Actualitate

Copilăria, sărbătorită prin joc și învățare!

Astăzi, 31 mai, copiii sunt invitați la distracție și în­vă­țare. Centrul de Agrement Costești găzduiește un eve­niment dedicat Zilei In­ter­na­ționale a Copilului, eve­ni­ment orga­ni­zat de Con­siliul Județean Hune­doara și Direcția Generală de Ad­mi­nis­trare Monu­men­­­te și Pro­movare Turis­tică Hunedoara.
Prelucrarea pielii 
Activitatea care are ca scop ce­lebrarea celei mai frumoase perioade din viaţa fiecărui om – co­pi­lăria. Preț de câteva ore, la Costești, copiii par­ticipă la activitățile și atelierele in­ter­active pregătite spe­cial pentru a în­țelege mai bine istoria și modul în care se desfășura viața dacilor și a ro­manilor. Atelier de încălțăminte antică cu meșterul pielar Cristian Damiean. În cadrul acestui atelier se vor desfășura acțiuni cu scop edu­cativ, c­opiii vor fi informați cu privire la prelucrarea pielii și vor putea afla povestea încăl­ță­mintei antice. Toto­dată, cei interesați pot încerca să își rea­lizeze singuri opinci, gentuțe din piele sau brățări, sub atenta îndrumare a meșterului care va purta și va des­crie un echi­pament militar din pe­ri­oa­da antică, res­pectiv un echi­pa­ment de războinic.
La Atelierul de olărit, sub atenta în­dru­mare a meș­te­rului David Dan, copiii vor putea deprinde abilități de mo­delare a lu­tului și vor ve­dea cum acest material se poate trans­forma în obiec­te unice, de o frumusețe aparte.
„Tot astăzi, după în­che­ierea ac­tivităților de la ate­liere, copiii și pro­fesorii lor vor beneficia de un tur ghi­dat al Cetății Sarmize­ge­tusa Regia, realizat în mod gratuit de specialiștii DGAMPT.
Pe 1 iunie intrarea va fi gratuită în cetate pentru toți copiii, un prilej extra­ordinar pentru micuți, de ziua lor, să se bucure de istorie și o minu­nată ieșire în natură.
Vă așteptăm alături de noi
să săr­bă­torim îm­pre­ună co­pi­lă­ria!”, anunță re­pre­zentanții DGAMPT Hu­nedoara.
(A. Năstase)