Crișcior: Controale medicale gratuite pentru boli de inimă și diabet

Magdalena Șerban

Peste week-end, caravana „Sănăta­tea vine la tine”, ce are ca scop de­pistarea bolilor cardiovasculare și diabetul, a fost prezentă în comuna Crișcior. Acțiunea a avut loc la dis­pensarul din localitatea principală și a implicat analize gratuite pentru cetă­țenii participanți.

O șansă la sănătate
Potrivit organizatorilor, în perioada aprilie – iunie, peste o mie de persoane din mediul rural românesc vor bene­fi­cia de controale medicale gratuite în cadrul celei de-a doua ediții a caravanei „Sănătatea vine la tine”, un proiect al Ali­anței Pacienților Cronici din România (APCR).
Astfel, echipe formate din medici spe­cialiști, medici rezidenți, asistente medicale și elevi la școli sanitare post­liceale merg pe teren pentru a con­sulta, informa și educa pacienții despre riscurile complicațiilor diabetului za­ha­rat și ale bolilor cardiovasculare. Cara­vana va ajunge în acest an în localități din 7 județe, pe lista județului Hunedoara aflându-se comuna Crișcior, care a bifat acțiunea în weekend-ul recent încheiat.
„Au mai fost caravane și în anii trecuți la nivel de comună, însă aceasta a însemnat ana­lize mai detaliate, deci o verificare complexă a stării de să­nă­tate, efec­tu­ându-se inclu­siv re­col­ta­rea de sânge pen­tru analize, precum și in­terpretarea rezulta­telor de către me­dici de specialitate. Noi, ca admi­nis­tra­ție pu­blică, am pus la dis­po­ziție lo­cația, adică dis­pen­sarul și ne-am ocu­pat de pro­gra­mări. Salut a­cest demers și mul­­țu­mesc celor im­pli­cați în buna des­­fă­șurare. Me­diul ru­ral este în mod cert condi­țio­nat ca pentru a avea parte de ser­vicii me­dicale com­plete să ia calea orașului. Prin urmare, mulți vârst­nici, bolnavi, cu probleme de deplasare și fără puteri, sunt la mâna sorții dacă nu au copii ori nepoți care să le aloce timp și implicare pentru a-i purta pe la analize. În plus, deplasările implică bani. Să vină o caravană la tine și să nu te coste nimic, e mare lucru”, afirmă pri­marul din Crișcior, Ovidiu Ilie Furdui (foto). „Din punctul de vedere al accesului la servicii medicale este ca și cum am trăi în două Românii diferite. Există România oamenilor din orașe, care au spitale, clinici și cabinete medicale de stat sau private aproape de casă, și cea a oa­menilor de la sate, care nu au, de multe ori, nici medic de familie în lo­ca­litate. Pentru aceștia din urmă, preven­ția nu există, ei merg la medic doar dacă îi doa­re ceva și nici atunci nu o fac întot­deauna sau la timp.” spune Cezar Irimia, președintele APCR.

Ce spun cifrele
Peste 1.100.000 de români au dia­bet, dar se estimează că încă un milion sunt nediagnosticați. România are cea mai mare rată a mortalității din cauze tratabile (printre care boala car­diacă ischemică) din U.E. Suntem pe pen­ul­timul loc în UE din punct de vedere al cheltuielilor cu sis­temul de sănătate și pe ultimul loc din punctul de vedere al chel­tu­ielilor cu asistența medicală pri­mară. Bolile cardio­vas­cu­lare reprezintă prin­ci­pa­la cauză de deces la ni­vel mondial, iar, în România, în perioada pan­demiei 2020-2021, bolile coro­na­riene și accidentele vasculare cerebra­le au constituit factorii principali de de­ces, în condițiile în care majoritatea bolilor cardiovasculare pot fi pre­venite prin gestio­na­rea corectă a factorilor de risc modificabili, inclusiv a valorilor co­lesterolului. De altfel, 77 la sută dintre per­soanele care au fost testate în prima ediție a caravanei „Sănătatea vine la tine”, desfășurată în anul 2022, avea niveluri cres­cute ale LDL coles­te­rol.