Comunitate

Sistem inteligent de depozitare şi gestionare a deşeurilor, la Vulcan

Magdalena Șerban

În timp ce unii abia reușesc să su­pli­menteze numărul coșurilor stradale de gunoi și a containerelor dintre blo­curi, alții vor avea insule ecologice digitalizate de depozitare și sistem customizat de plată. Cu alte cuvinte, plătești pentru ceea ce ai aruncat. Nimic mai mult. La Vulcan, se va trece la un astfel de pas adminis­tra­tiv în baza unei finanțări în cuantum de 700.000,00 euro plus TVA, câș­ti­gată de municipalitate prin Planul Na­țional de Redresare și Reziliență (PNRR).

50 de insule ecologice digitalizate supraterane
„Momentan, zonele blocurilor de locuințe din municipiul Vulcan sunt deservite de 60 de platforme ame­na­jate pentru colectarea selectivă a de­șeurilor, însă dotările actuale nu asi­gură colectarea selectivă corespun­ză­toare, mai precis nu oferă posibilitatea de a restricționa accesul altor per­soa­ne decât cele arondate la platformele respective și nici posibilitatea aplicării principiului plătește pentru cât arunci. De asemenea, cantitățile pe tipuri de deșeuri sunt dificil de monitorizat. În consecință, pentru a răspunde exi­gen­țelor în privința managementului in­te­grat al deșeurilor, este necesară mo­dernizarea sistemului de colectare, prin utilizarea noilor tehnologii precum insula ecologică, ce este un ansamblu de containere digitalizate destinate co­lectării separate a deșeurilor, iar ac­ce­sul este asigurat pe bază de cartelă electronică. Noi vom dispune de insule de Tip I, adică insulă supraterană în­ca­setată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (mc) pentru toate cele 5 fracții: biodegradabil, rezidual, sticlă, plastic și metal, hârtie și carton. Ter­menul limită de implementare a pro­iec­tului e 31.12.2024, iar în prezent se des­fă­șoară procedura de achi­ziție centra­li­zată a insulelor eco­lo­gice (50 la nu­măr). Este necesar să suportăm, ca au­toritate locală, chel­tu­ielile de men­te­nanță pe o perioadă de minimum 5 ani”, a anunțat primarul municipiului Vulcan, Cristian Merișanu (foto). Mai tre­buie precizat că insulele ecologice sunt protejate anti-van­da­lism și îm­potriva accesului neautorizat, dotate cu acces digitalizat pentru per­soanele fizice arondate, modul GSM pen­tru trans­misie date, bază de date privind be­ne­ficiarii serviciului. Datele sunt agregate și utilizate într-un sistem di­­gi­tal, ins­trument principal de monito­rizare și raportare.