Răchitova: Bani drămuiți bine și în 2023

Magdalena Șerban

Răchitova este printre puține co­mune hunedorene care, deși dispune de venituri proprii foarte mici, po­pu­lația nefiind una numeroasă, iar în­casările nici atât, totuși, va beneficia și în acest an de investiții din bugetul local.

 

Cât să ajungă

„Aici nu vorbim de proiectele euro­pene sau de cele accesate pe axe guvernamentale (și câștigate, bine­în­țeles), ci strict de banii din visteria comunei. Sunt multe demersuri care au trebuit prioritizate în 2023. Spre exemplu, pentru Planul Urbanistic General (PUG) am alocat suma de 120.000 de lei, astfel încât să reușim să-l terminăm. Termenul a tot fost prelungit, dar cu un PUG expirat, ești îngrădit. Trebuie actualizat, deci re­fă­cut. Apoi, am mai prevăzut 140.000 de lei pentru amenajamentul silvic. Legea ne obligă să-l avem, căci fără el nu ni se permite mai nimic. Modul de ges­tionare a fondului forestier na­ţio­nal se reglementează prin amena­ja­men­tele silvice care constituie baza cadastrului de specialitate şi a titlului de pro­prietate a statului pentru fondul fores­tier proprietate publică a statului. Iar întocmirea de amenajamente sil­vice este obligatorie pentru proprie­tă­ţile de fond forestier mai mari de 10 ha. Având fond silvic, necesită respec­ta­rea unor prevederi, nu poți face ce te taie capul cu pădurea, ci în concor­dan­ţă cu obiec­tivele ecologice şi social-economice stipulate de lege. Pe lângă toate acestea, mai trebuie susținută partea de consultanță pentru noi do­cu­men­tații privind accesarea axelor care vor deveni active (cofinanțările și chel­tu­ielile neeligibile din rândul pro­iectelor deja aflate pe rol nu le-am în­ca­drat aici, dar nu înseamnă că nu cân­tă­resc mult). Apoi, asistența socială, fondul salarial, totul înseamnă bani. Dar am făcut în așa fel încât să reușim să dispunem de sumele necesare pentru pietruirea unor drumuri de câmp și reabilitarea parcului de joacă din satul Boița (împrejmuire, înlocuire echipamente, reparații). Ar mai fi ceva intabulări. Până acum, suntem avan­sați cu do­meniul public. Date fiind investițiile, am fost obligați să avem cu acte în regulă toate obiectivele pen­tru care am solicitat finanțări euro­pe­ne. Așa că de la școală, la sediul administrativ, dispensar, cămine culturale și drumuri, am cuprins în cea mai mare parte. Mai rămân niște drumuri și pășuni, însă le vom rezolva și pe acelea”, a anunțat Liviu Simedroni (foto), pri­marul din Răchitova.