ComunitatePolitica si administratie

Teliucu Inferior, pe lista câștigătoare a programului „Anghel Saligny”

Magdalena Șerban

La nivel de județ, 157 obiective au fost declarate eligibile în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”. Deși bătălia a fost una foarte aprigă la nivel național, mulți edili necunoscând succesul, conducerea comunei Teliucu Inferior a câștigat o finanțare substanțială, ce va fi concretizată prin modernizarea drumurilor de interes local.

Nu există dezvoltare fără asfaltare
Potrivit Larisei Ienăşescu, manager de proiecte în cadrul Comparti­men­tului de Dezvoltare Locală, a Primăriei Teliucu Inferior, demersul de reabi­li­tare și modernizare drumuri comunale (7.717.492 de lei) vizează drumul de la Izvoarele (DC 105), care pe parcursul lucrărilor aferente rețelei de apă s-a deteriorat. Pe lângă asfaltarea propriu-zisă, va fi lărgit și mai sunt prevăzute rigole de scurgere, deci elementele teh­nice care se impun în funcție de si­tuația din teren. Totodată, va mai be­neficia de investiția susținută prin „Anghel Saligny” și DC 107B, ce trece prin triaj și merge spre ieșirea din drumul Silvașului. La ora actuală este de pământ și o parte e betonată. Se are în vedere fluidizarea circulației, în egală măsură, în zonă venind mulți turiști, dar trecând și mașini cu lemne și multe autovehicule. Prin urmare, trebuie ofe­rită o altă variantă de traseu. De la as­falt la rigole și podețe, totul este pre­vă­zut pentru materializare. „Moderni­za­rea drumurilor este o prioritate pentru orice autoritate locală, iar acolo unde a fost făcută în proporție aproape ma­ximă, este esențială întreținerea lor, cum la fel de importantă rămâne rea­bi­li­tarea, atunci când unele segmente au fost afectate de trecerea timpului și a multor ierni (îngheț, zăpadă, proces de deszăpezire, etc), dar și de traficul intens ce duce la uzură. Proiectul câș­ti­gat ne ajută să dezvoltăm partea de in­fra­structură. Orice ban atras, fie pe filieră europeană fie pe una guverna­men­tală, reprezintă un sprijin real pentru noi. Bugetul local nu este atât de generos pe câte investiții vrem să facem, așa că accesarea cu succes a diverselor fonduri este un colac de salvare”, a subliniat Daniel Pupeză (foto), primarul din Teliucu Inferior. Legat de planul național, conform cifrelor alo­cate de către minister, 30 de miliarde de lei sunt stipulate pentru proiectele de drumuri şi poduri, iar 22,5 de mi­li­arde lei pentru cele de apă şi canalizare. Media alocării e de 1,25 miliarde de lei pe judeţ. Bugetul total al Programului ce va fi implementat în perioada 2021-2028 este de 65,5 miliarde de lei, cu toate că s-au solicitat finanțări de peste 137 miliarde lei. În ce privește obiec­tivele, ele semnifică racordarea la sis­te­mele de apă și canalizare, iar zeci de kilometri de drumuri vor fi asfaltate pen­tru prima dată. De altfel, axa guver­na­mentală „Anghel Saligny” a fost asociată cu continuarea vechiului Pro­gram Național de Dezvoltare Locală, programele de finanțare PNDL 1 și 2 fiind desfășurate pe parcursul ultimilor 10 ani.