Comunitate

DAS DEVA: De astăzi, devenii pot depune cereri pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței şi a suplimentului pentru energie

Magdalena Șerban

Persoanele vulnerabile pot primi un ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie 2023 – 31 martie 2024 și un supliment pentru energie (pe întreaga perioadă a anului) pentru acoperirea integrală sau parțială a fac­turii de energie. Reprezentanții Direc­ției de Asistență Socială Deva aduc lămuriri.

Cine poate beneficia de ajutor
Ajutorul pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2023 – 2024 se acordă con­sumatorilor vulnerabili care au un venit mediu net lunar de până la 1386 lei/persoană, în cazul familiilor, și de până la 2053 lei/persoană, în cazul per­soa­ne­lor singure. Sprijinul se acordă dife­ren­țiat, în funcție de venit, iar compensarea se face la valoarea de referință prevăzută de lege, mai exact: 250 lei/lună pentru gaze naturale; 500 lei/lună pentru ener­gie electrică și 320 lei/lună pentru com­bus­tibili solizi și/sau petrolieri. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pen­tru o singură locuință – locuința de do­mi­ciliu sau, după caz, de reședință. De ase­me­nea, persoanele din categoria celor amintite anterior pot beneficia, pe întreg parcursul anului, de un supliment pentru energie, în sumă fixă: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/ lună pentru consumul de gaze naturale; 20 lei/lună pentru consumul de com­bus­tibili solizi şi/sau petrolieri. Dacă singura sursă de energie utilizată este energia elec­trică, atunci cuantumul suplimen­tu­lui va fi de 70 lei/lună.

Ce acte trebuie depuse
Cererile și documentele justificative pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței și suplimentului pentru energie se depun începând de astăzi, 23 oc­tom­brie 2023, în clădirea Pieței Centrale Deva, etaj 1, Birourile nr. E22 și E24, de luni până joi, între orele 8:00 – 11:00 și 14:00 – 16:00 și vineri, între orele 8:00 – 11:00. Prin excepție, persoanele care beneficiază de ajutor social și alocație pentru susținerea familiei vor depune cererile la Direcția de Asistență Socială Deva, etaj 1, Compartiment Ajutor Social, Beneficii Locale, după același program. Persoanele care depun cereri și do­cu­mentele justificative până în data de 20 noiembrie 2023 vor beneficia de ajutorul de încălzire pe toată perioada sezonului rece. Sunt necesare: acte de identitate pentru toți membrii familiei; certificat de căsătorie/deces/sentință de divorț; adeverință sau orice alt document care să ateste veniturile realizate în luna an­te­rioară depunerii cererii (se declară toate veniturile realizate, inclusiv bonuri de masă, indemnizații de șomaj, indem­ni­zații speciale, venituri din activități agri­cole etc.); document din care să rezulte ca­litatea de proprietar/chiariaș/como­da­tar al locuinței, clauză de întreținere, uzu­fruct viager, habitație viageră (în cazul con­tractului de închiriere, se prezintă do­vada înregistrării la ANAF); factură de fur­nizare a energiei electrice, gazelor na­tu­rale; adeverință eliberată de Asociația de Proprietari privind numele, prenu­me­le și numărul persoanelor care locuiesc în imobil (în cazul solicitanților care locuiesc la casă, informațiile sunt identificate de DAS Deva); cerere-declarație pe propria răspundere (formularul poate fi des­căr­cat de pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Copii și Familie); acord cu privire la pre­lucrarea datelor cu caracter personal (poa­te fi descărcat de pe https://dasdeva.ro, Secțiunea Copii și Familie); alte acte do­veditoare privind componența familiei, acolo unde este cazul (ex.: adopție, pla­sa­ment, tutelă/curatelă, soț sau soție de­clarați dispăruți, arestați preventiv sau care execută pedepse privative de li­bertate etc.).

Ce bunuri duc la excluderea acordării ajutorului
Bineînțeles, legislația prevede și o serie de condiții ce trebuie îndeplinite de către solicitanții ajutorului de încălzire. Pe lân­gă nivelul veniturilor, legea ia în con­si­de­rare și bunurile deținute. Astfel, nu pot be­neficia de ajutor de încălzire persoa­ne­le care dețin clădiri sau alte spații lo­ca­tive în afara locuinței de domiciliu și a ane­xelor gospodărești; terenuri de îm­prej­muire a locuinței și curtea aferentă și alte terenuri intravilane care depășesc 1.000 mp (în zona urbană), respectiv 2.000 mp (în zona rurală) – cu excepția te­renurilor din zone colinare sau de mun­te care nu au potențial de valorificare prin vânzare/construcție/producție agri­co­lă. Tot aici intră și deținerea unor bu­nuri mobile (dacă acestea sunt în stare de funcționare): autoturism/autoturisme și/sau motocicletă/motociclete mai vechi de 10 ani (în afara celor adaptate pen­tru persoane cu dizabilități sau des­ti­nate transportului acestora, precum și cele pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile); mai mult de un autoturism/motocicletă cu vechime mai mare de 10 ani; autoutilitare, auto­ca­mi­oa­ne, rulote, autobuze, microbuze; șa­lupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi; utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată; utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale; utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrare a lemnului acționate hidraulic, mecanic sau electric. De ase­me­nea, nu pot beneficia de ajutor de în­călzire persoanele care au depozite ban­care cu valoare mai mare de 3.000 lei (cu excepția dobânzii), precum și persoanele care dețin suprafețe de teren, animale și păsări cu valoare netă de producție anua­lă mai mare de 1.000 euro (pentru persoane singure), respectiv 2.500 euro (pentru familii). Informații suplimentare pot fi solicitate la numerele de telefon ale Direcției de Asistență Socială Deva – 0755.878.814 și 0254.218.030/ Tasta 1 (Biroul Beneficii Sociale), în timpul programului de lucru.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura