Comunitate

În atenția cetățenilor comunei Balșa

Magdalena Șerban

Primarul din Balșa, Traian Felician Jude (foto), face un apel ca cetățenii care se încadrează în beneficiile Legii fon­dului funciar nr. 18/1991, mo­di­fi­cată prin Legea nr. 123/2023, să se gră­bească cu depunerea cererilor. Ter­me­nul limită, susține edilul, până la care se pot depune este 18 noiembrie 2023.

Făcută pentru oameni și în interesul lor
Orice edil care conduce o comunitate cu sate ce nu au fost cooperativizate, așa cum sunt cele din Balșa, salută modificările legislative privind fondul funciar. „Legea spune că sunt eligibili deținătorii sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în cooperativa agri­colă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate. Ei pot solicita, la cerere, comisiei județene, emiterea titlului de proprietate. Dar doar dacă fi­gu­rează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale și în evidențele fiscale; pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare; terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau cons­tituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta. Pot depune cerere personal sau prin postă, cu confirmare de primire, pen­tru emiterea titlului de proprietate, la pri­măria în a carei rază teritorială se aflã terenul, în speță la noi, dacă aici se re­gă­sește”, a anunțat primarul din Balșa, Traian Felician Jude. Edilul a mai trans­mis că pentru mai multe detalii, cei interesați sunt așteptați la sediul administrativ, pe toată durata progra­mului de lucru sau pot suna la numărul de telefon 0254/648002 ori scrie pe e-mail: [email protected]. Legat de documentele necesare, ele sunt în primul rând cererea solicitantului/so­li­citanților – (conform modelului tip, care se regăsește la sediul primariei), înre­gistrată la Primăria comunei Balșa, în­soțită de copii de pe act/acte de iden­ti­tate și acte de stare civilă – naștere, că­sătorie (după caz). Dacă solicitantul formulează cererea în calitate de moș­tenitor, se vor depune acte de deces și certificat de moștenitor/de calitate succesorală. Mai trebuie memoriu teh­nic, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă de către o persoană autorizată de către ANCPI/OCPI Hunedoara, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost deschisă carte funciară în baza Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu mo­dificările si completările ulterioare. De asemenea, plan de amplasament și delimitare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă, de către o per­soană autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, adeverintă eliberată de administrația din Balșa, din care să rezulte suprafața înscrisă în Registrul Agricol /Registrul cadastral, plus certi­fi­cat de atestare fiscală, eliberat tot de conducerea publică din Balșa. În situația în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze pe rolul instanțelor de ju­de­cată, trebuie și o declarație pe proprie răspundere din partea solicitantului, din care să rezulte care este soluția rămasă definitivă. Reamintim că pentru ca pro­blema proprietății terenurilor să fie rezol­vată fără procese lungi și costi­si­toare, deputatul hunedorean Vetuța Stănescu a inițiat și a susținut proiectul de lege care permite emiterea titlurilor de pro­prie­tate și în zonele care nu au fost co­lectivizate, prin modificarea Legii Fon­du­lui funciar nr. 18/ 1991. Legea a fost pro­mulgată de Președintele României și pu­blicată în Monitorul Oficial nr. 419/ 2003.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura