Comunitate

Două investiţii vitale la Sanatoriul din Geoagiu, ambele prin POIM

Magdalena Șerban

Spitalele publice de fază I și II și suport COVID pot beneficia de fon­duri pentru a cumpăra sisteme de de­tectare și prevenire a incendiilor și pen­tru a reabilita infrastructura elec­trică, în baza Programului Opera­țional Infrastructura Mare (POIM). Astfel, prin Consiliul Județean Hunedoara, care este ordonator de credite, Sana­toriul de Pneumofti­zio­logie Geoa­giu a avut câștig de cauză pentru două ce­reri de finanțare care îi vor aduce ins­ti­tuției medicale mul­tiple mo­der­nizări.

Mai sigur!
„Am depus o cerere de finanțare ce a fost și aprobată prin Programul Ope­rațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, axa prioritară 9 – Pro­tejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, de­mers prin care se urmărește creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice. Fondurile ce vor fi atrase pentru postul de transformare, în valoare netă de 400.000 de lei, ne per­mit să instalăm sisteme de de­tec­tare, semnalizare, alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă și să reabilităm, mo­der­nizăm și extindem infrastructura elec­trică. Este deosebit de importantă o ase­menea investiție, deoarece trans­formatorul de energie electrică este vital pentru unitatea noastră sanitară, în contextul consolidării infrastructurii medicale. Să nu uităm că și noi, la fel ca celelalte instituții spitalicești din țară, am fost puși în situația de a face față mul­tiplelor provocări produse de COVID-19. Am resimțit din plin creș­te­rea cazurilor de îmbolnăviri, aici fiind in­ternați foarte mulți pacienți, în timpul pandemiei. Tocmai de aceea, siguranța pacienților trebuie să fie maximizată, pe lângă condițiile oferite și mai cu seamă actul medical de calitate ” a anunțat ec. Letiția Mirela Pleșa-Popescu (foto), managerul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoa­giu. Potrivit acesteia, o altă cerere de fi­nanțare acce­sată și câștigată prin ace­eași filieră, cea a POIM, a fost demarată pentru creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utili­zează fluide medicale și implică lucrări de relocare și conexiuni post transfor­mare, în vederea măririi puterii instalate. Valoarea netă a proiectului se ridică la 1.091.193 de lei și stadiul aces­tuia este unul în curs de finalizare. Mai trebuie adăugat faptul că la nivel cen­tral, până în prezent au fost semnate prin POIM nu mai puțin de 380 de con­tracte cu o finan­țare nerambursabilă din partea Uniunii Europene de 5.497 miliarde de lei, adică undeva la 1,1 mi­li­arde euro. Toate au același deziderat major: creș­te­rea siguranței pacienților prin moder­ni­zarea infrastructurii spita­li­cești.