Comunitate

Hațeg: Alte două noi contracte de finanțare, parafate pentru investiții din bani nerambursabili

Magdalena Șerban

Primarul orașului Hațeg a bifat noi investiții din fonduri nerambursabile. Astfel, recent, edilul a semnat contrac­tele de finanțare pentru două proiecte care vor aduce plusvaloare în procesul de modernizare a urbei.

Insule ecologice digitalizate
„În baza primului proiect, vom cons­trui insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectivă a deșeurilor, finanțarea fiind obținută prin Planul Na­ţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Valoarea totală neram­bur­sa­bilă este de 1.215.116 de lei, echi­­va­lentul a 247.000 de euro și vizează îmbunătățirea implementării colectării separate, respectiv a controlului și monitorizării parametrilor de calitate a mediului prin înființarea și dotarea a 13 insule ecologice supraterane, în zona blocurilor. Ceea ce se urmărește, în fapt, este a accelera procesul de ex­tindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor pe plan local, cu accent pe colectarea selectivă, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile. Cred că deșeurile pot deveni o problemă stringentă dacă nu sunt ges­tio­nate corect. Acum există alte po­sibilități teh­nice, cu mult mai evol­uate față de cele din tre­cut, așa că nu vrem să batem pasul pe loc”, a trans­mis pri­marul din Hațeg, Adrian Pușcaș (foto).

Deșeurile vor fi colectate ,,smart”
De asemenea, o altă reușită in­ves­ti­țională ține de înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar, cu o valoare totală a finanțării neram­bur­sa­bile de 4.558.786 de lei, echivalentul a 930.364 de euro. Reprezintă un pro­gram ce va fi materializat în pe­ri­oa­da următoare. Ca axă de susținere fi­nan­ciară e tot Planul Național de Redre­sare şi Reziliență (PNRR), acest pas fiind util pentru asigurarea unor ser­vicii de gos­podărire îmbunătățite pen­tru cetățeni, dar și pentru dez­vol­tarea unui mana­ge­ment al deșeurilor eficient, prin supli­men­tarea capaci­tă­ţilor de colec­tare se­parată, pregătire pen­tru reutili­zare și va­lorificare. În fond, toate de­șe­u­rile colec­tate în aces­te centre de aport voluntar reprezintă o resursă esențială pentru in­dustria reciclării. Până acum, ele ajun­geau fie în gropile de gunoi, fie erau arun­cate ilegal pe câmpuri, în păduri sau în lacuri și râuri. De multe ori, legile definite parțial ori chiar prea permisive sau deloc aspre nu pun frână acelor per­soane lipsite de spirit civic. „Este esen­țial să creăm un mediu pro­pice pentru edu­ca­rea ce­tă­țe­­ni­lor în direc­ția men­ți­ne­rii lucrurilor pe un făgaș nor­mal, pre­cum și conș­ti­en­tizarea popula­ț­iei pri­vind impactul de­șeu­ri­lor asu­pra me­diu­lui. Nu doar noi a­vem ne­voie de un me­diu cu­rat, ci tre­bu­ie să ră­mână la fel și pentru ge­ne­ra­ți­i­le ur­mă­toa­re. E vital”, a adăugat edilul.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura