Actualitate

S-a semnat contractul de proiectare pentru Centrul de zi „Clubul Seniorilor 2”

Reprezentanții Direcției de Asis­tență Socială Deva au semnat con­tractul de servicii de proiectare pen­tru obiectivul „Reabilitare Centru de zi pentru persoane vârstnice – Clu­bul Seniorilor 2”, din municipiul Deva.
Valoarea contractului se ridică la 25.200 lei. Prețul contractului este ferm; nu va suferi actualizări sau ajus­tări. Durata contractului este de 60 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.
Proiectul este finanțat de la bugetul local al municipiului Deva. Imobilul (con­strucție și teren, cu suprafața de 347 de metri pătrați) este situat în municipiul Deva, pe Aleea Muncii, nr. 7. Construcția se află într-o stare avan­sată de degra­dare și va fi rea­bilitată, mo­dernizată și reconfigurată. Toto­dată, imobilul va be­ne­ficia de spații verzi, dotate cu mo­bilier urban, pre­cum și de facilități pen­tru per­soanele cu diza­bilități (rampă de ac­ces în clădire, pa­vaje/covoare tactile la intrarea în imo­bil, marcaje tactile de trecere și de oprire, hartă tactilă a imobilului etc.).
Prin realizarea investiției, adminis­tra­ția locală urmărește alocarea re­surselor fizice și logistice necesare pentru petrecerea timpului liber de către persoane vârstnice și persoane cu dizabilități, implicarea acestora în activități recreative și readucerea lor în viața socială activă, cu scopul com­baterii fenomenului singurătății, sus­țin cei de la Direcția de Asistență So­cială. (A. Năstase)