Procedura de mediere între organul fiscal şi debitor

Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare, au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1757/2019 din 28 iunie 2019.
Pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ghiduri curente, a fost publicată, în data de 10.07.2019, Broşura privind procedura de mediere.
În cele ce urmează prezentăm, în sinteză, principalele informaţii conţinute în Broşura privind procedura de mediere:
Procedura de mediere se aplică debitorilor pentru care a fost demarată procedura de executare silită prin comunicarea somaţiei şi care, în termen de 15 zile de la comunicarea acesteia, depun la organele fiscale competente o notificare privind intenţia de mediere. Pentru persoanele juridice, care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal, notificarea se depune de către debitorul care le-a înfiinţat la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de acesta.
Obiectul procedurii de mediere îl reprezintă obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea privind intenţia de mediere.
Procedura de executare silită se suspendă de la data la care debitorul notifică organul fiscal.
Procedura de mediere constă în:
– clarificarea situaţiei obligaţiilor înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;
– analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
La întâlnirea organizată de organul fiscal, debitorii se pot prezenta cu orice documente şi informaţii relevante pentru clarificarea obligaţiilor fiscale înscrise în somaţie. În situaţia în care debitorii notifică organului fiscal intenţia de mediere în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege, în notificare se menţionează orice informaţii relevante privind situaţia economică şi financiară, cum ar fi justificarea stării de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilităţi băneşti şi argumentarea posibilităţii plăţilor într-o anumită perioadă de timp.
Organul fiscal înştiinţează debitorul cu privire la organizarea întâlnirii în vederea realizării procedurii de mediere în maximum două zile de la primirea notificării privind intenţia de mediere. Data organizării întâlnirii nu trebuie să depăşească termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
Debitorul are obligaţia de a se prezenta la locul, data şi ora stabilite prin Înştiinţarea privind organizarea medierii, iar în situaţia în care acesta nu se poate prezenta, din motive temeinic justificate, împreună cu organul fiscal, poate fixa de comun acord o altă dată şi oră de organizare a întâlnirii, respectându-se termenul de 10 zile de la primirea notificării intenţiei de mediere.
În cazul în care debitorul nu se prezintă la data şi ora stabilite sau nu solicită un alt termen pentru organizarea medierii, organul fiscal consemnează acest fapt într-un proces-verbal, care se comunică debitorului. În acest caz executarea silită se continuă, de îndată, după întocmirea procesului-verbal.
În cadrul medierii, organul fiscal îi prezintă debitorului situaţia fiscală şi îi aduce la cunoştinţă posibilitatea de a solicita înlesnirile la plată prevăzute de lege, precum şi, după caz, prevederile legale referitoare la stingerea obligaţiilor fiscale.
În situaţia în care debitorul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea de înlesniri la plată, acestuia i se aduce la cunoştinţă obligativitatea de a efectua plata în termen de 15 zile de la data încheierii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
În situaţia în care, în cadrul medierii, se constată că debitorul nu poate plăti obligaţiile înscrise în somaţie în termen de 15 zile de la finalizarea medierii, se analizează dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru acordarea înlesnirilor la plată prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau de alte legi speciale.
În situaţia în care nu este suspendată executarea silită, potrivit legii, iar ca urmare a organizării medierii nu se sting obligaţiile înscrise în somaţie sau nu se solicită înlesnire la plată potrivit legii, măsurile de executare silită se continuă, de îndată, după expirarea termenului de 15 zile de la data întocmirii procesului-verbal privind rezultatul medierii.
În cazul în care, după primirea notificării privind intenţia de mediere, organul fiscal constată că există pericolul ca debitorul să se sustragă, să îşi ascundă ori să îşi risipească patrimoniul, periclitând sau îngreunând în mod considerabil colectarea, acesta poate dispune instituirea măsurilor asigurătorii, cu respectarea condiţiilor şi procedurilor legale în materie.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.