Politica si administratie

Viorel Sălan: Cu PSD la guvernare, PIB-ul nominal al României a crescut cu 22 de miliarde de euro, mai mult chiar decât prognoza

Se apropie debutul unei noi sesiuni par­lamentare și am considerat potrivit să cunoaștem părerea unui parla­men­tar despre momentul politic prin care trecem, dar și câteva concluzii referi­toa­re la sesiunea parlamentară pre­ce­dentă. De aceea ne-am adresat lui Viorel Sălan (foto), parlamentar PSD, secretar al Comisiei pentru apărare, or­dine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, care a avut ama­bilitatea să ne prezinte câteva apre­cieri personale în acest sens.

– Reporter: PSD a intrat la guvernare în noiembrie 2021. Cum apreciați rezul­ta­te­le de până acum ale guvernării în alianță?
– Viorel Sălan: A fost o perioadă com­plexă și foarte dificilă. România trecea la momentul respectiv printr-o serie de crize. Vorbim despre o criză sanitară, și mă refer aici la pandemie, o criză eco­nomică rezultată din aceasta și o criză politică, legată de primele două. În aces­te circumstanțe, PSD a intrat la gu­vernare asumându-și portofoliile cele mai grele și am în vedere în primul rând ministerul Finanțelor, ministerul Eco­no­miei, ministerul Sănătății și ministerul Transporturilor. Dacă ar fi să trag o sin­gură concluzie care să caracterizeze toată această perioadă, ar trebui să sune așa: cu PSD la guvernare PIB-ul nominal al României a crescut cu 22 de miliarde de euro mai mult chiar decât prognoza inițială. Astfel, cu o creștere economică de 4,9 la sută în 2022, pe seama in­ves­tițiilor în creștere, care au atins anul tre­cut un nivel record, România s-a plasat în fruntea clasamentului european. Este o reală performanță, cu atât mai mult cu cât a fost realizată în condiții foarte di­ficile, cu multiple crize suprapuse.

– R.: Care este secretul acestui succes?
– V. S.: Secretul îl cunoaște deja toată lu­mea și constă în programele suc­ce­sive promovate de PSD care au stimulat economia și au sprijinit populația cu peste 6 la sută din PIB.

– R. : Ce a făcut Parlamentul României?
– V. S.: Parlamentul a înțeles din primul moment ce se întâmplă și a ales să spri­jine permanent politicile și măsurile gu­vernului PSD-PNL. Am aprobat, uneori în procedură de urgență, ordonanțe de urgență care constituiau soluții imediate ce trebuiau aplicate în cel mai scurt interval de timp. Între timp, și ca urmare a acestei politici legislative dedicate, si­tuația s-a îmbunătățit mult și românii au simțit asta. Au simțit că se guvernează mai bine, pragmatic, sobru, cu mesaje clare. Un exemplu cât se poate de eloc­vent este plafonarea prețurilor la ener­gie, fară de care s-ar fi creat un adevărat tăvălug inflaționist în întreaga economie. Pot fi adăugate aici și alte măsuri cu ca­rac­ter social tot în folosul românilor cum ar fi majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată de la 2.550 lei/lună la 3.000 de lei/lună, majorarea punctului de pensie cu 12,5 la sută, de la 1.586 la 1785.

– R: Cum s-a încheiat sesiunea parla­mentară precedentă?
– V. S.: Finalul de an ne-a găsit cu mo­toarele turate nu numai la nivelul Exe­cu­tivului, dar și a Parlamentului României. Este pentru prima dată după 1990 când bugetul de stat al României și bugetul asigurărilor de stat au fost adoptate în decembrie, astfel încât anul 2023 să fie, încă din prima zi, un an al normalității financiare. Putem adăuga aici și adop­ta­rea unei serii de ordonanțe guver­na­men­­tale legate de îndeplinirea jaloa­nelor PNRR, astfel încât să nu existe nicio piedică în accesarea fondurilor euro­pene destinate dezvoltării României.

– R.: Să presupunem că un cetățean vine la biroul dumneavoastră parla­men­tar și vă adresează o întrebare. Cum de­vine această întrebare lege?
– V. S.: Când apare o astfel de situație trebuiesc parcurse mai multe etape. Mai întâi după ce am luat cunoștință despre o anumită problemă, trebuie să stabilesc mai întâi ce este de făcut. Poate este vor­ba despre o problemă administrativă de nivel central. În acest caz trebuie să fie adusă la cunoștință factorilor res­pon­sabili. Și dacă există anumite aspecte de ordin juridic ce împiedică rezolvarea aces­teia, atunci acestea trebuiesc în­drep­­tate printr-un demers legislativ în Parlamentul României. Personal, m-am dedicat cu toată energia rezolvării pro­blemelor cetățenilor, a hunedorenilor.

– R.: Puteți oferi și câteva exemple concrete?
– V. S.: Da. Înainte de debutul sesiunii par­lamentare în septembrie 2022, am avut o serie de întâlniri cu cetățenii și cu reprezentanții administrațiilor locale. Am inventariat o serie întreagă de pro­bleme la care am dorit să găsim o so­luție. De aceea am adresat repre­zen­tan­ților ministerelor de resort și instituțiilor cu atribuții mai multe întrebări respectiv interpelări – circa 55. Doresc să amin­tesc doar câteva subiecte mai relevante cum ar fi în domeniul evidenței do­mi­ci­liu­lui persoanelor, referitor la închiderea Termocentralei de la Mintia, testarea antidrog a conducătorilor auto în trafic, despre deficiențele rețelelor de tele­co­mu­nicații în județul Hunedoara, despre despăgubirea cetățenilor din localitățile Geoagiu și Romos ca urmare a cons­truirii tronsonului de Autostradă Orăștie – Sibiu, sau despre revizuirea politicii gu­vernamentale față de industria car­bo­ni­feră în actuala criză energetică globală, s.a. Toate sunt probleme identificate în ju­dețul Hunedoara. Așa cum vedeți, chiar dacă sunt militar de carieră nu m-am limitat doar la doleanțele venite din partea foștilor colegi militari, ci m-am ocu­pat fară discriminare de toate situa­țiile ce mi-au fost prezentate de către cetățeni.
Și, aș afirma că am găsit soluții pentru marea majoritate a acestora.

(Poliana Mardari).