cultural din Ilia, a fost înființată o sală de fitness, oferind locuitorilor comunei posibilitatea de a face antrenamente și exerciții fizice. Aceste facilități sunt deja în plină utili­zare, cu peste 50 de abonamente active în prezent, demonstrând nevoia și apre­cierea comunității pentru astfel de spații. Pentru a completa experiența sportivă și recreativă, a fost amenajat un parc în jurul clădirii sălii de sport, oferind un spa­țiu verde plăcut pentru relaxare și so­cializare în aer liber. În efortul constant de a revitaliza infrastructura sportivă, a fost reabilitată și popicăria. Prin reabilitarea completă a acesteia, a fost readus la viață un alt aspect important al vieții comunității, oferind astfel și mai multe opțiuni pentru distracție și competiție.
Începând cu anul 2004, au fost în­treprinse lucrări de renovare a tuturor căminelor culturale din satele comunei Ilia, transformându-le în centre moderne și funcționale pentru comunitate. Fie­care cămin cultural a fost dotat cu centrală termică și aparate de aer condiționat, asigurând un confort optim în orice sezon. De asemenea, aceste spații au fost echipate cu scaune și mese de calitate, veselă completă, bucătării funcționale și instalații de sonorizare performante. Curțile căminelor au fost amenajate cu alei pavate, creând un mediu plăcut și accesibil pentru toate evenimentele. Aceste cămine culturale nu sunt doar locuri pentru desfășurarea activităților culturale, ci și spații unde se organizează nunți, botezuri, zile de naștere și alte evenimente importante pentru locuitorii comunei. În plus, aceste facilități sunt oferite gratuit comunității, reflectând angajamentul de a sprijini și îmbogăți viața socială și culturală a cetățenilor din Ilia.
Fosta parcare și clădirea degradată de vizavi de hotel au fost transformate într-un centru de informare turistică. După cinci ani, clădirea și-a schimbat desti­nația, devenind sediul centrului local APIA, și continua astfel să servească ne­voile comunității prin sprijinirea acti­vi­tăților agricole.
Au fost reabilitate complet toate cele trei corpuri ale liceului, incluzând reno­varea acoperișurilor, sălilor de clasă și a exteriorului clădirilor. În fiecare clădire, au fost construite băi interioare moderne pentru a asigura condiții sanitare adec­vate. Pentru a îmbunătăți confortul ter­mic, s-au instalat două centrale termice care asigură încălzirea tuturor sălilor de clasă. De asemenea, a fost amenajată curtea interioară, cu zone verzi și alei pavate, oferind astfel un mediu plăcut și funcțional pentru elevi și cadre didactice.
În anul 2004, în unele sate ale comunei funcționau școli primare și grădinițe unde învățământul era organizat simul­tan din cauza numărului redus de copii și cadre didactice. S-a centralizat educația preșcolarilor și școlarilor la Ilia, eliminând astfel diferențele de pregătire. Pentru a facilita accesul gratuit al elevilor la școala din Ilia, au fost achiziționate trei mi­cro­buze școlare, asigurând astfel trans­por­tul necesar și sprijinind participarea cons­tantă la cursuri.
Prin înființarea unui program After-school, a fost construită o clădire nouă dedicată ele­vilor din clasele a III-a și a IV-a. Aici, co­piii sunt supravegheați de un cadru di­dac­tic, își fac temele, participă la activități edu­cative și recreative, îmbină jocul cu în­vă­țarea. Acest program este oferit gra­tuit, sprijinind astfel familiile și contribuind la dezvoltarea armonioasă a copiilor.
S-a contribuit semnificativ la reno­va­rea bisericilor din comuna Ilia și la cons­truirea unei biserici noi în satul Bacea. Au fost înlocuite geamurile și ușile, au fost dotate bisericile cu mobilier modern, corpuri de iluminat și aparate de aer condiționat. Curțile bisericilor au fost pavate, iar aleile din jurul lor au fost ame­najate cu pavaj, asigurând un acces facil și estetic.
De asemenea, s-au realizat lucrări de împrejmuire la bisericile și cimitirele din Ilia, Bretea Mureșană, Sârbi, Valea Lungă, Brâznic și Săcămaș. În satul Bacea, s-a sprijinit construcția unei case parohiale, iar în Ilia, s-a contribuit la renovarea celor două case parohiale existente. Există o preocupare periodică de întreținere a cimitirelor din întreaga comună. În anul 2004, comuna Ilia dispunea doar de capela ortodoxă din localitatea Ilia. De atunci, s-au construit capele în satele Bretea Mureșană, Sârbi, Valea Lungă, Bacea, Brâznic și Săcămaș, și a fost spri­jinită construirea capelei penticostale din Ilia. În curtea cimitirului din Ilia, pe lângă re­novarea capelei, s-a construit un grup sanitar nou, oferind facilități moderne vizitatorilor. Toate capelele sunt dotate cu platforme pavate și aparate de aer condiționat.
În toți acești ani au fost realizate nu­meroase proiecte menite să îmbună­tă­țească viața comunității: Au fost achi­ziționate costume populare pentru for­ma­țiile de dubași din fiecare sat, precum și pentru membrii ansamblului folcloric „Mureșul” din Ilia. Aceste costume auten­tice contribuie la păstrarea și pro­movarea tradițiilor locale.
S-au construit saivane pentru animale pe pășunile din localitățile Ilia, Bretea Mureșană și Sârbi. Acestea sunt îm­prejmuite cu gard electric și dotate cu fântâni și adăpători, oferind astfel condiții adecvate pentru creșterea ani­malelor și sprijinind activitățile agricole ale localnicilor.
A fost făcută întreținerea periodică a domeniului public din localitatea Ilia și din satele aparținătoare, realizând această activitate de mai multe ori pe an. Aceasta include curățarea și menținerea infra­struc­turii publice pentru a asigura un me­diu curat și plăcut pentru toți locuitorii!
Prin toate aceste proiecte, s-a creat un mediu mai sigur, mai accesibil și mai estetic, îmbunătățind semnificativ cali­ta­tea vieții comunității. Continuând pe această cale a dezvoltării, Ilia își confirmă locul ca un exemplu de succes în trans­formarea rurală din județul Hunedoara!

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL,
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura