Vulcan: Dezbatere publică pe tema Strategiei de Dezvoltare a Municipiului

Magdalena Șerban

Recent, Strategia de Dezvoltare a Municipiului Vulcan (2023-2027) a fost dezbătută în cadrul unei întruniri ce a reunit oameni de afaceri, inves­titori în turism, reprezentanți ai unor ONG-uri, precum și autorități publice locale, primăria fiind gazda eveni­men­tului.

Pași investiționali majori
Punctual, s-au abordat multiple paliere de dezvoltare atât în ce privește noi unități de cazare (hoteluri), cât și po­sibilitățile de extindere a domeniilor schiabile, de la Straja, spre Pasul Vâlcan, aplicarea unor politici pentru tineri, etc. Participanții la discuții au semnalat, de asemenea, problemele cu care se confruntă. „Am ajuns în faza în care am cules toate datele de la toate direcțiile din primărie, ori de pe teren și azi suntem în faza în care avem întâlniri cu oamenii de afaceri, cu ONG-urile, cu preoții, polițiștii, medicii din spital, pentru a completa această stra­tegie. Mizăm pe ideile dumnealor. Această strategie trebuie să cuprindă tot ceea ce ne dorim pentru dez­vol­tarea viitoare a municipiului Vulcan”, a afirmat primarul locului, Cristian Merișanu (foto). Potrivit edilului, oportunitatea accesării fondurilor europene neram­bur­sabile (în contextul planului pentru bu­getul multianual) și a finanțărilor ex­terne rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență facilitează relansarea eco­no­mică prin derularea de investiții cu im­pact major asupra dezvoltării durabile a urbei. Legat de scenariile luate în calcul pentru implementarea procesului de dezvoltare, primul are adresabilitate turistică, prin transformarea imaginii din oraş industrial, în cea de stațiune montană de ski şi bal­ne­ară, fiind acoperite toa­te sezoanele, prin di­fe­rite tipuri de turism (mon­tan – pentru spor­turi de iarnă, dru­meție mon­tană, speo­turism și alpi­nism, sporturi de aven­tură; de cir­culație – de tranzit și itinerant, cu valențe culturale; spe­cializat – pentru vizitarea peș­terilor (speoturism), al­pinism, vânătoare și pes­cuit sportiv, sporturi de aven­tură, deltaplan, pa­ra­pantă, rafting, canoeing, mountain bike/cicloturism montan; turism profesional (în mină, în carieră, uzine,etc); de afaceri și reuniuni; științific (ecoturism), res­pectiv turism rural și agroturism. Al doilea scenariu urmărește localizarea unor activități de producție, care să valorifice resursele naturale şi umane (fabrică de mobilă, ateliere de pro­ducție) pe amplasamentul unor de­pozite desființate şi restrângerea ac­tivității de minerit, până la eliminare. Un alt domeniu ar fi cel al energiei verzi, care se poate obține prin captarea gazelor de mină şi trans­for­marea în energie electrică şi termică sau prin rea­lizarea unor ferme eoliene, da­to­rită potențialului eo­lian ce se regăsește aici. Pentru men­ținerea forței de mun­că în oraş, cen­trele de afaceri şi zonele de pro­ducție pot cola­bo­ra cu instituțiile de în­vă­țământ pentru a pregăti profesional viitoa­rele generații. Trebuie men­ționat că draftul Stra­tegiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Vulcan, supus consultării publice, se găsește pe pagina de in­ternet a primăriei – https://www.e-vulcan.ro