ComunitatePolitica si administratie

Municipiul Brad primește bani din fondul de rezervă bugetară pentru pornirea sistemului centralizat de termoficare

Magdalena Șerban

Pentru a ajuta primăriile cu chel­tu­ielile de funcționare și dezvoltare ce trebuie efectuate până la finele anului curent și în baza so­li­ci­tărilor pe care le-a primit din te­ritoriu, Ministerul Dez­­vol­tării, Lucrărilor Publice și Ad­mi­nis­trației a alocat din fondul de rezervă bugetară suma de 726.600.000 de lei pentru 3.080 de uni­tăți adminis­tra­tiv-te­ri­toriale din România. În ju­dețul nostru ajung 27 de milioane de lei. Dintre aceștia, 6.325.000 lei îi re­vin municipiului Brad.

Cum vor fi cheltuiți
„Cea mai mare parte din sumă va fi direcționată pentru subvenționarea energiei termice, fiind utilizată pentru por­nirea sistemului de termoficare. Res­tul va susține cofinanțările pe care tre­buie să le asigurăm în cazul pro­iec­telor investiționale, respectiv chel­tu­ielile de dezvoltare și funcționare. Ace­lași prin­ci­piu de alocare s-a folosit și pen­tru alte uni­tăți administrativ-teri­to­riale din țară, care au sis­teme de ter­mo­ficare în re­gim cen­tralizat. Spre ex­em­plu, Drobeta Turnu Severin a primit 13 milioane de lei, adică o sumă dublă față de cea repar­ti­zată muni­ci­piului Brad. Tot pentru por­ni­rea siste­mu­lui de termo­fi­care. În fiecare an, prin intermediul Asociației Munici­pi­i­lor din România sunt inventariate mu­ni­cipiile care au pro­bleme legate de fur­ni­zarea energiei ter­mice și primesc sume pentru echili­brare”, a afirmat Florin Cazacu (foto), pri­marul municipiului Brad. Mai tre­buie precizat că fondurile au fost alo­cate la solicitarea auto­ri­tă­ților locale, prin Insti­tuțiile Prefecților și Con­siliile Ju­de­țene din fiecare județ. Astfel, 9 consilii ju­de­țene, precum și sectorul 6 al munici­piu­lui București, 83 de municipii, 206 orașe și 2.781 de co­mune primesc finanțare.