ComunitatePolitica si administratie

În atenția cetățenilor orașului Geoagiu!

Magdalena Șerban

Facturile la utilități vor crea fiori reci în rândul multor persoane, însă cea mai expusă pătură socială e cea cu venituri reduse. Așa că, măsurile de protecție au fost stipulate printr-un cadru le­gis­lativ. De asemenea, tot în baza unor pre­vederi, cei care do­mi­ci­liază sau lu­crează în unele localităţi din Munţii Apuseni beneficiază de o redu­cere cu 50 la sută a prețului final al energiei electrice și gazelor naturale aferent contractului de furnizare. Prin urmare, primarul orașului Geoagiu, Vasile Cărăguț, vine cu o serie de lă­muriri le­gate de comunitatea de aici.

Consumatorii vulnerabili, invitați să depună cererile
„Readuc la cunoștința cetă­țe­nilor de­sem­nați a fi con­su­ma­tori vulnerabili și care uti­li­zează pentru încălzirea locu­inței gaze na­tu­rale, energie elec­tri­că sau com­bustibili solizi și/sau petro­lieri că be­neficiază în perioada sezo­nu­­lui rece no­iem­brie 2022 – martie 2023 de ajutor pen­tru încălzirea locuinței, con­form Legii nr. 226/2021 privind stabi­li­rea mă­surilor de protecție socială pen­tru consu­ma­torul vulnerabil de energie. Venitul me­diu net lunar până la care se acordă este de 1.386 lei/persoană în cazul familiei și 2.053 lei în cazul persoanei singure. Formularele pot fi ridicate de la sediul Direcției de Asistență Socială din Geoagiu, adică de pe strada Calea Romanilor, nr. 141 și strada Feredeului, nr. 1. Cererile și declarațiile pe propria ras­pundere se depun până la data de 20.11.2022 pentru a beneficia de tot se­zonul rece noiembrie 2022 – martie 2023 sau după data de 20 ale lunii, acor­darea drep­tului realizandu-se înce­pând cu luna următoare. Acest lucru se poate face sub două forme, mai exact fie per­sonal la sediul DAS Geoagiu ( luni – vineri între orele 08:30-13:00), fie elec­tro­nic, la e-mail-ul [email protected] sau [email protected]”, a transmis pri­­marul din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto).

Există condiții de întrunit
Ceea ce este esențial de știut e că în cazul în care familia sau persoana sin­gură are în proprietate, închiriere, co­modat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, sprijinul nu mai poate fi primit. Aici intră clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de do­miciliu şi a anexelor gospodăreşti; te­renuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intra­vi­lane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală (fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de va­lorificare prin vânzare/construc­ţie/ pro­ducţie agricolă); precum și bunuri ca autoturism/autoturisme şi/sau mo­to­­ci­cletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adap­tate pentru persoanele cu han­dicap sau destinate transportului aces­tora sau persoanelor dependente, dar şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu acce­sibile; mai mult de un auto­­tu­rism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani; autovehicule: autoutilitare, auto­camioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze; șalupe, bărci cu motor, scu­tere de apă, iahturi; utilaje agricole: trac­tor, combină autopropulsată; uti­laje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelu­crat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric aflate în stare de funcționare și în egală măsură de­pozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia do­bânziii; supra­feţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de pro­ducţie anuală depă­şeşte suma de 1.000 euro pentru per­soana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Facilități pentru cei din Munţii Apuseni
Pe de altă parte, edilul mai vrea să men­­ționeze că Ocolul Silvic Geoagiu va asigura necesarul de lemn de foc pentru per­soanele din orașul Geoagiu și loca­li­tățile invecinate, prin punctul de livrare al depozitului local Folorât, pe toata peri­oa­da sezonului rece. „Ce mai doresc să punc­tez e că pentru toți cetățenii care au solicitat beneficiile ce li se cuvin în baza O.G. nr. 27/1996 privind acordarea de fa­cilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, s-au întocmit liste distincte, pe tipuri de energie utilizată. Prin hotărârile Consiliului Local al Orașului Geoagiu (nr. 100 și 101 din 11.08.2022) s-au aprobat listele cuprinzând persoanele vizate și care au depus cerere și îndeplinesc con­dițiile de acordare a reducerii cu 50 la sută a prețului final al energiei electrice și gazelor naturale aferent contractului de furnizare. Listele au fost comunicate furnizorilor și vor fi onorate. Și în acest caz, există prevederi care stipulează că nu beneficiază de reducere consu­ma­torii casnici care nu au achitată valoarea facturile în intervalul de timp stabilit de furnizor; persoanele fizice vinovate de în­călcarea prevederilor legale referitoa­re la: pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara acesteia și cele care des­fă­șoară activități economice. Listele se actualizează trimestrial, luându-se în con­siderare schimbările survenite în evi­denţa populaţiei, angajările noi, des­facerile de contracte individuale de mun­că, precum şi sancţiunile pentru încăl­ca­rea prevederilor legale enume­rate anterior”, a încheiat primarul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura