Comunitate

Conducerea din Densuș a parafat noi investiții din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

Primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean (foto), a semnat, la București, con­trac­tele de finanțare pentru noi obiec­tive investiționale. Este vorba de cele accesate și câștigate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Astfel, se vor pune în practică din bani europeni lucrări care vor ajuta comunitatea să facă un pas îna­inte în procesul de mo­der­ni­zare.

Digitalizare și reabilitare
„Ne-am concentrat a­tenția pe di­gi­ta­lizare, prin dezvoltarea in­fra­structurii TIC. Pe lân­gă înlocuirea soft-u­ri­lor și a echi­pa­men­telor hardware fo­lo­site pen­tru în­de­pli­nirea sarcinilor ad­mi­nis­tra­tive, va fi im­plementată și o a­pli­cație care să le per­mită cetățenilor pla­ta ta­xelor și im­po­zitelor locale sau a al­tor dări, direct online. Sunt vre­ muri în care cei care folo­sesc regimul elec­tronic e și normal să-și dorească să poată plăti fie din confortul casei, fie dacă se află la distanță. Unii sunt plecați și asta i-ar scuti de drumuri și bătăi de cap. Bine­­înțeles că ponderea cea mai mare va fi repre­zen­tată, la ora ac­tu­a­lă, de aceia care vin la pri­mărie să-și onoreze obli­ga­țiile, în nu­merar. Dar vrem să ofe­rim o posibilitate tuturor și totodată să ne aliniem ce­rințelor zilei de mâine. De ase­­menea, investiția cu­prinde si ame­na­jarea a două stații de reîncărcare mașini electrice. Am mai spus-o și țin să subliniez asta. Nu facem stații având mașini electrice nenumărate în co­mună, ci atât vii­toarele microbuze șco­lare (am solicitat două prin Inspec­to­ra­tul Școlar, cu o capacitate de 16+1 lo­cuiri, fiecare) vor fi tot electrice, iar pen­tru noile fi­nanțări cel mai probabil că se va ține cont de existența unor astfel de stații, cântărind mult la punc­tajul pro­iectului depus, deci automat la declararea lui ca eligibil și finan­țabil. Suma totală a întregului proiect este de 1.611.006 de lei. O altă investiție pentru care am semnat este cea de rea­bi­litare moderată a șco­lii din Densuș, va­loa­­rea totală a lu­cră­ri­lor ci­frând 2.350.703,46 lei, dar și reabilitarea mo­de­rată a școlii din Ștei, în vederea creș­terii efi­cienței ener­ge­tice a clă­dirilor, va­loarea to­tală fiind de 355.698 de lei. Deși cea men­țio­nată ante­rior e închisă, fiind scoa­să din circuitul edu­cațional, urmărim să o pu­nem la punct, iar apoi să-i dăm o altă destinație, pen­tru a o face utilă. Aș­tep­tăm studiul DALI pentru a vedea exact ce și cum vom între­prinde. La cea din Densuș avem centrală pe lemne, dar cred că va fi înlocuită cu una nouă. Până nu vom intra în po­sesia detaliilor teh­nice în urma evaluării nu pot să spun de­taliat ce vom înlocui. Ori­cum, o să scadă chel­tu­ie­lile de întreținere a celor două edificii. Acesta este și scopul”, a precizat primarul din Densuș, Adrian Vîrtopean.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura