Mesagerul financiar-fiscal

Declaraţia unică 2021

Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Ad­mi­nis­trare Fiscală, Asistenta Contribuabili, Servicii oferite contribuabililor, a fost pu­blicat, în data de 26 ianuarie 2021, Ma­terial informativ despre Declaraţia unică 2021 (Formular – 212).

În cele ce urmează, prezentăm un extras din materialul informativ, astfel:
Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din Ro­mânia sau/şi din străinătate şi care da­torează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Co­dului fiscal.
Declaraţia se depune şi de către următoarele categorii de contribuabili:
a) profesionişti, astfel cum sunt regle­men­­taţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicată, cu mo­dificările ulterioare, care au be­neficiat de:
– indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi com­ple­tarea unor acte normative, precum şi pen­tru stabilirea unor măsuri în domeniul pro­tecţiei sociale în contextul situaţiei epi­de­miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;
– indemnizaţia prevăzută la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în con­textul situaţiei epidemiologice deter­mi­nate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, apro­bată cu modificări şi completări prin Le­gea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare;
b) avocaţi şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizaţia prevăzută la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi com­ple­tarea unor acte normative, precum şi pen­tru stabilirea unor măsuri în domeniul pro­tecţiei sociale în contextul situaţiei epi­de­miologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare.
Declaraţia se completează şi se depune şi de către persoanele fizice care nu rea­li­zea­ză venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de să­nătate.

Declaraţia se depune:
– până la data de 25 mai inclusiv a anu­lui următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
– până la data de 25 mai inclusiv a fie­cărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, pre­cum şi pentru declararea şi stabilirea con­tribuţiilor sociale datorate;
– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veni­turilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din im­pozitul datorat pe venitul net anual im­po­zabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în con­diţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii eveni­men­tului/încheierii contractului între părţi, în cazul contribuabililor care încep o activi­tate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţa/căsuţele „Declaraţie rectificativă privind capitolul I” şi/sau „Declaraţie rectificativă privind capitolul II”, completându-se, după caz, capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi contribuţiile sociale datorate pentru anul …..” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate pentru anul ………..”
Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială/anterioară.
La rectificarea declaraţiei se vor avea în vedere următoarele:
– declaraţia iniţială este declaraţia care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
– este permisă depunerea unei singure declaraţii iniţiale;
– declaraţia rectificativă este declaraţia cu cel puţin o bifă de rectificativă selectată (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
– o declaraţie rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I şi capitolul II) trebuie să aibă ambele bife de rectificare selectate.

Contribuabilii pot rectifica impozitul pe venitul estimat până la data de 31 decembrie a anului de impunere, cu excepţia contribuabililor care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent declaraţia, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, în situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situaţia încetării activităţii în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligaţi ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declaraţia la organele fiscale competente şi să îşi recalculeze impozitul pe venit.
Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente/activităţi agricole, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, determinate pe baza normelor de venit sau în sistem real, depun declaraţia în termen de 30 de zile de la obţinerea certificatului care atestă încadrarea în gradul de handicap, în vederea recalculării venitului net anual şi a impozitului datorat.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura