Comunitate

Râu de Mori: Undă verde la casat mașinile uzate plus stimulent de 3.000 de lei

Magdalena Șerban

Conducerea din Râu de Mori anunță cetățenii că a început programul RABLA LOCAL, până în 31 august 2023, ora 16:30, având loc înscrierile persoanelor fizice care doresc să participe dacă dețin în proprietate autovehicule cu o vechime mai mare de 15 ani (conform cerințelor și pro­ce­durii aprobate) și vor să le caseze și radieze, primind stimulentul de 3.000 de lei.

Accesați www.afm.ro pentru a putea participa
„Comuna Râu de Mori ia parte la acest program, având aprobate 50 de auto­vehicule rulate, contravaloarea unei rable fiind de 3.000 lei (2.400 lei din bugetul Ministerului Me­diu­lui și 600 lei din bugetul local). Înscrierea per­soa­ne­lor fizice în cadrul demersului se reali­zea­ză direct prin intermediul a­pli­cației informatice pusă la dis­poziție de către AFM, după criteriul primul venit, primul servit. Pentru a se putea înscrie, apli­canții trebuie să par­curgă câțiva pași. E important de știut, din start, faptul că toate con­turile de utilizator trebuie create an­te­rior înscrierii în apli­ca­ție. Dacă există un cont deja creat, a­cesta este valabil doar dacă a fost uti­lizat în ca­drul unui program destinat persoa­nelor fizice (de exemplu pro­gramul Casa Verde fotovoltaice 2023). Astfel, dacă adresa de e-mail utilizată pentru crearea contului a fost folosită pentru depunerea unui dosar în calitate de persoană juridică, aceasta nu poate fi fo­lo­sită. În cadrul unui cont pot fi reali­zate înscrieri aferente unui singur CNP. Persoana fizică se poate înscrie o sin­gură dată în aplicație și trebuie să do­mi­cilieze pe raza teritorială a primăriei unde se află în evidențele fiscale aut­o­ve­hicului uzat pentru care solicită finan­țare. După înscriere, AFM trimite lista persoanelor fizice înscrise către primă­rie, iar persoana fizică trans­mite do­cu­men­­te, conform pro­ce­durii in­ter­ne a primăriei (procedura va fi pu­blicată pe pagina de in­ter­net www.raudemori.ro). Ins­truc­țiunile privind înscrierea per­soa­nelor fizice în cadrul Pro­gramului pri­vind casarea autove­hi­cu­le­lor uzate – Rabla Local sunt de­taliate pe site-ul AFM la ur­mă­torul link: https://www.afm.ro/casare_auto_uzate.php. Pentru orice altă infor­ma­ție, noi vă stăm la dis­­po­ziție. Spe­răm să fim de ajutor celor care își do­resc să sca­pe de o mașină ve­­che, fără utili­ta­te, func­țio­nală însă cu cheltuială mare din pricina mul­ti­plelor re­pa­rații sau chiar ne­funcțională și lă­sată de iz­beliște. Succes”, a transmis Flaviu Dilertea, pri­ma­rul din Râu de Mori. Reamintim că cei interesați e musai să res­pecte condițiile prevăzute pen­tru a beneficia de eligi­bilitate și fi­nan­țare. Mașina trebuie să aibă o vechime mai mare sau egală cu 15 ani (calculată de la anul fabricației), normă de poluare Euro 3 sau inferioară și să conțină com­po­nen­tele esențiale. Proprietarii tre­buie să nu înregistreze restanțe la plata taxelor, impozitelor, amenzilor și con­tri­buțiilor către bugetul local și cel de stat, să nu aibă con­damnări defi­ni­tive pentru in­fracțiuni împotriva mediului și să nu folosească același autovehicul pentru a obține alte finanțări din alte pro­gra­me. Ei se angajează să-l pre­dea spre casare și să-l radieze din cir­culație și din evi­den­țele fiscale și să nu achiziționeze un auto­tu­rism cu norma de po­lu­a­re Euro 5 și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea ajuto­ru­lui. La nivel național, prin pro­­gramul Rabla Local din a­cest an, de­rulat de Ministerul Me­diu­lui – Admi­nistrația Fon­­du­lui pentru Me­diu (AFM) s-au accep­tat soli­ci­tări venite de la 495 de unități ad­mi­nis­tra­tiv-te­rit­o­riale pen­tru 99.596 dde auto­­vehicule uzate, su­ma totală alo­cată fiind de 239.030.400 de lei.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura