Politica si administratie

Proprietarii terenurilor din zonele necooperativizate pot cere emiterea titlului de proprietate

Proprietarii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate în pe­ri­oada comunistă pot solicita co­mi­siilor județene de fond funciar emi­te­rea titlului de proprietate, potrivit legii pe care am inițiat-o împreună cu colegul meu – deputatul PNL Florin Roman și care a fost adoptată de Camera Deputaților în calitate de for decizional.
În zonele necolectivizate eviden­țele de carte fun­ci­a­ră și chiar re­gis­trele agri­cole nu reflectă situația corectă a proprietății asu­pra te­re­nurilor din in­tra­vilanul și extra­vi­lanul acestor localități, iar le­gea a cărui inițiator sunt vine să re­pare tocmai acest lucru.
Astfel, prin adoptarea acestui proiect de lege, deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agri­colă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate pot so­licita, la cerere, comisiei ju­de­ţene emi­terea titlului de proprietate astfel: dacă deţinătorii sau moşte­ni­torii aces­tora figurează cu terenul în re­gis­tre­le agricole sau registrele cadas­tra­le şi în evidenţele fiscale, pen­tru te­renul în cauză nu a fost des­chisă Carte Funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, re­pu­blicată, cu modificările şi completările ulterioare, terenul nu face obiectul ce­rerilor de re­con­sti­tuire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane şi nici nu s-a eliberat anterior titlu de pro­prietate cu privire la acesta
Inițiativa legislativă vine în sprijinul oa­menilor, care vor putea astfel să facă dovada legală a proprietății, vor putea accesa fonduri europene și vor pu­tea dezvolta construcții pe te­re­nurile lor.

Deputat Vetuța Stănescu, președinte PNL Hunedoara