Politica si administratie

Radu Crișan, directorul executiv al Direcției Silvice Hunedoara: Vânătoare de urși trebuie redeschisă. Avem un număr dublu de urși în județ față de nivelul optim

Reporter: În legislaţie nu sunt permise tăieri mai mari de 3 ha şi nu este permisă alăturarea tăierilor. Vă rog să precizaţi în ce situaţii se procedează la tăierea la ras, mai ales că uneori este o lucrare silvică necesară?
Radu Crișan: Problematica acestor tă­ieri ţine de modul de regenerare a pă­durii, practic de înfiinţarea unui noi pă­duri. Concret, în judeţul Hunedoara, tă­ierile rase se aplică majoritar în arbore­te­le de molid în care nu se poate realiza re­generarea naturală prin aplicarea altor tra­tamente cu regenerare sub masiv, so­luţia înfiinţării noului arboret fiind pe cale artificială (prin plantaţii). Regenerarea naturală nu poate fi obţinută în aceste arborete datorită condiţiilor specifice de vegetaţie, temperamentului de lumină al speciei şi a vulnerabilităţii molidişurilor în faţa vânturilor puternice. În cadrul tăie­rilor de regenerare anuale practicate de D.S. Hunedoara procentul tăierilor rase este de doar 3 – 4 %.

R.: Ştiu că se vorbeşte mult că, atunci când sunt inundaţii, se dă vina pe tăierea pădurilor. Este adevărat acest mit?
R.C.: Este adevărat până la un punct. Este binecunoscut rolul benefic al pădurii în reţinerea şi înmagazinarea apei în sol şi în scăderea vitezei de scurgere a apei pe versanţi. Dar, dacă vorbim de fenomene hidrologice extreme, acestea nu pot fi stopate în totalitate de suprafeţele îm­pă­durite. Considerăm ca prin exploatarea pădurilor ajunse la maturitate si asi­gu­rarea reinstalării vegetaţei forestiere pe suprafeţele exploatate se combat fe­no­menele erozionale, fiind cunoscut faptul ca o pădure tânară are o capacitate de re­tenţie a precipitaţiilor mult mai mare decat o pădure matură.
În ultimi ani, Direcţia Silvică Hunedoara a obtinut finanţare pentru o serie de obiective de investiţii de corectarea văilor torenţiale, astfel incât efectele pro­duse de precipitaţii cu debit deosebit sa fie mult diminuate. Printre acestea, cele mai importante sunt: corectarea toren­ţilor din Bazinul Hidrografic Măgureni – O.S. Geoagiu; corectarea torenţilor din Bazinul Hidrografic Strei – O.S. Pui; co­rec­tarea torenţilor din Bazinul Hidrogra­fic Jiul de Est – O.S. Petroşani. În cursul anului 2023 au fost demarate lucrările de construcţie la obiectivul de investiţii „Corectarea torenţilor Fetiţa Mare, din ca­drul O.S. Petroşani”, finantat prin Pla­nul Național de Redresare și Rezilienţă.

R.: Ce face, mai exact un silvicultor? Care este scopul muncii sale?
R.C.: Pe scurt, silvicultorii au grijă ca pădurea să îşi îndeplinească funcţiile atribuite, de producţie sau de protecţie, şi să asigure continuitatea pădurii în aşa fel încât şi generaţiile viitoare să be­ne­fi­cieze cel puţin în egală măsură de func­ţiile de mediu, sociale şi economice ale pădurilor. Activităţile prin care se rea­li­zează aceste deziderate sunt nume­roa­se şi putem aminti aici: paza pădurilor, su­pravegherea stării de sănatate a aces­tora, prognoza şi combaterea dăună­to­rilor pădurii, pro­du­ce­rea de puieţi fores­tieri în pepiniere, plan­ta­rea puieţilor şi îngrijirea plantaţiilor până la momentul în care se formează noul arboret, lucrări de întreţinere a ar­boretelor tinere precum de­gajările, cu­ră­ţirile şi răriturile, ges­tio­narea de fonduri de vânătoare (paza fon­dului cinegetic, combaterea braconajului, evaluarea vâ­natului, administrarea de hra­nă com­ple­mentară, menţinerea efec­ti­velor la nivele optime), întreţinerea şi construirea dru­mu­rilor forestiere, lucrări de corectare a torenţilor, aplicarea tra­ta­mentelor silvice în urma cărora să fie asi­gurată în egală măsură recoltarea de ma­să lemnoasă şi declanşarea regenerării naturale, etc.

R.: Trufele sunt foarte căutate în gas­tronomie. Cine are dreptul să culeagă trufe la noi?
R.C.: Trufele, alături de alte ciuperci comestibile sunt definite prin Codul Silvic drept produse nelemnoase ale pă­durii. Direcţia Silvică Hunedoara va­lo­ri­fică aceste produse din pădurile pro­prie­tate publică de stat pe care le adminis­trea­ză, prin licitaţie, cesionând dreptul de recoltare a ciupercilor comestibile/trufe în anumite zone. Cantitatea de ciuperci care urmează să fie recoltată şi licitată anual este stabilită de studii de evaluare a stării resurselor biologice. Pentru anul 2023, au fost admise pentru recoltare următoarele specii de ciuperci/cantităţi: hribi – 100 t, gălbiori – 50 t, trufe – 2 t.

R.: Sunt mulţi urşi identificaţi, mai ales în Valea Jiului, animalele coboară până la blocuri. Ce se întâmplă cu urşii din judeţ şi câţi sunt?
R. C.: Ursul brun este o specie care din 2016 a beneficiat de o protecție strictă, deși nu a necesitat acest lucru, specia nu a fost niciodată, din punct de vedere al mărimii populației, în pericol. Din esti­mă­rile actuale nivelul populațiilor de urs este mai mult decât dublu față de nivelul op­tim. Rezultatul interzicerii vânătorii la această specie a dus la creșterea efec­tivelor de urs în județ. Ursul este deja sem­nalat și în zone de joasă altitudine unde până în prezent nu și-a făcut apa­riția și chiar în zonele locuite. Prezența supranumerică a ursului provoacă nu­me­roase conflicte și pagube atât vânatului cât și animalelor domestice.
Soluția la această problemă este re­des­chiderea vânătorii la urs. Prin vână­toare se pot ține populațiile de urs sub control și reducerea acestora la un nivel la care riscul de producere de pagube să fie minim. Direcția Silvica Hunedoara gestio­nează 11 fonduri cine­ge­tice dintre care 2 dintre cele 8 fonduri de vânătoare din Valea Jiului și anume fon­durile cinegetic 62 Câmpușel și 69 Parâng.
RNP-Romsilva este partener într-un proiect prin care pe bază de probe ge­ne­tice se va stabili cât mai aproape de rea­litate nivelul populațiilor de urs. Dar indiferent de câte metode de evaluare s-ar folosi criteriul cel mai important în luare deciziilor privind ursul este existența sau nu a conflictelor om-urs și a pagubelor produse. Atât timp cât există probleme și conflicte, acest lucru este un indicator că există o suprapopulare și trebuie efec­tu­a­tă o reducere a populației de urs prin vânătoare. (S.P.)