Actualitate

Invitație la Festivalul Concurs de Tarafuri Tradiționale „Relu de la Căstău”

Magdalena Șerban
În data de 5 iunie, începând cu ora 15:00, Consiliul Jude­țean Hunedoara, Centrul de Cul­tură și Artă al Județului Hunedoara, Primăria și Con­siliul Local Beriu și Asociația „Leliță de la Căstău” orga­ni­zează Festivalul Concurs de Tarafuri Tradițio­nale „Relu de la Căstău”. Intra­rea este liberă.

Premii și diplome pentru cei mai buni
Manifestarea va reuni tarafuri din diferite zone ale țării, iar iubitorii muzicii populare se vor putea bucura de un regal folcloric, din programul artistic făcând parte nume îndrăgite precum Vasilică Ceterașu, Daniel Iancu, Pera Bulz și Grupul Ins­tru­mental „Leliță de
la Căstău”. Potrivit edilului din Beriu, altele erau vremurile când „Banda lui Buți” de la Geoagiu ori „Banda lui Ceasu” de la Cugir cântau în­vâr­tita, iar Relu de la Căstău era un nume cu mare răsunet pentru în­trea­ga suflare a zonei și nu nu­mai. Dar muzica bună, valo­roasă, a dănuit peste timp și nu trebuie să piară. “Vor fi 14 tara­furi tra­di­ționale din țară care vor evolua în ca­drul con­cur­sului. Este prima ediție, dar vrem din tot su­fletul să meargă mai de­parte, an de an. Fără ajutor de la județ nu am fi reușit să organizăm un eveniment de o ase­menea anver­gură, așa că le mul­țumim pentru des­chidere și sus­ținere. Plus că nevoie de pro­fe­sio­niști, așa cum vor fi cei din juriu. Ne mân­drim cu faptul că Asociația Leliță de la Căstău continuă zestrea lăsată de Relu de la Căstău, un mare rap­sod popular care făcea din vioa­ră un instrument care le cânta tu­tu­ror inimilor. Urmașii săi au for­mat această asociație. Relu de la Căstău este pre­cum un brand, un simbol, un nume emblematic pen­tru comuna noastră”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul din Beriu, Moise Emil Bîc (foto). Legat de pre­miere, Ma­re­le Premiu va fi de 2.000 de lei, Premiul I va fi în va­loare de 1.800 lei, Locul II va primi 1.500 lei, iar cel de-al treilea va fi re­­com­pensat cu 1.200 lei.

Un județ cu o vastă moștenire
Pe de altă parte, unul dintre pro­mo­­torii de bază ai tradițiilor ju­dețului este Ciprian Roman (foto), care pe lângă fap­tul că este un interpret va­lo­ros, din po­ziția de manager al Centru­lui de Cul­tură și Artă al Județului Hunedoara se ocupă de or­ga­nizarea unor manifes­tări me­nite să mențină în atenție au­ten­ticul hu­ne­dorean.
„Relu de la Căstău a fost și va ră­mâne unul dintre marii ins­tru­mentiști care au încălzit sufletul oamenilor, prin muzica sa. Astfel de artiști sunt atât de speciali și valoroși încât întreaga co­mu­nitate se identifică cu ei, numele lor ră­mânând mereu viu și prețios. Referitor la fes­tivalul-concurs, prin acțiuni de a­cest gen nu doar că se oferă o mare răs­fățare muzicală pu­blicului, ci per­pe­tuăm un tezaur fol­cloric la care alții nu au curajul nici măcar să viseze. Avem mul­te talente, avem o moștenire ar­tistică bogată și ne-am făcut un renume pe care nu dorim să-l pierdem. Vă aș­teptăm cu mare drag să luați parte la prima ediție, cea care acum va pune bazele unei manifestări pe care ne-o dorim una longevivă și de calitate. Fie că sunteți fii ai satului, localnici, prieteni sau pur și simplu vizitatori, sun­teți bineveniți”, a fost invitația lan­sată de Ciprian Roman, di­rec­to­rul fes­ti­va­lului.