Mesagerul financiar-fiscal

Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 8 aprilie 2020.
În cele ce urmează vă prezentăm principalele reglementări conţinute în Norme şi, totodată, principalele reglementări corelative incidente (OUG nr. 110/2017, Legea nr. 346/2004 şi OUG nr. 42/2020).
Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA vizează una dintre următoarele categorii de credite garantate, după cum urmează:
A. Norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA:
Art.1, alin.(1)
a) unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă a finanţării este de 5.000.000 lei şi trebuie să respecte una din următoarele condiţii:
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni;
sau
b) unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, garantate de stat, prin MFP, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat, acordat unei microîntreprinderi sau întreprinderi mici. Valoarea maximă a finanţărilor este 500.000 lei pentru microîntreprinderi, respectiv 1.000.000 lei pentru întreprinderile mici, în limita uneia din următoarele condiţii:
(i) dublul sumei reprezentând cheltuielile salariale, inclusiv contribuţiile sociale obligatorii datorate de angajator aferente veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, înregistrate la nivelul anului 2019. În cazul întreprinderilor înfiinţate după 1 ianuarie 2019, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăşi suma estimată pentru primii doi ani de activitate;
sau
(ii) 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente pentru anul 2019;
sau
(iii) o valoare care să rezulte din nevoile sale de lichidităţi; acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar, situaţie în care cuantumul împrumutului nu poate depăşi nevoile de lichidităţi de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni.
(2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul facilităţii prevăzute la alin. (1) este de 10.000.000 lei. Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici nu pot cumula creditele/liniile de credite pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. b) cu creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru prevăzute la alin. 1 lit. a).
(3) Beneficiarii care se încadrează în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici sunt eligibili pentru acordarea facilitaţilor de credit garantate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi pot cumula aceste facilităţi cu creditele de investiţii prevăzute la alin. (1) lit. a), în limita plafonului de cumul de 10.000.000 lei.
(4) Pentru creditele prevăzute la alin. (1), MFP plăteşte granturile reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii, a comisionului de administrare şi a comisionului de risc în procent de 100% din bugetul MFP…

(5) Schema de ajutor de stat prevăzută la alin. (4) este implementată de către MFP, prin FNGCIMM, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat…
(6) Creditele prevăzute la alin. (1) se acordă în funcţie de criteriile specifice prevăzute în normele şi procedurile interne de creditare ale instituţiilor de credit, cu încadrarea în normele de garantare ale FNGCIMM, condiţiile de acordare a garanţiilor de stat şi cu respectarea regulilor de gestionare a plafoanelor anuale.
14) Pentru toate categoriile de credite prevăzute la art. 1 alin. (1) nu se percepe comision de rambursare anticipată, iar contractul de credit nu poate conţine clauze care să permită modificarea unilaterală a acestuia de către instituţia de credit.
(15) Pentru creditele de investiţii, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni, la începutul perioadei de creditare.
Art.2
f) microîntreprinderile şi întreprinderile mici – beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
g) întreprinderile mijlocii – beneficiarii programului care se încadrează în prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c)din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
Art.6
(5) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor pentru realizarea de investiţii este de 72 de luni, fără posibilitate de prelungire.
(6) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni.
(7) Prelungirea valabilităţii creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul programului poate fi realizată pe o perioadă de maximum 36 de luni începând de la data scadenţei finanţării prevăzute în contractul de credit iniţial, urmând ca, cel puţin în ultimele 12 luni de prelungire, rambursarea creditului să se facă în rate lunare sau trimestriale pe baza unui grafic de rambursare…
Art. 11
(1)…înregistrarea beneficiarilor în program se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:
a) solicitantul de finanţare garantată, beneficiar al granturilor acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, trebuie să se înregistreze în aplicaţia online disponibilă pe site-ul www.imminvest.ro;
b) data la care este activă aplicaţia privind înregistrarea online se comunică pe site-ul FNGCIMM cu 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis;
c) înscrierea online se desfăşoară în sesiune continuă, până la epuizarea plafonului şi bugetului alocat programului;
d) fiecare potenţial beneficiar aplicant trebuie să completeze online datele de identificare, să ataşeze declaraţia IMM în format pdf., completată şi semnată pe formatul prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, declaraţia de minimis, în funcţie de tipul beneficiarului (întreprindere mijlocie, întreprindere mică, microîntreprindere), precum şi opţiunea pentru tipul de credit solicitat;
e) aplicaţia software va genera automat solicitantului numărul de înregistrare, precum şi un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării. După efectuarea verificării datelor şi elementelor înregistrate de potenţialul beneficiar aplicant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea în cadrul programului;
f) înregistrarea online se poate efectua o singură dată în cadrul aplicaţiei, programul electronic de înregistrare online nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi potenţial beneficiar solicitant. Pentru motive temeinic justificate, beneficiarul poate solicita FNGCIMM modificarea înregistrării online efectuate.
(2) FNGCIMM pune în format electronic (online) la dispoziţia instituţiei de credit selectate de potenţialul beneficiar aplicant datele şi documentele înregistrate de acesta, precum şi acordul de principiu privind eligibilitatea beneficiarului aplicant.
(3) instituţia de credit analizează cererea beneficiarului şi adoptă intern decizia de acordare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru capital de lucru, conform solicitării beneficiarului, cu stabilirea valorii creditului în conformitate cu normele interne de creditare, până la valoarea maximă calculată în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, cu modificările şi completările ulterioare.”

B. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA:
Art. 3 alin. (1)

Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:
a) nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei – Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nici o situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
b) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră;
c) nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.;
d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.;
e) împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile;
f) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării;
g) sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;
h) nu înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.
C. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii:

Art. 4
(1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu annual de salariaţi, în următoarele categorii:

a) până la 9 salariaţi – microîntreprinderi;

b) între 10 şi 40 de salariaţi – întreprinderi mici;

c) între 50 şi 249 de salariaţi – întreprinderi mijlocii.
D. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii-IMM INVEST ROMÂNIA,precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţilor IMM-urilor in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19:
Art. 4
e) depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activităţii curente a acesteia.
Aplicaţia privind înregistrarea online a solicitanţilor de finanţare garantată este disponibilă, începând cu data de 17.04.2020, pe site-ul www.imminvest.ro


Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura