Comunitate

Peste 11 milioane de lei din fonduri europene investite la Hațeg

Magdalena Șerban

Recent, la sediul Direcției Generale Implementare Plan Național de Redresare și Reziliență, primarul ora­șului Hațeg a semnat contractele de finanțare pentru 5 obiective ma­jore ce vor contribui la dezvoltarea urbei, din bani europeni nerambur­sabili.

Eficentizare energetică și digitalizare
„Un prim proiect ține de renovarea creșei de pe strada Timișoarei, pro­iectul fiind de 1.126.378 de lei. Al doilea vizează Grădinița cu Program Normal de pe strada Mihai Viteazul, în valoare de 726.862 lei. Apoi, mai este reno­va­rea clădirii Muzeului Țării Ha­țe­gului, edi­ficiu aflat pe strada Flo­rilor, inves­tiția ridicându-se la 659.846 de lei. Tot­odată, renovarea Școlii Ovid Densușianu, de pe strada Piața Unirii este în valoare de 5.546.835 lei. Și, nu în ultimul rând, un alt program de o mare importanță îl constituie cel de di­gitalizare, prin dez­vol­tarea infra­struc­turii ITS/alte infra­structuri TIC, a cărui valoare este de 2.929.006 de lei. În baza demersului, se vor achiziționa sisteme integrate de management și echipamente TIC. E vorba de sistem de management ITC integrat (sistem server, ser­viciu de monitorizare, sis­tem audio-video conferință, soluție afi­șaj informații în oraș, soft­ware managemnt date, sistem interactiv tip Funcționar pu­blic virtual – po­sibilitate plată cu card ban­car a ta­xelor și im­po­zitelor, sistem in­teligent Drop&Collect documente (echipa­ment depunere și ridicare do­cumente – mobilier urban inteligent), sistem de camere video rutiere cu re­cunoaștere a plăcuțelor de înma­tri­cu­lare, antene WiFi, etc. În ce privește echipamentele IT, acestea înseamnă, în primul rând calculatoare, apoi multi­funcționale A4/A3, drone, sistem GPS cadastru plus aparat măsurători ca­das­tru, lap­top prevăzut cu sistem de ope­rare, suită de pro­grame de birou, licență anti­virus, plotter A0, panouri de afișare elec­tronice și sistem server. Ne-am ori­entat atât către sporirea gradului de siguranță în rândul cetă­țenilor cât și către digitalizare, pentru o mai bună monitorizare, corelare a datelor în timp real și, bineînțeles, acu­ratețe. Re­feritor la proiectele enu­me­rate an­te­rior, cele care urmăresc rea­bilitările de clădiri publice, detaliile lu­crărilor vor fi sta­bilite în urma rapor­tu­lui tehnic întocmit de specialiști”, a pre­cizat edilul-șef al orașului Hațeg, Adrian Pușcaș (foto). Mai trebuie adău­gat că per ansamblu, obiectivele câș­ti­gate prin PNRR pe linia digitală țin de adop­tarea teh­no­logiilor noi în ges­tio­narea resurselor, pla­nificarea, optimi­za­rea și automa­ti­za­rea fluxurilor inter­ne și a serviciilor publice, sprijinirea di­gi­ta­lizării serviciilor publice, dez­vol­ta­rea infrastructurilor pe seg­mente precum ma­na­ge­ment, rutieră si TIC, tocmai pentru interopera­bi­litatea serviciilor pu­blice, pro­mo­va­rea utilizării teh­no­lo­­giilor digitale pen­tru dezvol­ta­rea du­­ra­bilă a localității și sprijin pentru în­tă­rirea capacității administrative de a utiliza și ges­tio­na soluții de tip smart city al ora­­șului.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura