Procedura de acordare a asistenţei în vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice

Prin art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 23 martie 2018, s-a instituit obligaţia organului fiscal local ca, în colaborare cu organul fiscal central, să acorde asistenţă contribuabililor în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a A.N.A.F.
În Monitorul Oficial nr. 399 din 9 mai 2018 a fost publicat OMFP nr. 1938/4735/ 26 aprilie 2018 pentru aprobarea Procedurii de acordare a asistenţei realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.
Procedura de acordare a asistenţei stabileşte, în principal, următoarele:
Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal, organul fiscal central, în baza informaţiilor deţinute, întocmeşte lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, arondaţi pe fiecare organ fiscal local, în funcţie de domiciliul fiscal al contribuabililor, şi o transmite organului fiscal local.
Pentru anul 2018, lista cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice se întocmeşte în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a procedurii.
La elaborarea listei care trebuie întocmită în anul 2018, organul fiscal central va avea în vedere persoanele fizice despre care deţin informaţii că în anul 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:
a) venituri din activităţi independente;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia celora a căror impunere a fost finală;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală;
d) venituri din investiţii, cu excepţia veniturilor din dividende, dobânzi şi a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură,
Organul fiscal central analizează săptămânal listele şi în situaţia în care intervin modificări semnificative, respectiv de cel puţin 30% în aceste liste, le actualizează şi le transmite de îndată organului fiscal local.
În termen de 5 zile de la primirea listei cu persoanele care au obligaţia depunerii declaraţiei unice, în cazul în care organul fiscal local apreciază că nu dispune de mijloacele tehnice (echipamente, conexiune în reţeaua Extranet MFP) necesare asigurării asistenţei privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, informează organul fiscal central.
După primirea informării, organul fiscal central împreună cu organul fiscal local identifică necesarul de mijloace tehnice pentru acordarea asistenţei privind completarea şi/ sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice de către organul fiscal local şi, dacă este cazul, organul fiscal central pune la dispoziţia organului fiscal local mijloacele tehnice necesare, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Totodată, organul fiscal local comunică organului fiscal central, în termen de 5 zile, lista cu persoana/persoanele desemnată/desemnate pentru acordarea asistenţei privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice din cadrul organului fiscal local implicată/implicate efectiv în procedura de asistenţă privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice.
Organul fiscal local stabileşte lista cu persoana/persoanele implicată/implicate în procedura de asistenţă privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, în funcţie de numărul contribuabililor care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are sediul organul fiscal local şi au obligaţia depunerii declaraţiei unice.
Lista se afişează la sediul organului fiscal local şi central şi pe pagina de Internet a acestora.
Organul fiscal central stabileşte lista cu persoana/persoanele care va/vor colabora cu organul fiscal local în vederea acordării asistenţei privind completarea şi/sau depunerea, precum şi transmiterea declaraţiei unice, precum şi un calendar în care persoanele desemnate se deplasează la sediul organului fiscal local în acest scop, astfel încât cel puţin o zi pe săptămână, la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, să fie prezent un funcţionar cu atribuţii de asistenţă din cadrul organului fiscal central sau un alt funcţionar din cadrul organului fiscal central, în perioada 15 ianuarie – 15 martie.
Prin excepţie, în anul 2018, perioada de acordare a asistenţei este 15 mai – 15 iulie.
La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, în perioada prevăzută, organul fiscal central şi organul fiscal local organizează întâlniri cu contribuabilii vizaţi pentru diseminarea prevederilor legale, a procedurilor de completare şi depunere a declaraţiei, precum şi instruire practică.
Îndrumarea şi asistenţa în vederea completării şi/sau depunerii, precum şi transmiterii declaraţiei unice realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central constau în următoarele:
a) îndrumarea şi asistenţa cu privire la modul de completare a declaraţiei unice pe suport hârtie sau în formă electronică;
b) îndrumarea şiasistenţa cu privire la înregistrarea în „Spaţiul privat virtual;
c) îndrumarea şi asistenţa pentru transmiterea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Mihai Leu a fost invitatul elevilor de la CNS Cetate Deva

Iniţiativa Ministerului Tineretului şi Sportului de a prezenta campionii României la diversele discipline sportive a prins contur. În judeţul Hunedoara,...

Speranţele de la Pera Box Club s-au remarcat la Cupa Revitalia

La Sala Sporturilor din Deva s-a desfăşurat o competiţie de kickboxing şi MMA, dotată cu „Cupa Farmaciile Revitalia”, la care...

Curăţenie la ACS Şirineasa

Dacă formaţia din Valea Jiului este practic promovată în Liga a II-a, conducerea clubului a început să îşi facă tot...

Închide