Automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare

Pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Transparenţă decizională, a fost publicat, în data de 27.02.2020, Proiect Ordin privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.
Motivul/scopul emiterii actului normativ şi sinteza reglementărilor stabilite se regăsesc în conţinutul referatului de aprobare, astfel:
Având în vedere necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare, şi să nu producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, s-a elaborat proiectul de ordin prin care sunt stabilite următoarele:
1. comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, în spaţiul privat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, printr-un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.
2. procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează este prevăzută în anexa nr. 1 a actului normativ.
Fluxurile principale ale sistemului sunt următoarele:
– înfiinţarea popririlor asupra conturilor bancare prin procese informatice zilnice;
– transmiterea de către instituţiile de credit la ANAF a informaţiilor privind suma pe care o pot plăti (sold cert). Informaţiile din acest tip de mesaj sunt minime (numărul de evidenţă a plăţii, codul fiscal al debitorului, codul fiscal al destinatarului plăţii pentru identificarea popririlor aferente sediilor secundare, suma ce poate fi plătită, data la care se comunică suma);
– transmiterea de către ANAF către instituţiile de credit a sumelor de plată, având în vedere soldul final al popririi şi algoritmul de repartizare a sumelor ce urmează a fi plătite;
– validarea şi înregistrarea plăţilor virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale – pentru instituţiile de credit care vor opta pentru schimbul de mesaje cu ANAF plăţile recepţionate de către Trezoreria Operativă Centrală în contul IBAN destinat popririlor sunt supuse unui proces de validare, introdus cu scopul de a asigura corectitudinea elementelor privind identificarea debitorilor, a popririlor şi a beneficiarului plăţii. Plăţile neconforme din punct de vedere al validărilor se restituie de către Trezoreria Operativă Centrală;
– înregistrarea plăţilor la nivelul Punctului central;
– ridicarea popririlor şi transmiterea acestora instituţiilor de credit.
3. încheierea de către instituţiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, a unei Convenţii-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 a actului normativ.
4. aprobarea modelului, precum şi a modului de difuzare, utilizare şi de păstrare a formularului „Adresă pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă”, prevăzut în anexa nr. 3 a actului normativ.

5. data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării actului de executare în sistemul informatic, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru fiecare instituţie de credit, prin Convenţia-cadru.
De asemenea, prin proiectul de ordin a fost reglementat ca prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituţiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Ministerul Finanţelor Publice, respectiv A.N.A.F., publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor Regulamentului menţionat.
Totodată, având în vedere prevederile art. 46 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a fost stabilit ca actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se vor semna cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanţelor Publice, bazată pe un certificat calificat.
De asemenea, se propune abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 691/2017 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 23 mai 2017.
Din punct de vedere al aplicării în timp, procedura vizează popririle înfiinţate după data intrării în vigoare a ordinului, respectiv adresele de înfiinţare a popririi emise şi comunicate după momentul la care ordinul intră în vigoare.
În acest context, adresele de înfiinţare a popririi emise şi comunicate până la data intrării în vigoare a ordinului vor fi supuse regulilor procedurale aplicabile la momentul respectiv, potrivit principiului tempus regit actum.
De asemenea, trebuie precizat că Ministerul Finanţelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispoziţia instituţiilor de credit sistemul informatic necesar implementării mecanismului popririi electronice începând cu data intrării în vigoare a ordinului, iar aderarea instituţiilor de credit la noul mecanism este opţională prin semnarea Convenţiei-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită.
Până la momentul în care o instituţie de credit va adera la noul mecanism de înfiinţare a popririlor, prin semnarea Convenţiei, organul fiscal va comunica înfiinţările şi ridicările de popriri potrivit procedurilor aplicabile în prezent. În acest caz, există posibilitatea ca pentru clienţii acestor instituţii de credit să se crediteze contul Trezoreriei cu o suma mai mare decât soldul rămas de plată din poprirea iniţială deoarece nu se poate realiza schimbul de meseje intermediar privind soldul rămas de plată din poprirea iniţială, însă suma va fi restituită, din oficiu, de organul fiscal în termen de cel mult 5 zile lucrătoare conform procedurilor existente.
Totodată trebuie subliniat faptul că noul mecanism de înfiinţare şi ridicare a popririlor este în avantajul clienţilor instituţiilor de credit care au calitatea de debitor faţă de ANAF astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile debitorilor să nu fie afectate peste nivelul soldului rămas de plată, pe de o parte, iar pe de altă parte, ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate, în timp real.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.