Un milion de lei, despăgubirea cerută de fiul unui pacient decedat în spital

Bărbatul a acționat în judecată Spi­talul Județean de Urgență Deva, UPU SMURD Deva, un medic și pe asis­ten­tul acestuia, pentru că nu și-ar fi făcut datoria la timp iar tatăl său, bolnav cronic, a murit. A cerut despăgubiri materiale și morale de peste 1 milion de lei de la cei pe care i-a considerat res­ponsabili, dosarul fiind soluționat la Judecătoria Deva.

„Nu i s-a administrat tratament”
Fiul victimei a acuzat personalul me­di­cal de faptul că l-au lăsat pe tatăl său timp de cinci ore într-un salon din UPU, fără a-i acorda îngrijiri. ”În motivare, în esență, a arătat că, urmare a neglijenței grave a medicilor și a neadministrării unui tratament corespunzător afecțiu­ni­lor pentru care a fost adus la U.P.U, tatăl reclamantului, în vârstă de 88 ani, a de­ce­dat, el suferind un stop cardiac. Băr­batul a mai declarat că tatăl său a de­ce­dat deoarece a fost uitat timp de mai bine de 5 ore într-un salon al UPU, după ce fusese adus cu ambulanţa, fără a fi con­sultat şi fără a i se administra vreun tra­tament. A fost complet igno­rat, re­clamantului nefiindu-i permisă in­trarea în incintă, asistentul medicului având chiar o atitudine zeflemitoare şi aro­­gan­tă, anunţându-l să nu se gră­beas­că căci vor sta 5 ore pe acolo. El a mai spus că i-a comunicat faptul că sta­rea tatălui său este una foarte gravă şi că se înrău­tă­ţeşte, astfel că trebuie ur­gen­tat con­sul­tul, dar i s-a răspuns ze­fle­mitor că me­dicul stabileşte dacă starea sa este gra­vă, fiind dat afară, tatălui său nefiindu-i oferită nici apă. La nici 5 ore de la pre­lu­a­rea de către ambulanță, tatăl său s-a stins din viaţă, neglijat com­plet, întregul personal medical fă­cându-se vinovat de malpraxis, prin ne­gli­jarea pacientului, fiind mai multe per­soane care se plâng de atitudinea me­dicului”, se arată în dosar.

Spun că nu au greșit
În replică, medicul și asistentul au sus­ținut că tatăl bărbatului a fost tratat co­respunzător, iar decesul acestuia s-a da­torat bolilor grave de care suferea, res­pectiv cancer în stadiu terminal, și nu din culpa personalului medical. ”La mo­men­tul aducerii pacientului în Urgenţă, secţia era supraaglomerată, tot per­so­na­lul fiind în alertă maximă, în echi­pa­ment de protecţie, aproape fără pauză, intrarea în UPU făcându-se în funcţie de coduri de ur­genţă alb, albastru, verde, gal­ben şi roşu, prioritate având cei cu co­durile gal­ben şi roşu, astfel că pa­cientul cu boli cro­nice a intrat în con­sultaţie după un anumit timp, când a fost posibil acest lucru, fiind introdus în zona de trata­ment, consultat, s-a efec­tuat EKG, s-au recoltat analize, s-a mă­surat saturaţia de oxigen, care era 88%, temperatura şi s-a administrat în con­tinuare oxigen, după terminarea con­sul­taţiei, instalându-se o perfuzie. La 5-10 minute s-a constatat că pacientul se desaturează şi începe să se instaleze bradicardie, astfel că s-a decis mutarea rapidă în camera de re­sus­citare, unde s-a început protocolul de resuscitare, fiind intubat, ventilat cu mască şi balon, cu masaj cardiac extern şi cu aplicarea medicaţiei de resuscitare, însă după 35 de minute de resuscitare funcţiile vitale nu s-au instalat, fiind declarat decesul”, se mai arată în dosar. Ins­tanța de jude­cată, în baza probelor de la dosar, a sta­bilit că nu se poate con­clu­ziona că pa­ci­entul a fost neglijat. ”Din în­registrările ape­lu­rilor telefonice depuse de recla­mant, rezultă că în data de 23.01.2021, acesta a efectuat ultimul apel la 112, la ora 14.30, iar din fişa de asistenţă me­dicală în UPU rezultă că pacientul a intrat în UPU în jurul orei 16 (neputându-se distinge clar ora de prezentare), iar primul consult a avut loc la ora 18.30, astfel că afirmațiile recla­ma­­tului, în sensul că tatăl său a fost ne­glijat timp de 5 ore, nu au o bază reală. Mai mult, de­cesul pacientului a fost de­clarat la ora 19.35, anterior împlinirii a 5 ore de la prezentarea în UPU. În con­se­cinţă, nu se poate reţine vreo faptă ilicită în sar­cina pârâţilor, aceştia desfă­şu­rân­du-şi activitatea fără neglijenţă şi com­pe­tent”, a concluzionat judecătorul de caz, în condițiile în care raportul medi­cilor le­giști a arătat că ”decesul s-a pro­dus din cauza bolilor de care suferea, iar nu din culpă medicală”. Judecătoria Deva a respins cererea de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată, dar sol­u­ția ins­tan­ței de fond nu este definitivă. (M.Gânju).