Comunitate

Vorța: Cetățenii vizați de Legea 18/1991, modificată prin Legea 123/2023, rugați să se grăbească cu depunerea cererilor

Magdalena Șerban

Mai sunt câteva zile, mai exact până în 18 noiembrie 2023, până când cei care se încadrează în beneficiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, modi­fi­cată prin Legea nr. 123/2023, mai pot de­pune cereri pentru a-și cere acest drept. La Vorța, sunt așteptați să o facă, în termen.

Concret:
„Pentru mai multe detalii, sunteți așteptați la sediul Primăriei Comunei Vorța (sat Vorța, Strada Principală, nr. 5), pe toată durata programului de lucru sau puteți suna la numărul de telefon 0254268238 ori scrie pe e-mail: primaria_vorța @yahoo.com. Cererile se pot trimite și prin poștă, cu confirmare de primire, dar neapărat trebuie să ajungă până în 18 noiembrie 2023 sau pe e-mail, la adresa menționată anterior. Ideal este să vă prezentați la noi la sediu. Pentru cei care nu locuiesc aici, e de înțeles dacă preferă altă metodă de transmitere, ce nu implică deplasare, mai ales dacă se află la mulți kilometri distanță”, a anunțat primarul din Vorța, Radu Emil Bureană (foto). Reamintim că potrivit normativului, sunt eligibili deți­nă­torii sau moștenitorii acestora, care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producție, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate. Ei pot solicita, la cerere, comisiei județene, emiterea ti­tlului de proprietate, iar o primă condiție de îndeplinit e ca să figureze cu terenul respectiv în registrul agricol sau re­gis­trele cadastrale și în evidențele fiscale. De asemenea, pentru terenul în cauză trebuie să nu fi fost deschisă carte fun­ciară în baza Legii cadastrului și a pu­bli­cității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulte­ri­oare și nu trebuie să facă obiectul ce­re­rilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane și nici nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la a­cesta. Legat de documentele ne­cesare, ele sunt cererea conform modelului tip, care se regăsește la sediul administrativ din Vorța, însoțită de copii de pe act/acte de identitate și acte de stare civilă – naștere, căsătorie (după caz). Dacă solicitantul for­mulează cererea în ca­litate de moș­tenitor, se vor depune acte de de­ces și certificat de moștenitor/de ca­litate succesorală. Mai trebuie me­mo­riu tehnic, întocmit și validat prin sem­nătură și ștampilă de către o per­soa­nă autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, prin care să se certifice că pentru terenul în cauză nu a fost des­chisă carte funciară în baza Legii cadas­tru­lui și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, e ne­voie de plan de amplasament și de­li­mi­tare a imobilului, întocmit și validat prin semnătură și ștampilă, de către o persoană autorizată de către ANCPI/ OCPI Hunedoara, adeverință eliberată de primărie, din care să rezulte su­pra­fața înscrisă în Registrul Agricol /Re­gis­trul cadastral, plus certificat de ates­tare fiscală. În situația în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze pe rolul ins­tanțelor de judecată, trebuie și o de­clarație pe proprie răs­pundere din partea solicitantului, din care să rezulte care este soluția ră­masă de­finitivă.