Politica si administratie

Proiecte de importanță majoră derulate la Brad în ultimii patru ani!

Magdalena Șerban

Reușitele unei administrații se cuan­tifică prin investițiile pe care le im­ple­mentează, sumele atrase pentru acest lucru și mai cu seamă prin ceea ce lasă în urmă, pentru generațiile următoare. Pe scurt, prin eficiență. Municipalitatea din Brad a marcat toate acestea, în ultimii ani, bifând, pe lângă multe altele, una dintre cele mai așteptate obiec­tive: rețeaua de gaz metan.

Investiție istorică
„Am reușit să valorificăm, din plin, opor­tunitățile oferite de finanțările ne­rambursabile de la Uniunea Europeană sau din surse guvernamentale, în ve­de­rea implementării unor proiecte de im­portanță majoră pentru comunitatea bră­deană. Cel mai mare proiect il re­pre­zintă, cu siguranță, înființarea distribuției de gaze naturale în municipiul Brad, pro­iect finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), în valoare de aproape 90 de milioane de lei, care după finalizare va asigura oportunități de dezvoltare pentru capacități de pro­du­cere a energiei termice individuale sau în sistem centralizat, precum și va­ri­ante energetice pentru investiții private. În cursul anului 2025, sperăm să fie fi­na­lizat acest mare proiect și să devină func­țional. Un alt proiect important îl re­prezintâ înființarea transportului public urban cu mijloace de trans­port eco­lo­gice, respectiv electrice. Acest pro­iect aflat in etapa de achi­ziție publică va asi­gura, după im­plemetare, trans­port pu­blic în mu­ni­cipiul Brad, satele apar­ți­nă­toare și comuna Criscior. O altă investiție aproape finalizată o re­pre­zintă clă­direa nouă a Grădiniței Floare de Colț. Clă­di­rea cu dotările necesare va asigura 240 de locuri pen­tru în­vățământul preșcolar și ante­pre­școlar în municipiul Brad. În 2023, a fost finalizat proiectul de mo­dernizare și extindere a ilu­mi­na­tului pu­blic în municipiul Brad, care a presupus în principal înlocuirea cor­purilor de ilu­minat cu corpuri cu led, obiectivul de bază fiind reducerea consumului de energie electrică cu aproape 50 la sută. Administrația pu­blică locală mai are în portofoliu un număr important de pro­iecte acce­sate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care sunt în etapa de implementare sau eva­luare. De asemenea, prin fonduri alocate prin Compania Na­țională de Investiții (CNI), a fost cons­truită o sală de sport scolară la Școala Gim­nazială Mircea Sântimbreanu, care asi­gură condiții op­time pentru des­fâ­șu­ra­rea activităților spor­tive școlare. Tot la Brad, prin fonduri alocate de ANL, se construieste un bloc de lo­cu­ințe pentru tineri, care este pre­văzut să fie dat în folosință în cursul anu­lui 2024. Finalizarea a­cestor proiecte va asi­gura creșterea calității vie­ții in co­munitatea bră­deană. Prin im­ple­men­tarea lor, ad­ministrația publică locală a mu­ni­ci­piului Brad de­mons­trea­ză încă odată că prin­ci­pala preocupare a aces­teia o reprezintă dez­vol­tarea comunității bră­de­ne. Toate aceste pro­iec­te a fost posibil să fie re­alizate datorită im­pli­cării echipei din primărie și cu sprijinul membrilor con­siliului local, care le-au votat și cărora doresc să le mulțumesc. Totodată, ac­cesarea și im­ple­men­ta­rea unor asemenea pro­iecte mari au fost posibile prin continuitate și experiență”, a punctat Florin Cazacu, edilul-șef al municipiului Brad, care conduce comunitatea brădeană din 2004 și este candidatul PSD pentru încă un mandat de primar.

 

Comandat de PSD – filiala Hunedoara.
Executat de SC Media Hunedoreană SRL.
Cod identificare atribuit de AEP: 21240002

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura