Comunitate

Orăștioara de Sus: Alocări din fondul de rezervă

Magdalena Șerban

Guvernul sprijină primăriile din România cu peste 726 milioane lei, din fondul de rezervă, pentru a le asi­gura plata diverselor cheltuieli, dar și pentru acoperirea celor neeligibile din cadrul proiectelor de investiții câș­tigate prin Planul Național de Redresare și Reziliență și/sau Pro­gramul Anghel Saligny. Comunei Orăștioara de Sus îi revin 200.000 de lei. Nu sunt mulți, dar sunt tare buni când nu îi ai.

 

Funcționarea școlilor, prioritară

„Ne-au fost alocați 200.000 de lei, iar din suma aceasta, cea mai mare pondere am direcționat-o către școa­lă, pentru a nu îi fi afectată func­țio­narea. Trebuie susținute școlile, nu sa­crificate. Restul l-am atribuit chel­tu­ie­lilor de funcționare aferente primăriei. În mod cert noi am solicitat mult mai mulți bani, adică atât cât să putem aco­peri întregul necesar. Să adu­cem în discuție doar fac­turile la energia electrică ce au în­registrat majorări, iar de aici calculele sunt clare. Ori­cum, nu ne nu­mă­răm printre ad­mi­nistrațiile pu­blice care ră­mân fără bani de sa­la­rii în de­cem­brie, dar suntem la limită cu cheltuielile de funcționare”, a apre­ciat Vasile Marian Inăşescu (foto), pri­marul din Orăştioara de Sus. Potrivit notei de fundamentare, se pare că unităţile administrativ-teritoriale s-au confrun­tat cu o lipsă acută de resurse finan­ciare în anul curent, determinată atât de gradul mic de colectare a venitu­rilor proprii (taxe şi impozite lo­cale, im­pozitul pe venit), cât şi de con­se­cințele generate de pandemia de Coronavirus şi chiar războiul din Ucraina, precum şi de creşterile substan­ţiale ale pre­ţu­rilor. Astfel, unii edili au marcat res­tanţe semnificative la plata lucră­rilor de investiţii şi a uti­lităţilor publice, cât şi a unor chel­tuieli de asistenţă so­cială, confrun­tându-se cu imposibili­ta­tea achitării obligaţiilor înregistrate în 2021 şi pre­luate în exerciţiul bugetar al anului 2022, pre­cum şi a cheltuielilor buge­tare înregistrate în anul curent. Toto­dată, au pus probleme și achitarea cre­di­­telor contrac­tate, afe­rente proiec­telor de dez­voltare locală, dar şi cofi­nan­ţarea unor proiecte din fonduri europene neram­bur­sabile. Alocările cele mai mari (peste 20 milioane lei), ca un top 3 pe județe, au fost sta­bilite pen­tru Hunedoara (27,8 milioane lei), Mehedinți (26,6 milioane lei) și Olt (25,78 mili­oane lei).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura