Comunitate

Sistem inteligent de depozitare şi gestionare a deşeurilor, la Orăştie

Magdalena Șerban

În timp ce unii abia reușesc să supli­menteze numărul coșurilor stradale de gunoi și a containerelor dintre blocuri, alții vor avea insule ecologice digita­li­zate de depozitare și sistem custo­mi­zat de plată. Cu alte cuvinte, plătești pentru ceea ce ai aruncat. Conducerea locală din Orăștie a depus deja două cereri de finanțare care vor aduce ges­tionarea deșeurilor la un alt nivel.

Insule supraterane
Municipalitatea din Orăștie a depus o cerere de finanțare în cadrul Planului Na­țional de Redresare și Reziliență- Com­ponenta C3 – Mangementul De­șe­u­rilor, gestionată de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor. Valoarea eligibilă a pro­iec­tu­lui este de 2.617.174 lei cu TVA și în­seam­nă alocări pentru 28 insule su­pra­terane cu containere individuale. „Vizăm construirea unor insule eco­lo­gice digi­ta­lizate (ansamblu de contai­ne­re) pentru următoarele fluxuri de deșe­uri, colectate separat. Aici intră deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, de­șeuri de sticlă, deșeuri biode­gra­dabile, deșeuri reziduale, acțiuni spe­cifice pen­tru dezvoltarea platformei soft­ware ne­ce­sară operării insulelor ecologice digi­ta­lizate și administratorii datelor, acțiuni specifice de promovare a investițiilor, precum și pentru promo­varea prin­ci­piu­lui plătește pentru cât arunci”, a precizat primarul din Orăștie, Ovidiu Laurențiu Bălan (foto). Potrivit edilului, fiecare in­sulă este compusă din 5 con­tainere in­dividuale cu golire în partea in­fe­rioară, în zonele de blocuri de aparta­mente și va deservi 200 locuitori.

Inclusiv pentru moloz şi cadavre de animale mici
De asemenea, tot recent, adminis­tra­ția publică locală a mai depus o altă cerere de finanțare în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență – Componenta C3 – Mangementul De­șeurilor gestio­nată de Ministerul Mediu­lui Apelor și Pă­durilor, dar de data acea­sta pentru înfiin­țarea unui centru de colectare prin aport voluntar, fiind vorba de un proiect tip. Valoarea eligibilă a pro­iectului este de 4.558.786 de lei. În baza notei de fundamentare, prin această investiție se urmărește amplasarea unei platforme privind colectarea separată a deșeurilor (selectivă) prin aport voluntar. Sunt sti­pulate dotări precum containere de tip baracă gata echipate ce vor fi branșate la rețele, containere de colec­ta­re deșeuri diverse (casnice, de la hâr­tie, plastic, metal, lemn, moloz, deșeuri de curte/gră­dină, etc), press-containere de tip ab-roll plus o platformă carosabilă pentru am­plasarea containerelor de tip ab-roll pen­tru deșeuri și circulația auto­turisemlor cetățenilor care aduc de­șeuri, respectiv a camioanelor (captrac­tor) care aduc/ri­dică containerele de mai sus. Pe lângă lucrările de amenajare, plat­forma va mai fi prevăzută cu urmă­toarele dotări: con­tainer de tip baracă pentru administrație – supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pen­tru an­ga­jatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; con­tainer de tip ba­racă, frigorific, pentru ca­da­vre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); un container de tip baracă pentru co­lec­tarea de deșeuri pe­ricu­loase (vop­sele, bi­doane de vopsele sau diluanți, me­di­ca­mente ex­pi­rate, baterii); trei contai­ne­re prevăzute cu presă pentru co­lec­area deseurilor de hârtie/ car­ton, plastic, res­pectiv textile; trei con­tainere închise și acoperite de tip walk-in, pentru co­lec­trea de­șe­u­ri­lor electrice/ elec­tronice, a celor de uz casnic (elec­trice mari – frigi­dere, televizoare, etc.) și acelor de mo­bi­lier din lemn; două con­tainere de tip SKIP deschise, pentru de­şeuri de sticlă – geam, respectiv sicle/ borcane/reci­pi­en­te; trei containere des­chise, înalte, de tip ab-roll pentru an­velope, deșeuri met­a­lice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frun­ze, etc); trei containere deschise, joa­se, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; separator de hidro­car­buri pentru toată platforma carosa­bilă; două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru des­căr­carea deșeurilor în con­tainerele des­chise înalte. „Problema deșeurilor, lă­sată nerezolvată, devine haos într-un timp scurt. Nu doar că trebuie să ne adaptăm cerințelor cetă­țe­nilor, ci tre­buie să ne ali­niem vremurilor în care trăim, evoluției tehnicii și mai ales pro­cesului de digi­talizare care vine să ușu­reze și în fond să sim­plifice viața tu­turor. Cu com­­bi­nația lor de moni­to­rizare in­teligentă a de­șe­u­rilor și tehnologii de com­pactare a gunoiului, aceste soluții in­teligente reprezintă vii­torul în dome­niul salubri­zării în ora­șele inteligente”, a mai subliniat edilul-șef din Orăștie.